ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
04-12-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ CªÀ½£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁj ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ±Á¯Á PÁ¯ÁdÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƽ¸À®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmɬÄAzÀ 11 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÁUÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmɬÄAzÀ 7 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV ¯Áj, læPï ºÁUÀÆ ¨Áj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß vÁvÀÌ°PÀªÁV ¤µÉâü¹¯ÁzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CªÀ½£ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ, DzÀgÉ EzÀÄ ±Á¸ÀévÀªÀ®è EzÀÄ ¸ÀÆPÀ۪ɤ¹zÀgÉ ªÀiÁvÀæ ±Á¸ÀévÀªÁV C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ vÀgÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ, ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, J¹¦ ¸ÀAZÁgÀ CxÀªÁ ¥ÉưøÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÄ PÉêÀ® ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁVzÉ JAzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¸Àà¶ÖPÀj¸À¯ÁVzÉ.


03-12-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár

¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉaÝ£À ¨ÁAzÀݪÀå ªÀȢݸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ CxÀªÁ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀPÁ±À E®èzÉà EgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CªÀgÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàA¢¸À®Ä ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÉ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV CªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ºÉÆÃV CªÀjAzÀ zÀÆgÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár (Your Companion) ¸ÀAZÁj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ: 04/12/2009 gÀAzÀÄ F PɼV£À ¸À×¼ÀUÀ¼À°è ¤°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. WÀAnPÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ óµÀºÁ §eÁgÀ ªÀÄÄAzÉ : ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 10.00 UÀAnAiÀÄ ªÀgÉUÉ : WÀAnPÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢Ý£À°è §gÀĪÀ ªÀÄPÁAzÀgÀ UÀ°è, vÉÆgÀ« UÀ°è, gÁzsÀPÀȵÀÚ UÀ°è, ElV ªÀiÁgÀÄw UÀ°è ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. N°ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉÀ : ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : §ªÀiÁä¥ÀÆgÀ NtÂ, UÁqÀð£À ¥ÉÃmï, vÉA§zÀ NtÂ, ºÉÆÃUÁgÀ NtÂ, PÉÆïÁì ªÁqÁ, ªÀiÁ®zÁgÀ ªÁqÁ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. zÉøÁ¬Ä Nt ªÀIJâ ºÀwÛgÀ : ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAn¬ÄAzÀ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : §rUÉÃgÀ NtÂ, «gÁ¥ÀÆgÀ NtÂ, AiÀįÁè¥ÀÆgÀ NtÂ, ¹zÀÝ£À¥ÉÃmï, ZÉÆüÀ£ÀªÀgÀ Nt D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.


01-12-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀlu

F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ°è «ÄÃlgï §rØ ªÀåªÀºÁgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwzÀÄÝ, F ¤nÖ£À°è £ÁªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ «ÄÃlgï §rØ ªÀåªÀºÁgÀ¸ÀÜjAzÀ C£ÁåAiÀĪÁUÀÄwÛzÀÝgÉ CAvÀªÀgÀÄ £ÉÃgÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÀ½UÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¥Éưøï PÀ«ÄõÀ£Àgï gÀªÀgÀ PÀbÉÃjUÁUÀ°Ã ¸ÀA¥ÀQð¹, zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ.


