ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103

PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 100/2014

PÀĪÀiÁgÀ: gÁWÀªÉÃAzÀæ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ gÁdÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 2 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼ÀÄ ¸Á: £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 29/04/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, AiÀiÁgÉÆà M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉƧâ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw CPÀëvÁ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ gÁdÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 53/2014

²æà gÁªÀÄ¥Àà §¸À¥Àà PÀÄgÀħ£Á¼À ¸Á: £ÀgÉÃUÀ®è EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26/04/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 WÀAmÉUÉ PÀ®WÀlV gÀ¸ÉÛ J¸ï.r.JA. EAd¤ÃAiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ ªÁå£À £ÀA. PÉ.J.-25/¦-4183 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ®WÀlV PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à UÁr ¥À°Ö ªÀiÁr, UÁrAiÀÄ°èzÀÝ «oÀ×® ºÁUÀÆ E£ÀÆß½zÀ 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀÈUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà «oÀ×® zÉêÀÄtÚªÀgÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 103/2014

¢:19.04.2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ- zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà PÉÆÃj ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÁrUÉAiÀÄAvÉ ªÁ¸ÀªÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÉƸÀªÀĤ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 23/04/2014 gÀAzÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ EªÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr, ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÁVzÉ CAvÁ ºÉýzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 24.04.2014 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 182 UÁæªÀÄ vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ 1,260 UÁæA vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 4,01,800/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ §UÉÎ ²æà gÁd±ÉÃRvÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà PÉÆÃj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:16/05/2019 gÀAzÀÄ 1,553 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,97,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 75/2015

²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ «ÃgÀ¥ÁPÀë¥Àà UÉÆd£ÀÆgÀ ¸Á;PÀzÀr vÁ;f;UÀzÀUÀ ºÁ°; ªÀÄ£É £ÀA-01, C©ü¯Á±À C¥ÁlðªÉÄAl, eÉ ¦ £ÀUÀgÀ, 4 £Éà PÁæ¸À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 06/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î JªÀiï f ªÀiÁPÉÃðl gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÉÄl¯ï ¸ÉÆÖÃgÀì JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ vÉAV£À PÁ¬Ä CAUÀrUÉ vÀªÀÄä CPÀÌ£ÉÆA¢UÉ vÉAV£ÀPÁ¬ÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ JgÀqÀÄ d£À C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÉAV£ÀPÁ¬Ä Rjâ¸ÀĪÀ £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÉÆèsÁ EªÀjUÉ £ÀÆPÁr CªÀgÀ ºÁåAqÀ¨ÁåUÀzÀ fÃ¥À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°èlÖ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 90,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ «ÃgÀ¥ÁPÀë¥Àà UÉÆd£ÀÆgÀ ¸Á;PÀzÀr vÁ;f;UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :8/2019

¢£ÁAPÀ: 01/01/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) §¸ÀªÀgÁd ±ÀAPÀæ¥Àà ¨Áå½ ¸Á: ªÀÄļÀªÀÄÄvÀÛ® 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ AiÀÄ®è¥Àà PÀgɲî ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀUÀnÖ, zsÁgÀªÁqÀ F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ zsÁgÀªÁqÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ C°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À PÀÄzÀj, ¸ÀPÁðj C¢üPÁj EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/01/2019 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:25/02/2016 gÀAzÀÄ 397 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 58,000/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