ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
23-08-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ºÀħâ½îAiÀÄ°è ªÀAZÀÀPÀgÀ vÀAqÀzÀÀ §AzsÀ£À-ªÀ£ÀåfëUÀ¼À ªÀ±À. CgÀtåzÀ°ègÀĪÀ ªÀ£ÀåfëUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß ºÀħâ½î PÉñÁé¥ÀÆgÀ, PÀĸÀÄUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ, J¸ï.©.L §½ F ¢£À ¨É½UÉÎ zÁ½ £ÀqɹzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ°è §A¢ü¹ CªÀgÀÄUÀ½AzÀ 3 JgÀqÀÄ vÀ¯É ºÁªÀÅUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ £ÁqÀ ¦¸ÀÆÛ® ºÁUÀÆ 4 fëvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ 1 EArPÁ PÁgÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀA§AzsÀªÁV MlÄÖ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ. 1] ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉƦàUÀÄqÉØ CmÉÆà °APïì ¥ÉƸÀÖ: wxÀðºÀ½î f: ²ªÀªÉÆUÀÎ. 2] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀħæªÀÄtå ªÀAiÀiÁ- 24 ªÀµÀð ¸Á: ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î PÁåA¥ï ¥ÉƸÀÖ: © ©ÃgÀ£ÀºÀ½î, vÁ: f: ²ªÀªÉÆUÀÎ. 3] ¨Á®gÁd vÀAzÉ ²æäªÁ¸ÀUËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ-33 ªÀµÀð ¸Á: ªÀļÀUÁgÀÆ ¥ÉƸÀÖB UÀÄwÛAiÀÄqÀºÀ½î vÁ: wxÀðºÀ½î f: ²ªÀªÉÆUÀÎ. EªÀgÀÄUÀ¼Éà §A¢üvÀ D¥Á¢vÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀ±À¢AzÀ 3 JgÀqÀÄ vÀ¯É ºÁªÀÅUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ £ÁqÀ ¦¸ÀÆÛ® ºÁUÀÆ 4 fëvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5,000=00 ¸ÉÃjzÀAvÉ 1 EArPÁ PÁgÀ PÉJ-14, 9243 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F ªÀ£ÀåfëUÀ¼À£ÀÄß EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ®PÀë¢AzÀ 60 ®PÀëzÀ ªÀgÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ §AiÀĹzÁÝV «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ºÀħâ½î PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£Àåfë ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EzÉ. zÁ½AiÀÄ°è £ÉÃvÀÈvÀéªÀ£ÀÄß J¹¦ ¹¹Dgï© ²æÃ.J.Dgï.§rUÉÃgÀ, ¦J¸ïL PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ²æà §¸ÀªÀgÁd n §Ä¢ß ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ²æÃ. ¢°Ã¥À ¨Á¼À¥Àæ¸ÁzÀ, ªÀÄÄ£ÀªÀ½î, JZï.JA.UÀļÉñÀ, PÁ®ªÁqÀ, £ÀgÉÃAzÀæ, £ÀgÀUÀÄAzÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¨ÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.


19-08-2009

zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ªÀAZÀÀPÀgÀ vÀAqÀUÀ¼À §AzsÀ£À-ªÀ£ÀåfëUÀ¼À ªÀ±À.

