ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103

GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î UÀÄ£Áß £ÀA.304/2009 PÀ®A.279,338 L.¦.¹

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¢£ÁAPÀ : 21-11-2009 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ : ²æêÀÄw. ¢Ã¥Á. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. ¸ÀtÚºÀ£ÀªÀÄtÚ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÀuÉñÀ ¹Öî ¥ÁåPÀÖj PÁél¸Àð vÁjºÁ¼À UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î. DgÉÆævÀgÀÄ : PÉ£ÉnPï ºÉÆAqÁ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-25-PÉ-6554 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀjÃ¥À vÀªÀÄzÉ. ¸À©Ã¸Á§. vÁ½PÉÆÃn ¸Á: gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î ¢£ÁAPÀ:21-11-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÉÆPÀÄ® gÉÆÃqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ «zsÁågÀtÚ ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ£ÉnPï ºÉÆAqÁ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-25-PÉ-6554 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ «zÁågÀtå ¨sÁgÀw ¸ÀÆÌ® PÀqɬÄAzÀ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸ÀÆÌ® PÀqɬÄAzÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ §¸ï ¸ÁÖ¥À PÀqÉUÉ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. ¸ÀtÚºÀ£ÀªÀÄtÚ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 5 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ rQ̪ÀiÁr CªÀ£À PÁ°UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.


±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î B UÀÄ£Áß £ÀA.232/2009 PÀ®A.379 L¦¹

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¢£ÁAPÀ B 21/11/2009 11-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ B ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á B ®QÌ¥ÉÃl ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÉÆÃmÉ® ©°ØAUï ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á§vÀÛ ºÉÆgÉÆúÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ £ÀA 25 PÉ 2865 PÀ¥Àà §tÚzÀÄÝ ZÉ¹ì £ÀA 97 ©19J¥ï08446 EAf£ï £ÀA 97 ©17E 08594 1997 £Éà ªÀiÁqsÀ°£ÀzÀÄÝ £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÉƬÄãï gÀ¸ÉÛ «PÁ¸À ¸ËºÁzÀð PÉÆà D¥sÀgÉÃnªï ¨ÁåAPÀ ° ºÀħâ½è PÀlÖqÀzÀ UËAqÀ ¥ÉÆèÃgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ElÖAvÀºÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrüPÉÆAqsÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.


PÀªÀÄj¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.45/2009 PÀ®A.324, 504 L¦¹

¦ügÁå¢ : ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÀzÁªÀwð ¸Á: vÉÆgÀ«ºÀPÀÌ® ªÉÆëģÀ ¥Áèl ºÀħâ½î DgÉÆæ : D£ÀAzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¸ÀzÁªÀwð ¸Á: vÉÆgÀ«ºÀPÀÌ® ªÉÆëģÀ ¥Áèl ºÀħâ½î ¢£ÁAPÀ: 10/11/2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¹ÃgÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É GqÀÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÀ£ÉãÀÄ FUÀ PÉüÀÄwÛà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÀÄqÀUÉÆð¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ WÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ¦üÃgÁå¢üAiÀÄÄ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆA¢ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ:21/11/2009 gÀAzÀÄ 09-45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ d¥ÁÛzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:

£ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Áß £ÀA. 204/2009. PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ¼ÀĪÁzÀ AiÀĪÀiÁºÁ ¢éÃZÀPÀæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ- 22 / PÀÆå -9000 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ @ £ÁUÁå vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀÄgÀ¨ÉlÖ ¸Á: JwÛ£ÀUÀÄqÀØ vÁ ªÀ d: zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£À vÁ¨sÁ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.11.2009. gÀAzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ E£ÉÆßAzÀÄ £ÀA§gÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°PÀj®èzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À F PɼÀV£À ªÁºÀ£À d¥ÁÛVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ°ÃPÀj®èzÀ ºÁUÀÆ d¥ÁÛzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀiÁ»wAiÀÄÄ. 1. »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¨ÁèöåPÀ §tÚzÀÄÝ & £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ 2. EAf£ £ÀA.98JZï7JªÀiï05772 ªÉÄîÌAqÀ d¥ÁÛzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ vÀªÀÄä oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀgÀ¢ ªÀiÁrzÀ°è CxÀªÁ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ°è ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÀ°è £ÀªÀÄä ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ ºÀÄ-zsÁ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄUÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå B ºÀÄ -zsÁ PÀAmÉÆæïï gÀÆA : 0836-2233555/ 100 G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ :0836-2233511


ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 222/2014

ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð ZËUÀ¯Á FvÀ¤UÉ 1) ¸ÀĨsÁµÀ PÉÆÃmÉ 2) ¥ÀæPÁ±À PÉÆÃmÉ EªÀj§âgÀÆ ªÉÊ£Àì ±Á¥À ¯ÉʸÀ£Àì ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀ¤AzÀ 15 ®PÀë gÀÆ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀiÁr¹ PÉÆqÀzÉà ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀiÁr¹ PÉÆqÀj E®èªÁzÀgÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀ¥Àà ¤ÃªÀÅ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà EzÀÝgÉà £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä £ÀªÀÄUÉãÀÄ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀB 17-09-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16.30 jAzÀ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀĨsÁµÀ PÉÆÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À PÉÆÃmÉ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æêÀÄw C¤ÃvÁ ZËUÀ¯Á ¸Á:D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 21/2015

²æêÀÄw ¥ÀÆeÁ PÉÆÃA zÀ±ÀgÀxÀ §¸ÀªÁ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: ºÉUÉÎÃj ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀ®Ä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ¸Àé®à ¢£ÀzÀ ªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀvÀvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ vÉÆAzÀgÉPÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ:01/02/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀ£ÀÄ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw ¥ÀÆeÁ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 37/2016 :

²æà ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÉÆgÀ§ ¸Á: §¸ÀªÀuÁÚ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09/04/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É vÀ£ÉÆßA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆ® ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è ºÀ¼ÉúÀħâ½î £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀzÀ ªÉÊ£À±Á¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 5-6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EªÀjUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ MªÉÄä¯É ºÉÆr§r ªÀiÁr EªÀgÀ §½ EzÀÝ 2500/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ ªÉÆèÉʯï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÉÆgÀ§ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå: 4/2014

ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀÄ°PÉÆ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ¸Á: gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ, UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 11/04/2014 gÀAzÀÄ ºÉaÑUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ : 24/04/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 WÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ²æêÀÄw ¤AUÀªÀé PÉÆÃA ¸ÀÄgÉñÀ ºÀÄ®PÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 107/2014 :

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ¸ÀvÀÆÛgÀ zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ¸ÀvÀÆÛgÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ©gÀÄzÀ ªÉÄð£À UÉÆÃqÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ vÀAmÉ EzÀÄÝ EzÀgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ : 24/04/2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ ªÀÄAdļÁ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ¸ÀvÀÆÛgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.