01-12-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ, ¤ªÀÄä MqÀ£Ár

¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉaÝ£À ¨ÁAzÀݪÀå ªÀȢݸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ CxÀªÁ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀPÁ±À E®èzÉà EgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CªÀgÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàA¢¸À®Ä ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÉ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV CªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ºÉÆÃV CªÀjAzÀ zÀÆgÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ «±ÉõÀªÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ ¤nÖ£À°è “¤ªÀÄä MqÀ£Ár”(Your Companion) ¸ÀAZÁj ªÁºÀ£ÀzÀ GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 02/12/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½î £ÀUÀgÀzÀ QvÀÆÛgÀ ZÉ£ÀߪÀÄä ªÀÈvÀÛzÀ°è ¥ÀÆdå ªÀĺÁ¥ËgÀgÁzÀ ²æÃ. «gÀtÚ ¸ÀªÀr ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ EªÀgÀ CªÀÄÈvÀ ºÀ¸ÀÛ¢AzÀ £ÉgÀªÉÃj¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ. £ÀUÀgÀzÀ ¨Á½UÁ PÁæ¸ïzÀ°è ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁå£Àí 02-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀħâ½î G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ©Ãmï £ÀA. 4 gÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°èAiÀÄ ¤Ã°d£ï gÉÆÃqÀ, ¨ÁåºÀnÖ ¥Áèmï, gÉïÉé PÁél¸Àð, zÉøÁ¬Ä PÁæ¸ï, ªÉêÀÄ£ï ©Ã¢AiÀÄ°èAiÀÄ D¸ÀÄ¥Á¹£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ “¤ªÀÄä MqÀ£Ár” ªÁºÀ£ÀPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. EzÉà ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-00 UÀAmɬÄAzÀ 06-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀħâ½î G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ©Ãmï £ÀA. 1 gÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉÊ®¥Àà£ÀªÀgÀ £ÀUÀgÀ, PÉÆÃA¨sÀPÉÆtA ¥Áèmï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ¬Ä UÀAzsÀªÀð ºÁ¯ï ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨ÉÊ®¥Àà£ÀªÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ²æÃ. UÀuÉñÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¸À¯ÁUÀĪÀ “¤ªÀÄä MqÀ£Ár” ªÁºÀ£ÀPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


26-11-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ºÀħâ½î - zsÁgÀªÁqÀ. ¢£ÁAPÀ B 26/11/2009. ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ¢£ÁAPÀ 28/11/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄĹèÃA ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ §QæÃzï ºÀ§âzÀ ¸ÀA§AzsÀ PÉÊUÉƼÀî°gÀĪÀ ¥ÁæxÀð£ÉUÉ FzÁÎ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ vÉgÀ¼À®Ä PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¤§ðA¢ü¹zÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, «ªÀgÀ PɼÀV£ÀAwzÉ. C.£ÀA. ¤§ðA¢ü¹gÀĪÀ zÁjUÀ¼ÀÄ C.£ÀA. ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ 1 ªÀiÁåzÁgÀ Nt¬ÄAzÀ ¥ÉAqÁgÀ Nt 1 ¸ÉÖñÀ£À gÉÆÃqÀ 2 gÁzsÁPÀȵÀÚ UÀ°è, ±Á §eÁgÀ, §ArªÁqÀ ¨ÉøÀ ªÀĹâ PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ zÀÄUÀðzÀ¨ÉÊ® PÀqÉUÉ. 3 ¨ÁæqÀªÉà 2 ¥ÉAqÁgÀ Nt¬ÄAzÀ vÀļÀeÁ ¨sÀªÁ¤ UÀÄr¬ÄAzÀ zÁf¨Á£À ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ 4 ¯Áå«ÄAUÀÖ£ï gÉÆÃqÀ 3 PÁ¼ÀªÀÄä£À CUÀ¹¬ÄAzÀ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ UÀ°è ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄÆgÀĸÁ«gÀ ªÀÄoÀ -CAZÀlUÉÃj Nt 5 ²ªÁf ZËPÀ¢AzÀ alUÀÄ¥Àà ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ PÉƦàPÀgÀ gÀ¸ÉÛ G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ. 4 ¥ÀzÁä mÁQÃd gÉÆÃqÀ 6 ¥ÉAqÁgÀ UÀ°è, PÁ¼ÀªÀÄä£À CUÀ¹, ªÀÄįÁè NtÂ, qÁPÀ¥Àà ¸ÀPÀð¯ï, PË®¥ÉÃl, ¦.©. gÉÆÃqÀ. 5 U˽ UÀ°è 7 ZÁnß ªÀÄoÀ PÁæ¸ï ¢AzÀ JA.n. «Ä¯ï PÁgÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ. 6 ZÀ£ÀߥÉÃl ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ ZÁnߪÀÄoÀ PÀqÉUÉ 8 PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï, zÉøÁ¬Ä ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ FzÀUÁ ªÉÄÊzÁ£À PÀqÉUÉ 7 PÀªÀÄj¥ÉÃl eÉÊ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÀð¯ï 9 PÉ.JZï. ¥Ánî gÉÆÃqÀ, CAqÀgÀ ©æqïÓ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ, qÁPÀ¥Àà ¸ÀPÀð¯ï.