CgÀtåzÀ°ègÀĪÀ ªÀ£ÀåfëUÀ¼À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ®PÁëAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ JgÀqÀÄ ¥ÀævÉÃPÀ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀzÀ°è §A¢ü¹ CªÀgÀÄUÀ½AzÀ JgÀqÀÄ JgÀqÀÄ vÀ¯É ºÁªÀÅUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ DªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÉưøÀ DAiÀÄÄPÀÛgÁzÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ OgÁzsÀPÀgÀ,L¦J¸ï, ²æà ZÁA¢gÁªÀÄ ¹AUï, r¹¦ (PÁªÀ ¸ÀÄ), ²æÃ.¦.Dgï.§lPÀÄQð, (C ªÀ ¸ÀA) EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è JgÀqÀÄ PÀqÉUÀ¼À°è ¥ÀævÉåÃPÀ zÁ½ £ÀqɹzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ F ¸ÀA§AzsÀªÁV MlÄÖ 6 d£ÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EArPÁ PÁgÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ M¦à¹gÀÄvÁÛgÉ. 1. ±ÀtÄäR. vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ²ªÀ½î ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄgÀUÀĦà vÁ; PÀÄAzÀUÉÆüÀ 2. «gÉñÀ. vÀAzÉ CAzÁ£ÀAiÀÄå a£ÀßAiÀÄå£ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð ¸Á: gÉÆÃt, UÀzÀUÀ gÀ¸ÉÛ, ¥ÉmÉÆæ® §APÀ ºÀwÛgÀ. 3. ±ÀA¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄgÀrØ gÀrØ ªÀAiÀiÁ; 30 ªÀµÀð ¸Á; C©âUÉÃj ¥Áån Nt vÁ; gÉÆÃt. 4. ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌgÀ ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð ¸Á; C©âUÉÃj ¥Áån Nt vÁ; gÉÆÃt. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ EªÀgÀÄUÀ½AzÀ 1) JgÀqÀÄ ªÀÄÄRªÀżÀî ªÀÄtÄÚ ªÀÄÄPÀÄ̪À ºÁªÀÅ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-22-¦-7862. ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà jÃw PÉ.¹ ¥ÁPÀ𠧽 zÁ½ £ÀqɹzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ 1] C§Äݯï UÀ¥sÁgï ¨Á§Ä¯Á® dªÀiÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ:60 ªÀµÀð, ¸Á:PÉÆtÆÚgÀ, vÁ||UÉÆÃPÁPÀ, f|| ¨É¼ÀUÁªÀ, 2] EªÀiÁªÀĸÁ§ @eÁ¥sÁgÀ¸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ zÉÆqÀتÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð, ¸Á:§¸Á¥ÀÆgÀ, »gÉèÁUÉêÁr ºÀwÛgÀ , f||¨É¼ÀUÁ« EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ EªÀjAzÀ 1] JgÀqÀÄ vÉ¯É ºÁªÀÅ ºÁUÀÆ MAzÀÄ DªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀvÁÛgÉ. F ªÀ£ÀåfëUÀ¼À£ÀÄß EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ®PÀë¢AzÀ 80 ®PÀëzÀ ªÀgÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ §AiÀĹzÁÝV «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀ£Àåfë ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EzÉ. zÁ½AiÀÄ°è ²æà L.J.¥Ánî, J¹¦, zsÁgÀªÁqÀ, ²æÃ.J.Dgï.§rUÉÃj, J¹¦, ¹¹Dgï©, ²æÃ.¨sÀgÀvï gÉrØ, ¦L , zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ, ²æÃ.f.f.ªÀÄj¨Á±ÉnÖ, ¦L, zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ., ²æÃ.Dgï.f. ¤Ã®ªÀÄä£ÀªÀgÀ, ¦J¸ïL, JJ¸ïLUÀ¼ÁzÀ ²æÃ.UÀÄ®ðºÉƸÀÆgÀ, PÀA§½, ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ²æÃ. ªÀÄÄ£ÀªÀ½î, PÀÄvÀðPÉÆÃn, PÁ®ªÁqÀ, PÀjPÀnÖ,¥ÀÄlÖtÚªÀgÀ, CUÀ¹ªÀĤ, ºÁ¢ªÀĤ, zÉêÀPÀvÀÛ, zÉÆqÀتÀĤ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¨ÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.


17-08-2009

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£Àì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) ºÀÄzÉÝUÀ¼À 2009

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ïE£Àì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) ºÀÄzÉÝUÀ¼À 2009gÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ¥Éưøï PÀ«ÄõÀ£ÀgÉÃmï WÀlPÀzÀ°è ¦J¸ïL ºÀÄzÉÝUÉ FUÁUÀ¯Éà £ÉÃgÀªÁV ºÁUÀÆ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼À CºÀð ºÁUÀÆ C£ÀºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ªÀgÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉ¨ï¸ÉÊmï www.ksp.gov.in/psi09 gÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. ¦J¸ïL ºÀÄzÉÝUÉ FUÁUÀ¯Éà £ÉÃgÀªÁV ºÁUÀÆ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¹zÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C£ÀºÀðUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß F PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è ¥ÀæzÀ²ð¸À¯ÁVzÉ.


