ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
15-12-2009

ºÀħâ½î GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.326/2009 PÀ®A:279,337 L.¦.¹ & 187 JªÀiï. «í. DåPÀÖ

ªÀgÀ¢ ¢£ÁAPÀ : 13-12-2009 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ : ²æà §¸ÀªÀgÁd. PÀ®è¥Àà. ¹AUÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: GtPÀ¯ï PÀ¯ÉäñÀégÀ Nt ºÀħâ½î DgÉÆævÀgÀÄ : ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-25-EJ-1442 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¹zÀÝ¥Àà. UÀÄgÀĹzÀÝ¥Áà. gÁªÀÄzÀÄUÀð ¸Á: GtPÀ¯ï ºÀħ⽠¢£ÁAPÀ:10-12-2009 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î GtPÀ¯ï PÀ¯ÉäñÀégÀ Nt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-25-EJ-1442 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß GtPÀ¯ï PÀ¨ÁrUÉÃgÀ Nt PÀqɬÄAzÀ PÀ¯ÉäñÀégÀ Nt PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀħAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä. §¸ÀªÀgÁeï. ¹AUÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ: 3 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ¥Àr¹ CªÀ¼À PÁ°UÉ, vÀÄnUÉ, ºÀuÉUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.


15-12-2009

ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.236/2009 PÀ®A.448, 323, 504, 506 L¦.¹.

ªÀgÀ¢ ¢£ÁAPÀ :- 13.12.2009 gÀAzÀÄ 10/00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ : ²æêÀÄw £À¸ÀjãÀ¨Á£ÀÄ PÉÆÃA. UÀÆqÀĸÁ§ vÁ½PÉÆÃn, ¸Á|| ¹zÁÝgÀÆqsÀ£ÀUÀgÀ ºÉUÉÎÃj, ºÀ¼ÉúÀħâ½î JzÀÄgÀÄUÁgÀ: CfÃeÁ PÉÆÃA. eÁQÃgÀºÀĸÉãÀ lAPÀ¸Á°, ¸Á|| WÉÆÃqÀPÉ¥Áèl, D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¢£ÁAPÀ:12/12/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13/00 UÀAmÉ ºÁUÀÆ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19/00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr CªÀ¼À §®UÉÊ wgÀÄ« zÀÄSÁ¥Àvï¥Àr¹ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ½ ¸ÀgÀ ºÀjzÀÄ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.


15-12-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár

¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉaÝ£À ¨ÁAzÀݪÀå ªÀȢݸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ CxÀªÁ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀPÁ±À E®èzÉà EgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CªÀgÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàA¢¸À®Ä ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÉ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV CªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ºÉÆÃV CªÀjAzÀ zÀÆgÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ “ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár ”(Your Companion) ¸ÀAZÁj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:15/12/2009 gÀAzÀÄ F PɼV£À ¸À×¼ÀUÀ¼À°è ¤°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. «zÁåVj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À : ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 10.00 UÀAnAiÀÄ ªÀgÉUÉ : PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀ, £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¤ªÀÄð® £ÀUÀgÀ, ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, ºÀwÛPÉÆüÀî, ºÀ£ÀªÀÄAvÀ £ÀUÀgÀ, D¢Ã eÁA§ªÀAvÀ£ÀUÀgÀ, mÉʪÁPï PÁél¸Àð, ¤¸ÀUÀð ¯Éà Omï, zsÁ£ÀÆ£ÀUÀgÀ, ¨ÁgÁ PÀÆnæà ©æqïÓ ªÀgÉUÉ ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ªÀiÁ¼ÀªÀÄrØ gÁAiÀÄgÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ : ªÀiÁ¼ÀªÀÄrØ, U˽UÀ°è, ¸ÁgÀ¸ÀévÀ¥ÀÆgÀ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¥ÀÆgÀ, PÀ§ÆâgÀ gÀ¸ÉÛ, ®QëöäùAUÀ£ÀPÉÃj, £ÀUÀgÀPÀgÀ PÁ®¤, J«ÄäPÉÃj, ®QëöäùAUÀ£ÀPÉÃj, ¨sÀªÁ¤£ÀUÀgÀ, ªÀĸÁ®UÁgÀNtÂ, ºÁUÀÄ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. AiÀiÁ®Q̱ÉlÖgÀ PÁ®¤ PÀjAiÀĪÀÄä UÀÄr ªÀÄÄAzÉ : ²ªÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ, ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀPÁ®¤, d£ÀßvÀ£ÀUÀgÀ ®QëöäãÀUÀgÀ, eÉJ¸ïJ¸ï PÁ¯ÉÃd, zÁ£ÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ, ªÀÄAdÄ£ÁxÉñÀégÀ ºË¹AUï ¸ÉƸÉên, °ÃqÀPÀgÀ PÁ®¤, ¸À¥ÀÛVj, ªÀÄAiÀÄÆgÀ ¥ÁPÀð, §¸ÀªÀ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, ²æÃzÉë PÁ®¤, ¨sÁ«PÀnÖ ¥Áèmï, PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ ºË¹AUï ¸ÉƸÉên, ¤qÀĪÀt ¯Éà Omï, eÁÕ£ÉñÀéj £ÀUÀgÀ, §£À¹j ¯Éà Omï, ºÀÄPÉÌÃjPÀgÀ £ÀUÀgÀ, CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ, PÉ.ºÉZï.©. PÁ®¤. ¥ÀæUÀw PÁ®¤. NgÉhÆãÀ ºÉÆmÉïïªÀgÉUÉ. ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.