15-10-2009

¥ÀjºÁgÀ ¤¢ü ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ JZÀÑjPÉ

CwêÀȶ׬ÄAzÀ £ÉÆAzÀªÀjUÁV ¥ÀjºÁgÀ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß C£ÉÃPÀ UÀtåªÀåQÛUÀ¼ÀÄ/¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÀÄÝ, F jÃw ¤¢ü ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄÀ CxÀªÁ ¥ÉưøÀ PÀ«ÄõÀ£ÀgÀ ¨sÉÃn ªÀiÁr CªÀgÉÆA¢UÉ Zéað¹ CªÀjAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ滸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÁßUÀ°, ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÁßUÀ°, zÀªÀ¸À zÁ£ÀåUÀ¼À£ÁßUÀ° ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §UÉÎ ¥ÁªÀw ¤ÃqÀ vÀPÀÌzÀÄÝ. AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¸ÀAUÀæºÀªÁzÀ ºÀt zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁUÀ°, ¸ÁªÀðd¤PÀgÁUÀ° ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ¥ÀjºÁgÀ ¤¢ü ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÀÝgÉ PÀÆqÀ¯Éà f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÁ°, ¥ÉưøÀ DAiÀÄÄPÀÛjUÉ w¼À¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


15-10-2009

¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁzÀåªÀÄzÀªÀgÀ ¥ÀwæPÁUÉÆö×

ªÀiÁ£ÀågÉÃ, ¢£ÁAPÀ:14/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, »A¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉưøÀ vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉAiÀÄ°è qÁ|| CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¹AUï, L¦J¸ï, ¥ÉưøÀ ªÀĺÁ¤zÉðñÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁzÀåªÀÄzÀªÀgÀ ¥ÀwæPÁUÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉ¢zÀÄÝ, vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ DUÀ«Ä¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


06-09-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ, fAPÉ ZÀgÀä ªÀiÁgÁlUÁgÀ£À §AzsÀ£À, 3 fAPÉ ZÀgÀä ªÀ±À

RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ CPÀæªÀĪÁV PÁr£À°è fAPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÉÃmÉAiÀiÁr, CªÀÅUÀ¼À ZÀgÀäªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀħâ½î «zÁå£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÁå¦Û ²æãÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è, ¥ÉưøÀgÀÄ zÁ½ £Àqɹ CªÀ¤AzÀ 3 fAPÉ ZÀgÀäUÀ¼ÀÄ C:Q gÀÆ.12,000/- ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CtÚ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà C®UÉÆÃqÀ, ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð, ¸Á|| »gÉÃPÀtV, vÁ||ºÁ£ÀUÀ¯ï, f||ºÁªÉÃj EªÀ£Éà §A¢üvÀ ªÀåQÛAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¥ÉưøÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, r¹¦ ( PÁ ªÀ ¸ÀÄ), r¹¦ (C ªÀ ¸ÀA) ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¹¹Dgï©, J¹¦, ²æÃ.J.Dgï.§rUÉÃgÀ, «zÁå£ÀUÀgÀ ¦J¸ïL, ²æÃ.¦.f.¨Éë£ÀªÀÄnÖ, ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ JZï¹- ºÀgÀ¥Àà£ÀºÀ½î, ¦¹-£ÀgÉÃAzÀæ, PɼÀUÀqÉ, £ÀgÀUÀÄAzÀ F zÁ½AiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ «zÀå£ÁUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. D¥Á¢vÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.


03-09-2009

ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°èAiÀÄ ¸ÉÖÃjAiÉÆÃ, ¨Áålj PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À

¢£ÁAPÀ 02.09.2009 gÀAzÀÄ Ì ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ M§â 18-19 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ mÉÆî£ÁPÁ ºÀwÛgÀ ¸ÉÖÃjAiÉÆà ¥ÉèÃAiÀÄgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉưøÀ DAiÀÄÄPÀÛgÁzÀ ²æà L.J.¥Ánïï EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è «zÁåVj oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀ E£ïì¥ÉPÀÖgï «dAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ ¦J¸ïL Dgï.J¸ï.£ÁAiÀÄÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ zÁåªÀiÁå @ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ ªÁ°ÃPÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀªÀ®UÀÄAzÀ ºÁ°: vÁjºÁ¼À ¥Áèl £ÀA: 147 EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ EªÀ¤AzÀ MAzÀÄ PÁgï ¸ÉÖÃjAiÉÆÃ, 2] MAzÀÄ ¸ÉÖÃjAiÉÆà ¥ÉèÃAiÀÄgï, 3] MAzÀÄ ¸ÉÖÃjAiÉÆà rfl¯ï ¥ÉèÃAiÀÄgï, 4] MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ¨Áålj & 5] MAzÀÄ PÀ©âtzÀ eÁåPï EªÉ®èªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 5,100/-gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, vÁjºÁ¼À EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ°è ¤°è¹zÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°èAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÉÝÃ£É CAvÁ C¥Á¢vÀ£ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ «zÁåVj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.