04-08-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ, ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ, ¤¨sÀðA¢¹zÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ

"±À¨ï-J-¨sÀgÁvï" ºÀ§âªÀ£ÀÄß ªÀÄĹèA ¨sÁAzÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/08/2009 gÀAzÀÄ ¥ÀÆwð gÁwæ ªÀĹâUÀ¼À°è ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¹. £ÀAvÀgÀ R§gÀ¸ÁÛ£ÀUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr vÀªÀÄä ¥ÀƪÀðdjUÉ ±ÀæzÁÝAd° ¸À°è¸ÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ zÀȶ֬ÄAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ¥ÁæxÀð£ÉUÉ ºÁUÀÆ R§gÀ¸ÁÛ£ÀUÀ½UÉ vÉgÀ¼ÀĪÀ ªÀÄĹèA ¨sÁAzÀªÀjUÉ F PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÉñÀ ¤¨sÀðA¢¹, ¤¨sÀðA¢vÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÉAzÀÄ WÉÆö¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÖñÀ£À gÀ¸ÉÛ, ¯Áå«ÄAUÀÖ£ï gÀ¸ÉÛ, alUÀÄ¦à ¸ÀPÀð¯ï, PÉƦàPÀgÀ gÀ¸ÉÛ, UÀuÉñÀ¥ÉÃl, ªÀÄgÁoÀUÀ°è, ªÀiÁåzÁgÀ NtÂ, ¥ÉAqÁgÀUÀ°è, ªÀÄįÁè£À NtÂ, qÁPÀ¥Áà ¸ÀPÀð¯ï, PË®¥ÉÃl, ¦.©. gÀ¸ÉÛ, £ÀÆå EAVèõÀ ¸ÀÆ̯ï, ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÆÃ¥Á, ªÀÄĸÁÛ£À¸ÉÆÃ¥Á, ºÀ¼Éà zÀÄUÀðzÀ¨Éʯï, EAr¥ÀA¥ï, ZÁnߪÀÄoÀ PÁæ¸ï, JAn. «Ä¯ï, PÁgÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛ, PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï, gÉïÉé CAqÀgÀ ©æÃqïÓ, CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï. ¤¨sÀðA¢¹zÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃl, gÁzsÁPÀȵÀÚUÀ°è, dªÀ½¸Á®, CgÀ½PÀnÖNtÂ, ¢ªÀmÉNtÂ, PÀªÀÄj¥ÉÃl, ZÀ£ÀߥÉÃl, ¨ÁæqÀªÉÃ, zÁf¨Á£À¥ÉÃl, ªÀÄÆgÀĸÁ«gÀªÀÄoÀzÀ CAZÀlUÉÃj NtÂ, ¥ÀzÁä mÁQÃeï gÀ¸ÉÛ, U˽UÀ°è, vÀļÀeÁ¨sÀªÁ¤ ¸ÀPÀð¯ï, eÉÊ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÀð¯ï, ¨ÁPÀ¼ÉUÀ°è, PÀ¯ÁzÀV NtÂ, G¼ÁîUÀrØ NtÂ, vÀļÀeÁ¨sÀªÁ¤ ¸ÀPÀð¯ï¢AzÁ §ÈAzÁªÀ£À ¸ÀPÀð®zÀªÀgÉUÉ, vÀļÀeÁ¨sÀªÁ¤ ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ PÁlªÉ ¹ªÉÄAl CAUÀrAiÀĪÀgÉUÉ, vÀ©Ã§¯ÁåAqÀ¢AzÀ ¨ÁPÀ¼ÉUÀ°èAiÀĪÀgÉUÉ. ªÀÄĹèA ¨sÁAzÀªÀgÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¤¨sÀðA¢vÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¸ÀzÉ ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁUÀðUÀ¼À°è ¸ÀAZÀj¹ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðgÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