13-12-2009

“ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár ”(Your Companion) ¸ÀAZÁj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:14/12/2009

¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉaÝ£À ¨ÁAzÀݪÀå ªÀȢݸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ CxÀªÁ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀPÁ±À E®èzÉà EgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CªÀgÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàA¢¸À®Ä ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÉ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV CªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ºÉÆÃV CªÀjAzÀ zÀÆgÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ “ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár ”(Your Companion) ¸ÀAZÁj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:14/12/2009 gÀAzÀÄ F PɼV£À ¸À×¼ÀUÀ¼À°è ¤°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ²ªÁf ¸PÀð® ªÀÄÄAzÉ : ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 10.00 UÀAnAiÀÄ ªÀgÉUÉ :¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ, ªÉĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥ÀàzÀPÉÃj, UÀÄ®UÀAfPÉÆ¥Àà, YA.©.£ÀUÀgÀ, ªÀÄgÁoÁ PÁ®¤, ªÀiÁ¼Á¥ÀÆgÀ, PÀªÀįÁ¥sÀÆgÀ,ºÁªÉÃj¥ÉÃl, ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ £ÀUÀgÀ, gÁd £ÀUÀgÀ, ªÀĺÁAvÀ£ÀUÀgÀ, ¸ÀªÀzÀwÛ gÉÆÃqÀ, J¦JA¹, «dAiÀiÁ gÉÆÃqÀ, Q¯Áè, f¯Áè £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á¨sÀªÀ£À ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ¸À¥ÁÛ¥ÀÆgÀ ¨sÁ« ¸ÀPÀð® ªÀÄÄAzÉ : ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : ¸À¥ÁÛ¥ÀÆgÀ ¨sÁ« ¸ÀPÀð¯ï, LJ¸ï ¥sÁåPÀÖj, PÉE© D¦üøï, GzÀAiÀÄ ºÁ¸ÉÖïï, UËj ±ÀAPÀgÀºÁ¸ÉÖïï, «ÄZÀV£À PÀA¥ËAqÀ, ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, d£ÀvÁ ¥Áèl, ²ªÀVj, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀ¯Á¤, ZÀ£Àߧ¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ,ºÀ½AiÀiÁ¼À gÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ mÉ°¥sÀ£À JPÀìZÉÃAeï D¦üøï. ºÁUÀÄ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ²æãÀUÀgÀ ¸ÀPÀð® ªÀÄÄAzÉ : ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAn¬ÄAzÀ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : ²æãÀUÀgÀ ¸ÀPÀð¯ï, ¨sÁ«PÀnÖ ¥Áèl, ±ÀQÛ PÁ®¤, Dgï.PÉ.£ÀUÀgÀ,d®zÀ±Àð¤£ÀUÀgÀ, §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ, UËqÀgÀ PÁ®¤. PÉLr© ¯ÉÃOl, vÀ¥ÉÆêÀ£À, £ÉºÀgÀÄ£ÀUÀgÀ, UÀuÉñÀ£ÀUÀgÀ, gÀ«ÃAzÀæ £ÀUÀgÀ, ºÉÆAiÀÄì¼À £ÀUÀgÀ, ±ÁA§« PÁ®¤, PÀ£ÁðlPÀ «.«. DªÀgÀt, ªÀĺÁªÀÄ£É §qÁªÀuÉ, ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.