26-08-2009

UÀuÉñÀ «¸ÀÀdð£ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹ DzÉñÀ

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ (¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ) ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï PÀ«ÄõÀ£Àgï gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ¢£ÁAPÀ: 25/08/2009 «µÀAiÀÄ: ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ CªÀ½ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ DZÀj¸ÀĪÀ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV UÀuÉñÀ «¸ÀÀdð£ÉAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ §UÉÎ. G¯ÉèÃR: G¥À ¥Éưøï PÀ«ÄõÀ£Àgï (PÁ ªÀ ¸ÀÄ), ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀASÉå: ¹N¦:¹J¸ï©:ºÀÄ-zsÁ:1880/2009, ¢£ÁAPÀ: 20/08/2009. ***** ºÀħâ½-zsÁgÀªÁqÀ CªÀ½ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀzÀ ªÀĺÁªÀÄAqÀ¼ÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ £ÀUÀgÀzÀ J®è ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀuÉñÀ ªÀÄAqÀ½UÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ©Ã¢UÀ¼À°è §ÈºÀvï ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. F ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À ¸ÀܼÀUÀ½AzÀ ¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃQë¸À®Ä §gÀÄvÁÛgÉ. ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀ°è zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ, QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ, ªÀÄwÃAiÀÄ UÀÄAqÁUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨ÉÃgÉ PÉÆëģÀ d£ÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉgÀ½¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÁV, ±ÀºÀgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ PÉÆëģÀªÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀiÁV PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«gÀÄvÀÛzÉ. ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ CªÀ½ £ÀUÀgÀªÀÅ ªÀÄwÃAiÀÄ UÀ®¨sÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ Cwà ¸ÀÆPÀëöä ¥ÀæzÉñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F »AzÉ F ºÀ§âzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹, ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV £ÀUÀgÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ CªÀ½ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀAzÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlzÀ CAUÀrUÀ¼ÀÄ, ¨Ágï ªÀÄvÀÄÛ gɸÉÆÖÃgÉAlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪÀAvÉ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸À®Ä G¥À ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ( PÁ ªÀ ¸ÀÄ) ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀgÀªÀgÀÄ G¯ÉèÃTvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è «£ÀAw¹PÉÆArgÀĪÀgÀÄ. 1) ¢: 27/08/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 WÀAmɬÄAzÀ ¢: 28/08/2009gÀ ¨É½UÉÎ 10-00 WÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 2) ¢: 29/08/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 WÀAmɬÄAzÀ ¢: 30/08/2009gÀ ¨É½UÉÎ 10-00 WÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 3) ¢: 31/08/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 WÀAmɬÄAzÀ ¢: 01/09/2009gÀ ¨É½UÉÎ 10-00 WÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 4) ¢: 03/09/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 WÀAmɬÄAzÀ ¢: 04/09/2009gÀ ¨É½UÉÎ 10-00 WÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ - 2 - ªÉÄð£À «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹zÀ J®è CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¤dªÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀzÀåzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß RÄzÁÝV ¥Àj²Ã°¹, F DzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸ÀĪÀzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ F PɼÀV£À DzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹gÀÄvÉÛãÉ. DzÉñÀ ¸ÀASÉå:JAJf-1/115/2009, ¢£ÁAPÀ: 25/08/2009. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ CªÀ½ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ CªÀ½ £ÀUÀgÀzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ J®è ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ 1965 PÀ®A 21(1) ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ 1963 PÀ®A.31 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀ ºÉÆA¢zÀªÀ£ÁV ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁj ºÁUÀÆ ¥Éưøï PÀ«ÄõÀ£Àgï DzÀ £Á£ÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ JZï OgÁzsÀPÀgÀ, L¦J¸ï, F PɼÀUÉ «ªÀj¹zÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀAzÀÄ ºÁUÀÆ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ CªÀ½ £ÀUÀgÀzÀ°è J®è ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl CAUÀrUÀ¼ÀÄ, ¨Ágï ªÀÄvÀÄÛ gɸÉÆÖÃgÉAlÄUÀ¼À°è ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¤µÉâü¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÉÛãÉ. 1) ¢: 27/08/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 WÀAmɬÄAzÀ ¢: 28/08/2009gÀ ¨É½UÉÎ 10-00 WÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 2) ¢: 29/08/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 WÀAmɬÄAzÀ ¢: 30/08/2009gÀ ¨É½UÉÎ 10-00 WÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 3) ¢: 31/08/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 WÀAmɬÄAzÀ ¢: 01/09/2009gÀ ¨É½UÉÎ 10-00 WÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 4) ¢: 03/09/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 WÀAmɬÄAzÀ ¢: 04/09/2009gÀ ¨É½UÉÎ 10-00 WÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ F ªÉÄîÌAqÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAX¹zÀ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¤µÉÃzsÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß F ¢ªÀ¸À 25/08/2009 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÀ¸ÁÛPÀëgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉæAiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀr¸À¯ÁVzÉ. ¸À»/- [ gÁWÀªÉÃAzÀæ JZï OgÁzsÀPÀgÀ ] ºÉZÀÄѪÀj f¯Á èzÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï PÀ«ÄõÀ£Àgï, ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ. UÉ, 1. PÁAiÀÄðzÀ²ð gÁdå¥Á®gÀÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 2. ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 3. ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, M¼ÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ E¯ÁSÉ, «zsÁ£À ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 4. ªÀĺÁ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 5. ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ, C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ, £ÀA-36 JAJ¸ïLJ¯ï PÀlÖqÀ, PÀ¤ßAUïºÁåªÀiï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉUÀ¼ÀÆgÀÄ. 6. ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøÀ ªÀĺÁ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ), PÀ£ÁðlPÀ gÁdå, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 7. f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè, zsÁgÀªÁqÀ. 8. ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøÀ ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, (UÀÄ¥ÀÛªÁvÉð), PÀ£ÁðlPÀ gÁdå, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 9. DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ, zsÁgÀªÁqÀ. 10. G¥À ¥Éưøï PÀ«ÄõÀ£Àgï (PÁ ªÀ ¸ÀÄ), (C ªÀ ¸ÀA), (¹ J Dgï), ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ. - 3 - 11. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï PÀ«ÄõÀ£Àgï, ºÀħâ½î GvÀÛgÀ/ºÀħâ½î zÀQët ºÁUÀÆ zsÁgÀªÁqÀ. 12. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, zsÁgÀªÁqÀ f¯Éè, zsÁgÀªÁqÀ. 13. G¥À DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, C§PÁj E¯ÁSÉ, zsÁgÀªÁqÀ (25 ¥ÀæwUÀ¼ÉÆA¢UÉ) 14. C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, C§PÁj E¯ÁSÉ, zsÁgÀªÁqÀ 15. ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï, C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ, «±ÉõÀ oÁuÉ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î. 16. f¯Áè ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁgÀªÁqÀ EªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ ©qÀÄUÀqÉUÁV. 17. ¤®AiÀÄ ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, DPÁ±ÀªÁt ¤®AiÀÄ zsÁgÀªÁqÀ EªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÉüÉAiÀÄ°è «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ©vÀÛj¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. 18. ºÀħâ½î £ÀUÀgÀzÀ J®è ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgÀªÀjUÉ/¦.L ¹.J¸ï.© ¹N¦ PÀbÉÃj ºÀÄ-zsÁ 19. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¥Éưøï PÀ«ÄõÀ£Àgï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, ºÀħâ½î. 20. ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ PÀ£ÁðlPÀ, ¥ÀæeÁªÁtÂ, ¸ÀAeɪÁtÂ, qÉPÀÌ£À ºÉgÁ®Ø, EArAiÀÄ£ï JPÀì¥Éæ¸ï, PÀ£ÀßqÀªÀiÁä, «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ, PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¨sÀ, ¸ÀAeÉ zÀ¥Àðt, mÉʪÀÄì D¥sï EArAiÀiÁ, zÀ »AzÀÆ, AiÀÄÄ J£ï L, ¦ n L gÀªÀjUÉ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸À®Ä PÉÆÃgÀÄvÁÛ gÀªÁ¤¸À¯ÁVzÉ.