ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103

ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 262/2014

²æà D¬Ä±Á vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀC£ÀégÀ ªÀÄÄZÀ¼É ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄrºÁ¼À gÉÆÃqÀ ¸ÀĨsÁµÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆÃvÁÛUÀzÀ ºÁUÉ ¥ÉÆä£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CªÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀC£ÀégÀ EªÀgÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj C¯Áè §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝgÀÄ ¢:31/10/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.45 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¬Ä±Á EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÖõÀ£Àj CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ F ªÉÆÃzÀ¯Éà ¥ÉÆä£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ zÁzÁ¦üÃgÀ ©eÁ¥ÀÆj JA§ÄªÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ J°èAiÉÆà C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹, ²æà ªÀĺÀäzÀ C£ÀégÀ ªÀÄÄZÀ¼É ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î UÀÄ£Áß £ÀA. 07/2013

¢£ÁAPÀ : 12/01/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĪÀÄ£ï±ÉnÖ ¸Á; ºÀħâ½î EvÀ£ÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀĺÁ®Qëöä ¯ÁqÀÓzÀ°è ±ÉÆèsÁ vÀAzÉ ZËUÀ¯É¥Àà ®ªÀiÁt EªÀ½UÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¯ÁqÀÓUÉ §gÀĪÀ VgÁQUÀ½UÉ ±À«ÄÃgÀºÀäzÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀ PÀÄzÀÄj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ ªÉñÁåªÁnPÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ §AzÀ ºÀtzÀ°è D ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÀÆ ºÀt ¤Ãr vÁªÀÅ ºÀAaPÉƼÀäîwÛzÀÝgÀÄ. F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà J¸ï.©.ªÀiÁ¸ÀÛªÀÄgÀr J¹¦ ¹¹Dgï© «¨sÁUÀ, ºÁUÀÆ ²æà Dgï.©.ªÉĹÛç ¦L ¹¹© «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ zsÁ½ ªÀiÁr »rzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î UÀÄ£Áß £ÀA. 07/2013

¢£ÁAPÀ : 12/01/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĪÀÄ£ï±ÉnÖ ¸Á; ºÀħâ½î EvÀ£ÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀĺÁ®Qëöä ¯ÁqÀÓzÀ°è ±ÉÆèsÁ vÀAzÉ ZËUÀ¯É¥Àà ®ªÀiÁt EªÀ½UÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¯ÁqÀÓUÉ §gÀĪÀ VgÁQUÀ½UÉ ±À«ÄÃgÀºÀäzÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀ PÀÄzÀÄj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ ªÉñÁåªÁnPÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ §AzÀ ºÀtzÀ°è D ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÀÆ ºÀt ¤Ãr vÁªÀÅ ºÀAaPÉƼÀäîwÛzÀÝgÀÄ. F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà J¸ï.©.ªÀiÁ¸ÀÛªÀÄgÀr J¹¦ ¹¹Dgï© «¨sÁUÀ, ºÁUÀÆ ²æà Dgï.©.ªÉĹÛç ¦L ¹¹© «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ zsÁ½ ªÀiÁr »rzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 62/2014

¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¦vÁA§gÀ¸Á UÀÄr ¸Á: UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàtÚ ¸Á: vÉÆÃgÀ«ºÀPÀÌ® ºÀħâ½î F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14/06/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉºÀgÀÆ £ÀUÀgÀzÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ 1 gÀÆ UÉ 90 gÀÆ ºÀt PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjAzÀ ºÀt¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 450/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï EvÁå¢ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢PÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 27/2015

²æà «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ¨É½îUÀnÖ, ªÀAiÀiÁ: 51 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 1804, CPÀ̸Á°UÀgÀ NtÂ, CdÓ¥Àà£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, ºÀ¼ÉúÀħâ½î, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ, M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹, C¯ÉäÃgÁzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 500/- gÀÆ. ªÀÄÄR ¨É¯ÉAiÀÄ MlÄÖ 100 £ÉÆÃlÄUÀ½zÀÝ 50,000/-gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ¨É½îUÀnÖ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:249/14

²æêÀÄw ®Qëöäà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¥Àà zÉøÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð ¸Á:¸ÀvÀÆÛgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:18/11/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 WÀAmɬÄAzÀ ¢:19/11/2014 gÀ ¨É¼ÀV£À 2.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà £ÁUÀ¥Àà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 16/06/2016 gÀAzÀÄ 935 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,36,400/-zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.