ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
07-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-06/02/2020 gÀAzÀÄ 165 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,32,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


07-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-06/02/2020 gÀAzÀÄ 165 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,32,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


07-02-2020

zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 28/2020.

EzÀgÀ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ ¹ §¼Áîj, J.J¸ï.L. zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ. 04/02/2020 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ ¥É¦ì ¥ÁåQÖæ ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À G®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÁUÀ §AzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¢üÃPÀÈvÀªÁV £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¸ÀzÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAa¹, ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀļÀÄî UÀÄgÀÄw£À £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl §¼À¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀÅzÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


03-02-2020

G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î :- C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:-11/2020

¢£ÁAPÀ 18.01.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀB 20.01.2020 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà dAiÀÄAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î ¸ÁB «±ÉéñÀégÀ £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î gÀªÀgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ ºÀħâ½î ¤°d£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ aPÀÌ«ÃgÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ®vÉñÀ JAlgÀ¥ÉÊæ¸À¸ï ºÉ¸Àj£À ºÁqÀðªÉÃgÀ CAUÀrAiÀÄ ¸Élæ¸ï QðAiÀÄ PÉÆArUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀmï ªÀiÁr M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 2,97,871/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÁqÀðªÉÃgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀzÀ §UÉÎ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


03-02-2020

¨ÉArUÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 03/2020.

¢£ÁAPÀ 02-02-2020 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀd¯ï ¥ÀÆuɪÁ¯É, ªÉÆù£À vÁ¸ÀªÁ¯É, ¸ÉƺÉÃ¯ï ¥ÀÆuɪÁ¯É, ªÀĺÀªÀÄäzÀC° PÀÄAzÀUÉÆüÀ, gÀ¸ÀÆ® £ÀzÁ¥sÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀªÀĺÀªÀÄäzÀ CzÀ£Á£À EªÀ£ÀÄ DQÖªï UÁrAiÀÄ ¥ÀAPÀÓgï w¢Ý PÉÆnÖ®è CA§ÄªÀ PÁgÀtPÉÌ CªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV vÀAmÉ vÀUÉzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ vÀAzÉ C§ÄݯïªÀÄfÃzÀ Rwç EªÀjUÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ vÁ¬Ä, vÀªÀÄä EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÁ PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


03-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-03/02/2020 gÀAzÀÄ 78 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 46,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


01-02-2020

¸Éʧgï PÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀÄ-zsÁ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 15/2020.

¢£ÁAPÀ 30-01-2020 gÀAzÀÄ 12:52 UÀAmɬÄAzÀ 14:58 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 9996896455 £ÉÃzÀÝjAzÀ PÀgɪÀiÁr vÁ£ÀÄ D«Äð ªÀåQÛ JAzÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ D£ÀAzÀ EªÀjAzÀ ¹ªÉÄAmï Rjâ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ D ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ UÀÆUÀ¯ï ¥Éà SÁvÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ zÀÆgÀÄzÁgÀjUÉ ªÁmïì D¥ï ªÀÄÆ®PÀ PÀÆå Dgï PÉÆÃqï PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÀA©zÀ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÀÆå Dgï PÉÆÃqï £ÀÄß ¸ÁÌå£ï ªÀiÁr UÀÆUÀ¯ï ¥Éà ¦£ï £ÀA§gÀ ºÁQzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ¨ÁåAPï SÁvÉUÉ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉà zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvɬÄAzÀ¯Éà MlÄÖ gÀÆ.90,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß D£ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄzÀgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ EªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


01-02-2020

«zÁåVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 10/2020.

¢£ÁAPÀ. 15/01/2020 gÀAzÀÄ 13-00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ. 27/01/2020 gÀ 14-00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁV®zÀ QðAiÀÄ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÉäÃgÁªÀ£ÀÄß «ÄÃn vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ gÉøÉä ¹ÃgÉ, ¨É½îAiÀÄ ¥ÀAZÁgÀw, §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl, F ¥ÀæPÁgÀ 23,000 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


01-02-2020

«zÁåVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ : AiÀÄÄ.r. ¸ÀASÉå: 1/2020.

ªÀĺÀªÀÄÆzÀ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀE¸Áä¬Ä® ¨ÁUÀªÁ¯É, ªÀAiÀĸÀÄì: 34 ªÀ?Àð, ²PÀët: J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹, GzÉÆåÃUÀ: ¸ÁÌçöå¥À CqÉØAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: ºÀħâ½î ¥ÀqÀzÀAiÀÄå£ÀºÀPÀÌ® ºÀħâ½î FvÀ¤UÉ mÉÊ¥Á¬Äqï dégÀ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 30/01/2020 gÀAzÀÄ ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÁqÀð £ÀA§gÀ 303 gÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ C°è G¥ÀZÁgÀzÀ°è EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 31/01/2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÁqÀð¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£ÀVgÀĪÀ dégÀ¢AzÀ ¤±ÀåPÀÛ£ÁV PÀlÖqÀzÀ ªÉÄðAzÀ mÁæªÀiÁ ªÁqÀð »AzÉ bÉÃA§gï ºÀwÛgÀ ©zÀÄÝ ¥ÉmÁÖV CzÀPÉÌ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ ZÉPï ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, FvÀ£À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÀÄjvÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


01-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-31/01/2020 gÀAzÀÄ 244 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,00,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.