ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103

ºÀħâ½î GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA. 298/2010 PÀ®A: 279, 337, L¦¹.

ªÀgÀ¢ ¢£ÁAPÀ : 21-09-2010 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ : PÀĪÀiÁj: gÁd²æÃ. vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà. ¸ÁA¨Áf. ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ- «zsÁåy𤠸Á-¨É¼ÀUÁ« ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ : ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-17 J¯ï-9997 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ. dUÀ¢Ã±À. ¥Ánî ¸Á-GtPÀ¯ï ºÀħâ½î ¢£ÁAPÀ:21-09-2010 gÀAzÀÄ 14-45 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ¦. ©. gÉÆÃqÀ, ªÀÄ»¼Á «zsÁå¦ÃoÀzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-17 J¯ï-9997 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©.«.©. PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï ªÀiÁr zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ UɼÀw ¸À«vÁ. EªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹ PÉqÀ« UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.