ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103

ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 222/2014

ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð ZËUÀ¯Á FvÀ¤UÉ 1) ¸ÀĨsÁµÀ PÉÆÃmÉ 2) ¥ÀæPÁ±À PÉÆÃmÉ EªÀj§âgÀÆ ªÉÊ£Àì ±Á¥À ¯ÉʸÀ£Àì ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀ¤AzÀ 15 ®PÀë gÀÆ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀiÁr¹ PÉÆqÀzÉà ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀiÁr¹ PÉÆqÀj E®èªÁzÀgÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀ¥Àà ¤ÃªÀÅ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà EzÀÝgÉà £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä £ÀªÀÄUÉãÀÄ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀB 17-09-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16.30 jAzÀ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀĨsÁµÀ PÉÆÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À PÉÆÃmÉ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æêÀÄw C¤ÃvÁ ZËUÀ¯Á ¸Á:D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 21/2015

²æêÀÄw ¥ÀÆeÁ PÉÆÃA zÀ±ÀgÀxÀ §¸ÀªÁ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: ºÉUÉÎÃj ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀ®Ä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ¸Àé®à ¢£ÀzÀ ªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀvÀvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ vÉÆAzÀgÉPÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ:01/02/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀ£ÀÄ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ¥ÀÆeÁ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 37/2016 :

²æà ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÉÆgÀ§ ¸Á: §¸ÀªÀuÁÚ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09/04/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É vÀ£ÉÆßA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è ºÀ¼ÉúÀħâ½î £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀzÀ ªÉÊ£À±Á¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 5-6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EªÀjUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ MªÉÄä¯É ºÉÆr§r ªÀiÁr EªÀgÀ §½ EzÀÝ 2500/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ ªÉÆèÉʯï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÉÆgÀ§ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå: 4/2014

ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀÄ°PÉÆ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ, UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 11/04/2014 gÀAzÀÄ ºÉaÑUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ : 24/04/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 WÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æêÀÄw ¤AUÀªÀé PÉÆÃA ¸ÀÄgÉñÀ ºÀÄ®PÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 107/2014 :

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ¸ÀvÀÆÛgÀ zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ¸ÀvÀÆÛgÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ©gÀÄzÀ ªÉÄð£À UÉÆÃqÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ vÀAmÉ EzÀÄÝ EzÀgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ : 24/04/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ ªÀÄAdļÁ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ¸ÀvÀÆÛgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î AiÀÄÄr ¸ÀASÉå: 03/2014 :

ªÀÄÈvÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà qÉÆAUÀgÀ¸ÁuÉ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î £ÉÃPÁgÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ CªÀgÀ ¥Àwß AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVj ªÀÄ£É £ÀqɸÀĪÀzÀÄ §ºÀ¼À vÉÆAzÀgÉ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §Ä¢Ý ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 22/04/2014 gÀAzÀÄ ²æÃPÁAvÀ£À ¥Àwß ²æêÀÄw ¥ÀÆeÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ vÀ£Àß CPÀÌ£À HjUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ, ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ: 25/04/2014 gÀAzÀÄ ºÀħâ½îUÉ §gÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ vÀ£Àß UÀAqÀ ²æÃPÁAvÀ EªÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr ºÉýzÀÝgÀÄ. ²æÃPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Àwß HjAzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ, CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ CzÉà ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀV£À 10-30 jAzÀ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀ®Ä ºÁPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ CªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¥ÀÆeÁ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 60/2014

¢£ÁAPÀ : 26/04/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07.20 WÀAmÉUÉ ºÀħâ½î –zsÁgÀªÁqÀ gÀ¸ÉÛ CªÀÄgÀUÉÆüÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ eÉÊ£ï ªÀiÁ§ð¯ï ªÀÄÄAzÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J.-25/J¥sï-2056 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ¸ÀªÀr FvÀ£ÀÄ §¸ï £ÀÄß £ÀªÀ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è UÀ¢UÉÃ¥Àà ªÀiÁAiÀÄPÀgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀiÁAiÀÄPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 55 ¸Á: ¨ÉÊjzÉêÀgÀPÉÆ¥Àà EªÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹, vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ WÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà UÀ¢UÉ¥Àà ªÀiÁAiÀÄPÀgÀ ¸Á: ¨ÉÊjzÉêÀgÀPÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 50/2014

¢£ÁAPÀ : 20/04/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĨÁµï gÉÆÃqÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÀPÀð¯ï §½ G¼ÀªÀAiÀÄå gÀÄzÀæAiÀÄå ªÀiÁ¤ºÀ½îªÀÄoÀ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-25/¦-5550 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝt ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁPÉÃðmï PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ PÀ¯ÉäñÀ ¥ÀæPÁ±À JwÛ£ÀUÀÄqÀØ ¸Á:PÁågÀPÉÆ¥Àà EvÀ¤UÉ ©½¹ §®ªÁzÀ WÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, C®èzÉà C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà EzÀÝ §UÉÎ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À JwÛ£À UÀÄqÀØ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 95/2014

²æà ¨Á®gÁd vÀAzÉ PÉÆlAiÀÄå CA§qÀ¥ÀÄr ¸Á: PÀĨÉÃgÀ C¥ÁlðªÉÄAl ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26/04/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨É¼ÀUÁAªÀ¢AzÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ d£ÀgÀÄ §¸ï E½AiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ £ÀÄPÀÄ£ÀÄUÀίÁV ¥ÁåAn£À QøÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ UÁå®Qì ¥ÉÆãÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¨Á®gÁd vÀAzÉ PÉÆlAiÀÄå CA§qÀ¥ÀÄr ¸Á: PÀĨÉÃgÀ C¥ÁlðªÉÄAl ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.