29-07-2009

¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À

¢£ÁAPÀ : 28/07/2009 gÀAzÀÄ ²æÃ. J£ï.J¸ï. ¥Ánî, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ºÀħâ½î GvÀÛgÀ «¨sÁUÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. JªÀiï.«. £ÁUÀ£ÀÆgÀ, ¦.L J¦JªÀiï¹ £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ²æÃ. Dgï.r. ¤Ã®tÚªÀgÀ, ¦J¸ïL (C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ), ²æÃ. Dgï.ªÁAiÀiï. ªÀÄgÀrØ, JJ¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ²æÃ. ©.r. ¹AUÀ£ÀºÀ½î, ²æÃ. J¸ï.JZï. £ÁAiÀÄÌgÀ, ²æÃ. ¹.n £ÀqÀÄ«£ÀªÀĤ, ²æÃ. Dgï.f. £ÁAiÀÄÌ, ²æÃ. f.J. vÀA§Æ° £ÉÃzÀݪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸À«ÄÃgÀ CºÀªÀÄäzÀ gÁeÉøÁ§ ªÀiÁgÀqÀV, ªÀAiÀiÁ: 32, ¸Á: ºÀħâ½î ªÀÄAlÆgÀ UÉÆîأï ZÀZÀð ºÀwÛgÀ FvÀ£À£ÀÄß £ÀªÀ£ÀUÀgÀ UÁqÀð£ï ¥ÁPÀð gÉÆÃqÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ£À vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ºÉÆAqÁ DåQÖªÁ £ÀA. PÉJ-25, «-4642 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ EvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÉÆÃj¹ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ F PɼÀPÀAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ ºÀħâ½î ªÀÄvÀÄÛ zsÁgÀªÁqÀzÀ ««zsÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è C.Q. gÀÆ. 1,10,000/- ªÀiË®åzÀ 5 ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1) Honda Activa No. KA-25, V-4642 Chessi No. MF4JF085E48449459 Engine No. JF08E0461621 Black Color. 2) Honda Activa Silver Color Chessi No. ME45F085G484997382 Engine No. JF08E0511670 Without Number Plate. 3) TVS Victor No. KA-26, K-44 Chessi No. MA625AF1352464464 Engine No. OF1H51445627 Red Color. 4) Hero Honda Splender Chessi No. 01E20F30451 Engin No. 01E18E27096 Black Color Without Number Plate. 5) TVS Centra No. KA-25, U-4774 Chessi No. MD624AH1Y42N69733 Engine No. 0H1N42171335 Black Color


15-07-2009

WÉÆövÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À §AzsÀ£ÀPÉÌ «±ÉõÀ PÀæªÀÄ.

C£ÉÃPÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ½UÉ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÁUÀzÉà G½zÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ WÉÆö¸À®àlÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À §AzsÀ£ÀPÉÌ CªÀ½ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¹zÁÝgÉ. ªÀÄÄA§gÀĪÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À PÁ® CªÀ½ £ÀUÀgÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ F C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À£ÀÄß «±ÉõÀ PÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ §A¢ü¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£É ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CªÀ½ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨ÉÃPÁzÀAvÉ MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 WÉÆövÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ½gÀÄvÁÛgÉ. FUÁUÀ¯Éà F ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àr¹ J®è ¥Éưøï oÁuÉUÀ½UÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. C¥ÀgÁ¢üUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ CªÀgÀ PÀqÀvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr, CªÀgÀ ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ wêÀæ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. F PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è ««zsÀ E¯ÁSÉUÀ½AzÀ GzÀºÀgÀuÉUÉ CAZÉ E¯ÁSÉ, ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸Éîì mÁåPÀì PÀZÉÃj¬ÄAzÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀºÀ ¥ÀqÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸À»/- ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ


10-07-2009

¢éZÀPÀæªÁºÀ£À PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À

¢£ÁAPÀ: 05/07/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Áà §½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ §ÈAzÁªÀ£À PÁ®¤, EªÀgÀ ¨Á§vï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ UÁr £ÀA. PÉJ-25, AiÀÄÄ-4244 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 04/07/2009 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmɬÄAzÀ 21-40 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ºÀħâ½î zÁfèÁ£À¥ÉÃlzÀ°ègÀĪÀ ©.JA. AiÀiÁzÀªÁqÀ §mÉÖ CAUÀr ªÀÄÄAzÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¥ÁQðAUÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EmÁÖUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Áß £ÀA. 144/2009 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ zÀQët «¨sÁUÀ gÀªÀgÀgÁzÀ ²æÃ. ²æãÁxÀ eÉÆò EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ E£Àì¥ÉPÀÖgÀ ²æà ¥Àæ¨ÁPÀgÀ .©. ¨ÁQð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æÃ. eÉ.Dgï.r¸ÉÆÃeÁ, ¦.J¸ï.L(PÁªÀ¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ©.©. ¥ÀÆeÁgÀ, ©.ºÉZï. §Ar, r.Dgï. CPÀÆÌgÀ, ªÁAiÀiï.J¸ï. UËj, J¸ï.©. §ÆzÀtÚªÀgÀ, dUÀ¢Ã±À ºÀnÖ, JA.ºÉZï. zÉÆqÀتÀĤ, J¸ï.ºÉZï. £ÀzÁ¥sÀ, ²æÃzÉë £ÉÃzÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀȵÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¸Á PÀ®§ÄVð, ªÀAiÀiÁ:19 ªÀµÀð, ¸Á UÀ« Nt ºÀħâ½î 2) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀ¸Á ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃPÀįï gÉÆÃqÀ PÉJ¸ïDgïn¹ PÁélgïì ºÀħâ½î EªÀjUÉ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀgÀ vÁ§zÀ°èAzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ £ÀA: PÉJ-25, AiÀÄÄ-4244, C:Q: 20,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÉÆÃj¹ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ F PɼÀPÀAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ºÀħâ½îAiÀÄ ««zsÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1) r¸À̪Àj PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ UÁr £ÀA: PÉJ-25 JPïë-8352, C:Q: gÀÆ. 30,000/- ZÉ¹ì £ÀA: MD2DSDXZZNAB62855, EAf£ï £ÀA: DXEBNB64078. 2) §eÁd ¥À¯ïìgÀ UÁr £ÀA: PÉJ-22, JPïì-1906, C:Q: gÀÆ. 30,000/- ZÉ¹ì £ÀA. DHVBMG 97699, EAf£ï £ÀA: DHGBMG 96714 3) ¥À¯ïìgÀ §eÁeï PÉJ-25 ªÁAiÀiï-9972, C:Q: gÀÆ. 30,000/-, ZÉ¹ì £ÀA: DHV DMC 69795, EAf£ï £ÀA: DHG BMC 68719 4) §eÁeï ¥À®ìgï UÁr £ÀA: PÉJ-25 qÀ§Äè-7483 C:Q: gÀÆ. 30,000/-, MlÄÖ C:Q: 1,40,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ, ZÉ¹ì £ÀA: DHVBME14602, EAf£ï £ÀA: DHG BME 13503. F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ 5 ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C:Q: gÀÆ. 1,40,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


