ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103

zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 51/2014

²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀUËqÀ ¥Ánïï, ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26/04/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀÅ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-25/EPÉ-5323 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁPÉðmï PÀqɬÄAzÀ dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉæUÉ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀædAmÉõÀ£ï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ 10 ªÀµÀðzÀ zÀ±Àð£ï ºÁªÀgÀV EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr wêÀÈ WÁAiÀÄ¥Àr¹, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ZÀ£À§¸À¥Àà ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÁªÀgÀV ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 148/2014

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà zÀÄgÀUÀtÚªÀgÀ ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÉÃl ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ 8 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28/04/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁPÀ¼ÉUÀ°è PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è, vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 2230/-gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢PÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 107/2014

²æêÀÄw C²é¤ PÉÆÃA ªÀĺÁzÉêÀ eÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÁoÀ PÁ®¤ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/04/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EgÀĪÁUÀ, CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt ZÀªÁít FvÀ£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉ ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ CªÀ½UÉ J¼ÉzÁr, CªÀ¼À ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉ ªÀÄ®UÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ºÁQ ¤Ã£ÀUÉ QqÁß¥ï ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁrzÀÝ®èzÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ £Á£ÀÄ ¹ÃªÉÄ JtÂÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw C²é¤ ªÀĺÁzÉêÀ eÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÁoÀ PÁ®¤ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28/04/2014 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î AiÀÄÄ r ¸ÀASÉå: 05/2014

ªÀÄÈvÀ: ±ÀAPÀgÀ¸Á vÀAzÉ AiÀÄ®Æè¸Á RlªÀmÉ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ®QëöäãÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV §ºÀ¼À C±Àé¸ÀÜgÁVzÀÝgÀÄ. C®èzÉ CwÃAiÀiÁzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©Ãr ¸ÉÃzÀĪÀ ZÀlPÉÌ M¼ÀUÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28/04/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁ«AiÀÄ VæïïUÉ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸Á¬Ä£ÁxÀ ±ÀAPÀgÀ¸Á RlªÀmÉ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 97/2014

²æà ¸ÉÆúÀgÁd ¨sÀAqÁj EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28/04/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-15 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ºÀħâ½î PÉƦàPÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÉ£ÉøÀ£ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀȵÀÚ ¨sÀªÀ£À ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA PÉJ 25 ¦ 9563 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár ¤ªÀÄä PÁj£À ªÀÄÄAzÉ ºÀt ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý CªÀgÀ UÀªÀÄ£À ¨ÉgÉqÉ ¸É¼ÉzÀÄ PÁj£À »A¢£À ¹Ãn£À°èzÀÝ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¯Áå¥ïmÁ¥ï ¨ÁåV£À°èzÀÝ 1,83,500-00gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÁAUÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¸ï §ÄPïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¨sÀUÀªÁ£À ¨sÀAqÁj ¸Á: ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 44/2014

²æà PÀÄvÀ§Ä¢Ý£À vÀAzÉ EPÀ¨Á¯ï¸Á§ PÀ¯ÁzÀV ¸Á: gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/03/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-25/EJA-6585 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤°è¹, CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà PÀÄvÀ§Ä¢Ý£À vÀAzÉ EPÀ¨Á¯ï¸Á§ PÀ¯ÁzÀV EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 100/2014

PÀĪÀiÁgÀ: gÁWÀªÉÃAzÀæ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ gÁdÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 2 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼ÀÄ ¸Á: £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 29/04/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, AiÀiÁgÉÆà M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉƧâ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw CPÀëvÁ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ gÁdÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 53/2014

²æà gÁªÀÄ¥Àà §¸À¥Àà PÀÄgÀħ£Á¼À ¸Á: £ÀgÉÃUÀ®è EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26/04/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 WÀAmÉUÉ PÀ®WÀlV gÀ¸ÉÛ J¸ï.r.JA. EAd¤ÃAiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ ªÁå£À £ÀA. PÉ.J.-25/¦-4183 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ®WÀlV PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à UÁr ¥À°Ö ªÀiÁr, UÁrAiÀÄ°èzÀÝ «oÀ×® ºÁUÀÆ E£ÀÆß½zÀ 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀÈUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà «oÀ×® zÉêÀÄtÚªÀgÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 103/2014

¢:19.04.2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ- zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà PÉÆÃj ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÁrUÉAiÀÄAvÉ ªÁ¸ÀªÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÉƸÀªÀĤ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 23/04/2014 gÀAzÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ EªÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr, ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÁVzÉ CAvÁ ºÉýzÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 24.04.2014 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 182 UÁæªÀÄ vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ 1,260 UÁæA vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 4,01,800/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ §UÉÎ ²æà gÁd±ÉÃRvÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà PÉÆÃj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:16/05/2019 gÀAzÀÄ 1,553 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,97,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.