ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103

GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħ⽠UÀÄ£Áß £ÀA 299/2009 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹

ªÀgÀ¢ ¢£ÁAPÀ : 18-11-2009 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ : «£ÁAiÀÄPÀ. UÉÆëAzÀgÁªï.AiÀiÁzÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ªÀåªÀºÁgÀ ¸Á: ZÉÊvÀ£Àå£ÀUÀgÀ gÉÆÃlj ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ ¥Áèl £ÀA: 20 UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î. DgÉÆæ : ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-25-AiÀÄÄ-8598 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ FgÀuÁÚ.UÉƧâgÀUÀÄA¦ ¸Á: ¨ÁåºÀnÖ ¢£ÁAPÀ: 18-11-2009 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÉÆÃPÀÄ® gÀ¸ÉÛ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÉÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-25-AiÀÄÄ-8598 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉƸÀÆgÀ PÀqɬĪÀÄzÀ UÉÆÃPÀÄ® PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AwzÀÝ «£ÁAiÀÄPÀ. F.AiÀiÁzÀªÁqÀ EªÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹ PÉqÀ« §®;UÁ°UÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.


¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ ????? ?????? : 30/2017

¢£ÁAPÀ:26/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7.30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÁoÁ PÁ¯ÉÆä gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀt¥Àw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ VjAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: UÀÄ®UÀAfPÉÆ¥Àà zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J-25/J-6679 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²ªÁf ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ºÀ¼Éà J¸ï.¦ D¦üøï PÁæ¸ï ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄ®è¥Àà zÀ¼ÀªÁ¬Ä FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆÃjPÉÆ¥Àà ¸Á: ºÀjªÀŽîUÉÃj vÁ: ¸ÀªÀzÀwÛ EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ zÀ¼ÀªÁ¬Ä ¸Á: ¸Á: ºÀjªÀŽîUÉÃj vÁ: ¸ÀªÀzÀwÛ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


) GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħ⽠UÀÄ£Áß £ÀA 300/2009 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹

ªÀgÀ¢ ¢£ÁAPÀ 19-11-2009 gÀAzÀÄ 03-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ : ¥Àæ«Ãt.¥ÀæPÁ±ÀUËqÀ.¥Ál® ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ZÁ®PÀ ¸Á: AiÀÄj£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ. zsÁgÀªÁqÀ DgÉÆæ : ¸ÀgÀPÁj DA§Ä宣Àì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-37-f-203 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ. £ÁgÁLtUËqÀ. ¸Á: UÀAUÁªÀw ¢£ÁAPÀ: 18-11-2009 gÀAzÀÄ 23-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÀzÀUÀ gÉÆqÀ PÁlªÉ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀgÀPÁj DA§Ä宣Àì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-37-f-203 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÀ UÀzÀUÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£Éà vÀ£Àß ªÀÄĪÀÄzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÄÊ£Àì ¯ÁjUÉ MªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr vÀ£Àß ¥ÀÄgÁ §® §¢UÉ ºÉÆV JzÀÄjUÀqÉ CªÀÄzÀgÉ UÀzÀUÀ gÀ¸ÉÛ PÀqɬĪÀÄzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ-25-nJ-2746 mÉæ®gÀ £ÀA: JA.E2-4554 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àn¹ CzÀgÀ°èzÀÝ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà.ºÉÆgÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Áà.¨ÉlÖzÀÆgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ DAiÀÄ¥Àr¹ vÁ£ÀÆ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ dPÀA C¥ÀgÁzsÀ


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħ⽠UÀÄ£Áß £ÀA 299/2009 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹

ªÀgÀ¢ ¢£ÁAPÀ : 18-11-2009 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ : «£ÁAiÀÄPÀ. UÉÆëAzÀgÁªï.AiÀiÁzÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ªÀåªÀºÁgÀ ¸Á: ZÉÊvÀ£Àå£ÀUÀgÀ gÉÆÃlj ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ ¥Áèl £ÀA: 20 UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î. DgÉÆæ : ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-25-AiÀÄÄ-8598 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ FgÀuÁÚ.UÉƧâgÀUÀÄA¦ ¸Á: ¨ÁåºÀnÖ ¢£ÁAPÀ: 18-11-2009 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÉÆÃPÀÄ® gÀ¸ÉÛ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÉÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-25-AiÀÄÄ-8598 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉƸÀÆgÀ PÀqɬĪÀÄzÀ UÉÆÃPÀÄ® PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AwzÀÝ «£ÁAiÀÄPÀ. F.AiÀiÁzÀªÁqÀ EªÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹ PÉqÀ« §®;UÁ°UÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.


GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħ⽠UÀÄ£Áß £ÀA 300/2009 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹

ªÀgÀ¢ ¢£ÁAPÀ 19-11-2009 gÀAzÀÄ 03-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ : ¥Àæ«Ãt.¥ÀæPÁ±ÀUËqÀ.¥Ál® ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: ZÁ®PÀ ¸Á: AiÀÄj£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ. zsÁgÀªÁqÀ DgÉÆæ : ¸ÀgÀPÁj DA§Ä宣Àì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-37-f-203 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ. £ÁgÁLtUËqÀ. ¸Á: UÀAUÁªÀw ¢£ÁAPÀ: 18-11-2009 gÀAzÀÄ 23-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÀzÀUÀ gÉÆqÀ PÁlªÉ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀgÀPÁj DA§Ä宣Àì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-37-f-203 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÀ UÀzÀUÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£Éà vÀ£Àß ªÀÄĪÀÄzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÄÊ£Àì ¯ÁjUÉ MªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr vÀ£Àß ¥ÀÄgÁ §® §¢UÉ ºÉÆV JzÀÄjUÀqÉ CªÀÄzÀgÉ UÀzÀUÀ gÀ¸ÉÛ PÀqɬĪÀÄzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ-25-nJ-2746 mÉæ®gÀ £ÀA: JA.E2-4554 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àn¹ CzÀgÀ°èzÀÝ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà.ºÉÆgÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Áà.¨ÉlÖzÀÆgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ DAiÀÄ¥Àr¹ vÁ£ÀÆ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ dPÀA C¥ÀgÁzsÀ


zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA ªÀ PÀ®A 194/2009, PÀ®A: 279,337,338,304(J)

L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 134(J)(©) eÉÆ 187 JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ UÀÄ£Áß £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀ : 20-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4-30 UÀAmÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.©.gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁAiÀÄ¥ÀÆgÀ E¸ÁÌ£ï mÉA¥À¯ï §½ ¢£ÁAPÀ:- 20-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.©.gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁAiÀÄ¥ÀÆgÀ E¸ÁÌ£ï mÉA¥À¯ï §½ læPï £ÀA:- PÉJ-22, ©-1015 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zsÁgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß §®PÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß JzÀÄj¤AzÀ EzÀgÀ°è£À ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgï £ÀA:- PÉJ-30, JªÀiï-395 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ PÁj£À°èzÀÝ ±ÁAvÀAiÀiÁå. UÀAUÀAiÀiÁå. »gÉêÀÄoÀ. ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð, ¸Á:- ²gÀPÉÆüÀ EvÀ¤UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁAvÀAiÀiÁå. EvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÀħâ½î QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀzÉà C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà læPï£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.


GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î UÀÄ£Áß £ÀA.304/2009 PÀ®A.279,338 L.¦.¹

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¢£ÁAPÀ : 21-11-2009 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ : ²æêÀÄw. ¢Ã¥Á. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. ¸ÀtÚºÀ£ÀªÀÄtÚ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÀuÉñÀ ¹Öî ¥ÁåPÀÖj PÁél¸Àð vÁjºÁ¼À UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î. DgÉÆævÀgÀÄ : PÉ£ÉnPï ºÉÆAqÁ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-25-PÉ-6554 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀjÃ¥À vÀªÀÄzÉ. ¸À©Ã¸Á§. vÁ½PÉÆÃn ¸Á: gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î ¢£ÁAPÀ:21-11-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÉÆPÀÄ® gÉÆÃqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ «zsÁågÀtÚ ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ£ÉnPï ºÉÆAqÁ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-25-PÉ-6554 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ «zÁågÀtå ¨sÁgÀw ¸ÀÆÌ® PÀqɬÄAzÀ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀÆÌ® PÀqɬÄAzÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ §¸ï ¸ÁÖ¥À PÀqÉUÉ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. ¸ÀtÚºÀ£ÀªÀÄtÚ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 5 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ rQ̪ÀiÁr CªÀ£À PÁ°UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.


±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î B UÀÄ£Áß £ÀA.232/2009 PÀ®A.379 L¦¹

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¢£ÁAPÀ B 21/11/2009 11-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ B ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á B ®QÌ¥ÉÃl ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÉÆÃmÉ® ©°ØAUï ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vÀÛ ºÉÆgÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ £ÀA 25 PÉ 2865 PÀ¥Àà §tÚzÀÄÝ ZÉ¹ì £ÀA 97 ©19J¥ï08446 EAf£ï £ÀA 97 ©17E 08594 1997 £Éà ªÀiÁqsÀ°£ÀzÀÄÝ £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÉƬÄãï gÀ¸ÉÛ «PÁ¸À ¸ËºÁzÀð PÉÆà D¥sÀgÉÃnªï ¨ÁåAPÀ ° ºÀħâ½è PÀlÖqÀzÀ UËAqÀ ¥ÉÆèÃgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ElÖAvÀºÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrüPÉÆAqsÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.


PÀªÀÄj¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.45/2009 PÀ®A.324, 504 L¦¹

¦ügÁå¢ : ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÀzÁªÀwð ¸Á: vÉÆgÀ«ºÀPÀÌ® ªÉÆëģÀ ¥Áèl ºÀħâ½î DgÉÆæ : D£ÀAzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÀzÁªÀwð ¸Á: vÉÆgÀ«ºÀPÀÌ® ªÉÆëģÀ ¥Áèl ºÀħâ½î ¢£ÁAPÀ: 10/11/2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¹ÃgÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É GqÀÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÀ£ÉãÀÄ FUÀ PÉüÀÄwÛà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÀÄqÀUÉÆð¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ WÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ¦üÃgÁå¢üAiÀÄÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆA¢ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ:21/11/2009 gÀAzÀÄ 09-45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ d¥ÁÛzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:

£ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Áß £ÀA. 204/2009. PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ¼ÀĪÁzÀ AiÀĪÀiÁºÁ ¢éÃZÀPÀæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ- 22 / PÀÆå -9000 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ @ £ÁUÁå vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀÄgÀ¨ÉlÖ ¸Á: JwÛ£ÀUÀÄqÀØ vÁ ªÀ d: zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£À vÁ¨sÁ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2009. gÀAzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ £ÀA§gÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°PÀj®èzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À F PɼÀV£À ªÁºÀ£À d¥ÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ°ÃPÀj®èzÀ ºÁUÀÆ d¥ÁÛzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀiÁ»wAiÀÄÄ. 1. »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¨ÁèöåPÀ §tÚzÀÄÝ & £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ 2. EAf£ £ÀA.98JZï7JªÀiï05772 ªÉÄîÌAqÀ d¥ÁÛzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ vÀªÀÄä oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀgÀ¢ ªÀiÁrzÀ°è CxÀªÁ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ°è ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÀ°è £ÀªÀÄä ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ ºÀÄ-zsÁ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄUÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå B ºÀÄ -zsÁ PÀAmÉÆæïï gÀÆA : 0836-2233555/ 100 G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ :0836-2233511