12-12-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ¦ J¸ï L

¢£ÁAPÀ 15/11/2009 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (Civil) , ªÀĦJ¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁ ¤gÀvÀ C§å¢üðUÀ½UÉ £ÀqɹzÀ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛtðgÁzÀ 800 d£À C¨sÀå¢üðUÀ¼À «ªÀgÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊl (Website ksp.gov.in /psi09) zÀ°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. C®èzÉà ¥ÉưøÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è CAn¸À¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ 22/12/2009 jAzÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀÅ r.L,f,¦ (£ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ) PÁ®ðl£À ¨sÀªÀ£À , ¥Áå¯ÉøÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è dgÀÄUÀ°zÀÄÝ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛtðgÁzÀ C§å¢üðUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß r.L,f,¦ (£ÉêÀÄPÁw ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ) PÁ®ðl£À ¨sÀªÀ£À , ¥Áå¯ÉøÀ gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ gÀªÁ¤¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ


11-12-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár 12122009

¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉaÝ£À ¨ÁAzÀݪÀå ªÀȢݸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ CxÀªÁ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀPÁ±À E®èzÉà EgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CªÀgÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàA¢¸À®Ä ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÉ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV CªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ºÉÆÃV CªÀjAzÀ zÀÆgÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ “ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár ”(Your Companion) ¸ÀAZÁj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:12/12/2009 gÀAzÀÄ F PɼV£À ¸À×¼ÀUÀ¼À°è ¤°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. J.¦.JªÀiï.¹. £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ²ÃªÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ : ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 10.00 UÀAnAiÀÄ ªÀgÉUÉ : PÉ.N.J¥ï D¬Ä¯ï «Ä®è , ¸ÀzÁ²ÃªÀ £ÀUÀgÀ , gÉÃtÄPÁ £ÀUÀgÀ , ¨ÉêjzɪÀgÀ PÉÆ¥Àà , ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ®¤, J.¦.JªÀiï. ¹ AiÀiÁqÀð , CªÀÄgÀUÉÆüÀ, C±ÀéªÉÄÃzsÁ ¥ÁPÀð ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÀð® ªÀÄÄAzÉ : ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : £ÀªÀ£ÀUÀgÀ , J¯ï.L.f. PÁ®¤ , PÉ.JZï.©. PÁ®¤, E.qÀÆâ÷èJ¸ï. PÁ®¤ , ¸ÀºÁå¢ð PÁ®¤, ²ªÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ, ±ÁAw £ÀUÀgÀ, UÁªÀÄ£ÀPÀnÖ , UÀAUÁzsÀgÀ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. Dgï.n.M D¦üøÀ ªÀÄÄAzÉ : ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAn¬ÄAzÀ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : CzÁå¥ÀPÀ £ÀUÀgÀ , C±ÀéªÉÄÃzsÀ £ÀUÀgÀ £ÀA¢ JPÀìmÉ£Àì£ï £ÀUÀgÀ , ±ÀAPÀgÀ eÉÆåÃw £ÀUÀgÀ , Dgï.n. N. D¦Ã¸À ºÀwÛgÀ CªÀÄgÀ £ÀUÀgÀ , ¸ÀÄvÀUÀnÖ , JZï.L.f PÁ®¤ , JªÀiï.L.f. PÁ®¤ ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.


11-12-2009

“ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár ”(Your Companion) ¸ÀAZÁj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:13/12/2009

¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉaÝ£À ¨ÁAzÀݪÀå ªÀȢݸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ CxÀªÁ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀPÁ±À E®èzÉà EgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CªÀgÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàA¢¸À®Ä ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÉ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV CªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ºÉÆÃV CªÀjAzÀ zÀÆgÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ “ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár ”(Your Companion) ¸ÀAZÁj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:13/12/2009 gÀAzÀÄ F PɼV£À ¸À×¼ÀUÀ¼À°è ¤°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄ¢ºÁ¼À ¯Á¸ÀÖ §¸ï ¸ÁÖ¥À ªÀÄÄAzÉ : ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 10.00 UÀAnAiÀÄ ªÀgÉUÉ : ªÀÄ¢ºÁ¼À PÉÆlÖtzÀ NtÂ, CªÀ®QÌ NtÂ, G¥ÁàgÀ NtÂ, ¸ÀªÀzÀwÛ gÉÆÃqÀ, vÉ®UÀgÀ NtÂ, r¥ÉÆà ¸ÀPÀð¯ï, ªÀÄÆgÀ¸Á«gÀªÀÄoÀ, ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ NtÂÃ, UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ, vÉÆlUÉÃgÀ NtÂ, ºÀÆUÁgÀ NtÂ, UÉÆ®ègÀ Nt ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. §Æ¸À¥Àà ZËPÀ ªÀÄÄAzÉ : ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, PÉA¥ÀUÉÃj, §Æ¸À¥Àà ZËPÀ, wªÁj ZÁ¼À. ªÀĤQ¯Áè gÉÆÃqÀ, dĪÀiÁä ªÀĹâ UÀ°è, ºÀ½îPÉÃj PÀA¥ËaqÀ, ¨ÉÆ«UÀ°è, ¯ÉÊ£À §eÁgÀ, eÉÆò ZÁ¼À,nPÁgÉ gÉÆÃqÀ, ºÁUÀÄ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. PÁªÀÄ£ÀPÀnÖ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÄAzÉ : ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAn¬ÄAzÀ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : CrPÉ NtÂ, gÀ«ªÁgÀ¥ÉÃl, §Æ¸À¥ÉÃl, UÁ½ NtÂ, ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃl, ¥ÉÆÃl¤Ã¸À UÀ°è, AiÀÄ°UÁgÀ NtÂ, UÁA¢üZËPÀ, £ÀªÀ®ÆgÀ CUÀ¹, ªÀÄnÖ¥ÀgÀ¥Àà PÀÆl, PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ, ºÉƸÀAiÀįÁè¥ÀÆgÀ, ªÉÄt¹PÁ¬Ä NtÂ, ºÉ§â½î CUÀ¹, eÉÆò NtÂ, JA.Dgï. £ÀUÀgÀ, ±ÀÄPÀæªÁgÀ¥ÉÃl ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.


10-12-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár 11122009

¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉaÝ£À ¨ÁAzÀݪÀå ªÀȢݸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ CxÀªÁ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀPÁ±À E®èzÉà EgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CªÀgÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàA¢¸À®Ä ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÉ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV CªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ºÉÆÃV CªÀjAzÀ zÀÆgÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ “ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár ”(Your Companion) ¸ÀAZÁj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:11/12/2009 gÀAzÀÄ F PɼV£À ¸À×¼ÀUÀ¼À°è ¤°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. PÀªÀÄj¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ .ªÀÄÆgÀĸÁ«gÀªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ : ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 10.00 UÀAnAiÀÄ ªÀgÉUÉ : 1.vÀĪÀÄPÀÆgÀ NtÂ, 2.f.CqÁØ £ÀÆgÁ¤ ªÀiÁPÉðl vÁqÀ¥ÀwæUÀ°,è , 4.¨ÉÆÃUÁgÀ NtÂ. ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. qÁPÀ¥Àà ¸ÀPÀð® ªÀÄÄAzÉ : ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : .PÀªÀÄj¥ÉÃl, 2.¢ªÀmÉ NtÂ, . 3. qÁPÀ¥Àà ¸ÀPÀð® , 4 PÀÄA¨ÁgÀ Nt 5.ªÀÄįÁèNtÂ, 6. PÁ¼ÀªÀÄä£À CUÀ¹, 7.ªÀĺÁ«ÃgÀUÀ°è, 8.¨sÀÆvÉ NtÂ. 9.CgÀ½PÀnÖ Nt JqÀ¨ÁdÄ ºÁUÀÄ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. fUÀ¼ÀÄgÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ªÀÄÄAzÉ : ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAn¬ÄAzÀ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : 1. PË®¥ÉÃl, 2.¨Áå½NtÂ, 3.ªÉÆëģÀ ¥Áèl, 4.vÉÆgÀ« ºÀPÀÌ®, 5.fUÀ¼ÀÆgÀ PÀ¯Áåt ªÀÄ0l¥À, 6.RgÁ¢ Nt , 7.UÀ«NtÂ. ºÁUÀÄ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ


07-12-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár

¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉaÝ£À ¨ÁAzÀݪÀå ªÀȢݸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ CxÀªÁ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀPÁ±À E®èzÉà EgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CªÀgÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàA¢¸À®Ä ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÉ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV CªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ºÉÆÃV CªÀjAzÀ zÀÆgÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár (Your Companion) ¸ÀAZÁj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:08/12/2009 gÀAzÀÄ F PɼV£À ¸À×¼ÀUÀ¼À°è ¤°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. ºÀħ⽠PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ ²æÃgÁAiÀÄgÀªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ : ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 10.00 UÀAnAiÀÄ ªÀgÉUÉ : «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ®¤, J¸ï.©.L PÁ®¤, PÁqÀ¹zÉÝñÀégÀ PÁ®¤, CeÁzÀ PÁ®¤, ZÀ®ªÁ¢ NtÂ, gÉïÉé PÁélgïì, UÁ®á UËæAqÀ, ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. gÀªÉÄñÀ ¨sÀªÀ£À ªÀÄÄAzÉ : ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : £ÀªÀ®UÀÄAzÀ gÉÆÃqÀ eÉêÀÄì ¯ÁåAqÀ, ¥ÀªÁgÀ ZÁ¼À, AiÀÄÄgÉÃPÁ PÁ®¤, ¥Ánî ¯ÉÃOl, ¨sÀƪÀ£ÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ, ºÉêÀÄAvÀ £ÀUÀgÀ, ªÀÄzsÀÄgÁ PÁ®¤,§zÁ«Ä £ÀUÀgÀ, ZÉÃvÀ£Á PÁ®¤, ºÀ¼Éà §zÁ«Ä £ÀUÀgÀ, ±À§j £ÀUÀgÀ, DPÁ±À ¥ÁPÀð ºÁUÀÄ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. UÁA¢ªÁqÀ ¸ÉÃAl ®ÆxÀgÀ£À ZÀZÀð ªÀÄÄAzÉ : ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAn¬ÄAzÀ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : UÁA¢üªÁqÁ, gÉî £ÀUÀgÀ, ZÁ®ÄPÀå £ÀUÀgÀ, «zÁågÀtå £ÀUÀgÀ, «£ÉÆèsÁ £ÀUÀgÀ, ZÉÃvÀ£Á PÁ®¤, «PÁ¸À PÁ®¤, gÉïÉéà PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À, ¹ªÉÄAl ZÁ¼À ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.


07-12-2009

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár

¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉaÝ£À ¨ÁAzÀݪÀå ªÀȢݸÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ CxÀªÁ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀPÁ±À E®èzÉà EgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ CªÀgÀ PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàA¢¸À®Ä ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÉ C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV CªÀgÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ºÉÆÃV CªÀjAzÀ zÀÆgÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ¤ªÀÄä MqÀ£Ár (Your Companion) ¸ÀAZÁj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:09/12/2009 gÀAzÀÄ F PɼV£À ¸À×¼ÀUÀ¼À°è ¤°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. ©qÀ£Á¼À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ªÀÄÄAzÉ : ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 10.00 UÀAnAiÀÄ ªÀgÉUÉ : ©qÀ£Á¼À, ¸ÉƤAiÀiÁ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, §APÁ¥ÀÆgÀ ZËPÀ, ¦.©.gÉÆÃqÀ, ºÉƸÁ UÀ§ÆâgÀ, ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr, ¸ÉlèªÉÄAmï ªÀÄÄAzÉ : ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : ¸ÉlèªÉÄAl, ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ®¤, UÀAUÁzsÀgÀ£ÀUÀgÀ, §¤ß ªÀĺÁPÁ½ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÉ : ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAn¬ÄAzÀ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ : ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ, ºÁ£ÀUÀ¯ï ZÁ¼À, Qæ²ÑAiÀÄ£ï PÁ®¤, CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ®¤, UÀÄAeÁ¼À ¥Áèl, «Ä®èvï £ÀUÀgÀ, ªÀiÁåAUÀ¤Ãeï ¥Áèl, J¥sï.¹.L UÀÆqË£À JjAiÀiÁ ºÁUÀÆ D¸ÀÄ ¥Á¹£À d£ÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.