09-07-2009

ªÀÄ£É PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À

¢£ÁAPÀ: 18/05/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÀAiÀÄ°è ºÀħâ½îAiÀÄ ZÀAzÀæ£ÁxÀ£ÀUÀgÀzÀ ræêÀiï ¥ÁèeÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï ªÀÄvÀÄÛ CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À MlÄÖ vÀÆPÀ 15 UÁæA. a£ÀßzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÁ°äÃQ, ¸Á: ºÀħâ½î ¹zÁÝgÀÆqÀªÀÄoÀ ºÀwÛgÀ FvÀ¤UÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, GvÀÛgÀ G¥À «¨sÁUÀ ºÀħâ½îgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L ²æÃ. ©.n. §Ä¢ß ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L(C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ) ²æÃ. L.PÉ. ¨Éë£ÀªÀÄgÀzÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ £ÁAiÀÄÌgÀ, UÀļÉñÀ, ²æäªÁ¸À, PÀÆqÀ®, ±ÉÃAqÉÎ, ªÉÆPÁ®f, EAUÀ¼ÀºÀ½î ºÁUÀÆ ªÀiÁ£É EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/07/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ UÀzÀUÀ gÀ¸ÉÛ gÉïÉé CAqÀgï ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ ZÉÊ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß (15 UÁæA.) ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.


03-07-2009

ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁUÀð §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 04-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ¸À£Áä£Àå ²æà ©.J¸ï AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà £ÀªÀgÀÄ ±À¤ªÁgÀ zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀzÀ°è dgÀÄUÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è CAzÀgÉ ¸ÀAZÁj ¦ÃoÀ ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÁ¶ÃðPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¨sÁUÀªÀ»¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀtð ¸ÁA¸ÀÌçwPÀ ¸ÀªÀÄÄZÀÑAiÀÄzÀ GzÁÏl£É, D®ÆgÀÄ ªÉAPÀlgÁªÀ ¨sÀªÀ£À GzÁÏl£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ £ÀAvÀgÀ ºÀħâ½î £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ §ÈAzÁªÀ£À ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è «ÃgÀ ¸ÀAUÉÆýî gÁAiÀÄtÚ£ÀªÀgÀ ªÀÄÆwð D£ÁªÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÉÃj¹ EA¢gÁ UÁè¸À ºË¸ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀgÀÄ. ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼À ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÀqÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è F PɼÀV£ÀAvÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁUÀð §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ CªÀ½ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁUÀð §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ «ªÀgÀ: zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀzÀ°è:- ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ CªÀgÀÄ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À°è ¸Àé®Äà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ªÀgÉUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉ»rAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÀħâ½î £ÀUÀgÀzÀ°è 1) ¯Áå«ÄAUÀÖ£À gÉÆÃqÀ alUÀÄ©â ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §ÈAzÁªÀ£À ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ 2) PÀƦàPÀgÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ alUÀÄ©â ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß alUÀÄ©â ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ ¦AmÉÆà ¸ÀPÀð¯ï, zÉøÁ¬Ä ¸ÀPÀð¯ï, ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 3) J¸ï.n ¨sÀAqÁj CAUÀr PÀqɬÄAzÀ §ÈAzÁªÀ£À ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÀÄÝ, J¸ï.n ¨sÀAqÁj CAUÀr PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆgÀ ¸Á«gÀªÀÄoÀ ¦.© gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 4) PÉÆÃlð ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ¯Áå«ÄUÀÖ£À gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÀÄÝ, 5) PÉ.¹ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃlð ¸ÀPÀð¯ï, zÉøÁ¬Ä ¸ÀPÀð¯ï, ¦AmÉÆà ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 6) UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀAvÀºÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¹©n PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÉïÉé CAqÀgÀ ©æÃeï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ ¸ÀPÀð¯ï, zÉøÁ¬Ä ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÀºÀgÀzÀ°è ¥ÀæªÉò¸À§ºÀÄzÀÄ. F ¥ÀæPÁgÀªÁV ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ CªÀ½ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ ºÁUÀÆ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé®Äà ºÉÆwÛ£À ªÀgÉUÉ vÀqÉ »rAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÆ ºÀħâ½î £ÀUÀgÀzÀ°è ªÀiÁUÀð §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ PÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


02-07-2009

GzÉÆåÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtzÁ¸ÉAiÉÆqÀÄتÀ PÀ°àvÀ ªÉÄïïUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑgÀ¢A¢j

PÉ®ªÉÇAzÀÄ «zÉò ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀézÉò ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÁªÉà ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÉAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄUÀÞ d£ÀjUÉ E ªÉÄïï, ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï, CAZÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆjAiÀÄgÀ EvÁå¢ ªÀÄÆ®PÀ ¯ÁljAiÀÄ°è UɮĪÀÅ,«±ÉõÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ GzÉÆåÃUÀPÉÌ DAiÉÄÌ CAvÀ PÀ°àvÀ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß gÀªÁ¤¹ D±É vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛgÉ. D ¸ÀAzÉñÀUÀ½UÉ d£ÀgÀÄ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä GzÉÆåÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀÄUÉ, ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÄAZÉ PÉ®ªÀÅ ¨ÁåAQ£À SÁvÉUÀ¼À°è ªÀÄÄAUÀqÀªÁV ºÀt dªÀiÁªÀiÁqÀ®Ä PÉýPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. MAzÁzÀ £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ºÀAvÀzÀ°è «Ã¸Á, ªÀPÀð ¥À«Äðl, ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt, ¥ÀæAiÀiÁtzÀ RZÀÄð ªÀÄvÀÄÛ nPÉÃl EvÁå¢ ¸À®ÄªÁV dªÀiÁ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ dªÀiÁ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀPÀ° ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀºÀ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀ ªÀAZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è CwÃAiÀiÁV ºÉaѪÉ. ®AqÀ¤ß£À ªÉÄjAiÀÄl ºÉÆmÉîzÀ ¥Àæw¤¢ü ¹äxï ¨ÉæöÊmï JA§ ºÉ¸Àj£À ªÀAZÀPÀ£ÀÄ E ªÉÄÃ¯ï ªÀÄÆ®PÀ GzÉÆåÃUÀ PÉÆr¸ÀĪÀzÁV ºÉý ºÀħâ½îAiÀÄ ¸ÀĤî JA§ÄªÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ®PÀë 75 ¸Á«gÀ gÀÆ ªÀAa¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;27-06-2009 gÀAzÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. ºÀħâ½î zsÁgÀªÁqÀ ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ F ¥ÀæPÁgÀªÁV ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 1) ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV w½AiÀÄzÉà EgÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ gÀªÁ¤¸ÀĪÀ D«ÄµÀ vÉÆÃj¸ÀĪÀ E ªÉÄÃ¯ï ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀA§¨ÉÃr. 2) E ªÉÄïï, CAZÉ, PÉÆjAiÀÄgÀ, ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀÄzÀ ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛUÀ½AzÀ §AzÀAvÀºÀ ¯ÁljAiÀÄ°è UɮĪÀÅ, «±ÉõÀ PÉÆqÀÄUÉ, «zÉò ¥ÀæAiÀiÁt, «ªÁºÀ, GzÉÆåÃUÀPÉÌ DAiÉÄÌ EvÁå¢UÀ¼À D±ÉUÉ §°AiÀiÁUÀ¨ÉÃr. 3) w½AiÀÄzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ AiÉÆÃd£É/PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃr. 4) J®è ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀAZÀPÀjAzÀ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢j.