ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
08-02-2020

J¦JªÀiï¹-£ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 10/2020.

¢£ÁAPÀ: 01.02.2020 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01.00 UÀAmɬÄAzÀ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀÄvÀUÀnÖ gÉÆÃqÀ CªÀÄgÀ£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ ªÀÄÄzÀPÀ£ÁAiÀÄÌgÀ ¸ÁB CªÀÄgÀUÉÆüÀ ¸ÀÄUÀnÖ gÉÆÃqï, ºÀħâ½î. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÁPÀð ªÀiÁr ElÖ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï KA25EP4390 CAzÁdÄ 30.000/-gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


08-02-2020

PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 08/2020.

PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 08/2020. zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà ¨Á§Ä vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¸ÀUÁªÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/02/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î PÉJZï ¥Ánïï gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV 3,00,000/-gÀÆ ºÀt qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤Ã°§tÚzÀ gÉVÓ£ï ¨ÁåUÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä gÁAiÀįï J£À¦Ã¯ïØ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA.nJ¸ï-08, J¥ïr-0308 £ÉÃzÀÝgÀ ºÁåAqÀ¯ï UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀħâ½î ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ ¸ÀPÀð¯ï UÉ §AzÀÄ ºÁ°£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÊPï ¤°è¹ ºÁ®Ä vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï MAzÀÄ ¤«Ä?ÀzÀ°è ¨ÉÊPï PÀqÉUÉ £ÉÆÃqÀĪÀ?ÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÉÊQ£À ºÁåAqÀ¯ï UÉ ºÁQzÀÝ 3,00,000/-gÀÆ ºÀt EzÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Á¸ï §ÄPï ºÁUÀÆ ZÉPï §ÄPï EzÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ºÀħâ½î ©ÃqÁß¼ÀzÀ°è J¸ÀzÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


08-02-2020

ºÀħâ½î «zÁå£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 12/2020.

zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀÆgÀCºÀäzÀ vÀAzÉ zÁzÁ«ÄAiÀiÁ ªÀÄįÁè ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA- 19 gÁºÀvÀ¨sÁUÀ 3 £Éà PÁæ¸À, N.JªÀiï.gÉÆÃqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ ºÀħâ½îUÉ §AzÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀ£Àì ºÉÆÃmÉ® gÀƪÀÄ £ÀAB 106 gÀ°è G½zÀÄPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀB 07-02-2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmɬÄAzÁ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ ªÀÄ®VzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CªÀgÀ gÀƪÀÄzÀ QqÀQAiÀÄ ¸ÉèöÊrAUÀ UÁè¸À£ÀÄß ¸Àj¹ CzÀgÀ ªÀÄÄPÁAvÀgÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV gÀƪÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÁå¤lAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èlÖAvÀºÀ MlÄÖ 180 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 2,46,000/-gÀÆ ºÁUÀÆ 37,000/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


08-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-07/02/2020 gÀAzÀÄ 142 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 93,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


07-02-2020

zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 28/2020.

EzÀgÀ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ ¹ §¼Áîj, J.J¸ï.L. zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ. 04/02/2020 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ ¥É¦ì ¥ÁåQÖæ ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À G®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÁUÀ §AzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¢üÃPÀÈvÀªÁV £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¸ÀzÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAa¹, ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀļÀÄî UÀÄgÀÄw£À £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl §¼À¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀÅzÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


07-02-2020

«zÁå£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 12/2020.

EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀÆgÀCºÀäzÀ vÀAzÉ zÁzÁ«ÄAiÀiÁ ªÀÄįÁè ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA- 19 gÁºÀvÀ¨sÁUÀ 3 £Éà PÁæ¸À N.JªÀiï.gÉÆÃqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÀħâ½îUÉ §AzÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀ£Àì ºÉÆÃmÉ® gÀƪÀÄ £ÀAB 106 gÀ°è G½zÀÄPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀB 07-02-2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmɬÄAzÁ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ªÀÄ®VzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CªÀgÀ gÀƪÀÄzÀ QqÀQAiÀÄ ¸ÉèöÊrAUÀ UÁè¸À£ÀÄß ¸Àj¹ CzÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ M¼ÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÀƪÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÁå¤lAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èlÖAvÀºÀ 1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ vÀÆPÀB 100 UÁæA CBQ-1,50,000/-gÀÆ 2] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉÃPÉèøÀÄ [£ÉPï ZÉÊ£ÀÄ ] vÀÆPÀB 80 UÁæA CBQ- 96,000/-gÀÆ ºÁUÀÆ 37,000/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


07-02-2020

ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 13/2020.

¢£ÁAPÀ: 06/02/2020 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½î UÀuÉñÀ¥ÉÃl PÀÄA¨ÁgÀ Nt CtÚ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd PÀ®§ÄVð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÉÄÝUÉÆÃss¸ÀÌgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ¥ÉÃmÉAiÀÄ zsÁgÀtÂAiÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉUÉ §gÀĪÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV d£ÀjUÉ ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃn §gÀPÉÆlÄÖ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, DvÀ£À vÁ¨ÁzÀ°èAzÀ 450-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


07-02-2020

ºÀħâ½î G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 18/2020.

¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÀ½î, ªÀAiÀiÁ 27 ªÀ?Àð, ¸Á|| CtÂÚUÉÃj, vÁ|| £ÀªÀ®UÀÄAzÀ, ºÁ° ªÁ¸À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÁeÁfà £ÀUÀgÀ EªÀgÀ MAzÀÄ ¹®égï §tÚzÀ Dell Company Laptop, Model No. E6540 Sl No.HBF4N62, CQ 17,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ««zsÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À JnJªÀiï PÁqÀðUÀ½zÀÝ CQ 00-00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀªÀÅUÀ½zÀÝ MAzÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥ï ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 06/02/2020 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ 6-45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½î ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ CtÂÚUÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¹ì£À°è ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ®UÉÃeï PÁåjAiÀÄzÀð°è EnÖzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


07-02-2020

ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 14/2020.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄ°èPÉÃj JA§ÄªÀ ¨É¼ÀUÁAªÀ zÀQët ªÀ®AiÀÄzÀ C§PÁj C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁvÀäPÀ C§PÁj ¸À£ÀßzÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¢£ÁAPÀ: 06.02.2020 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÁ« «¨sÁUÀ¢AzÀ ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀPÉÌ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀiÁ°PÀvÀézÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î PÁgÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÄ: UÉÆÃ®Ø£ï ªÉÊ£Àì ¹.J¯ï-2 ¸À£ÀßzÀÄ ªÀĽUÉUÉ vÉgÀ½ C°è vÀ¥Á?ÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î PÁgÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ ¹zÁÝgÀÆqÀªÀÄoÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ «dAiÀÄ®Qëäà ªÀÄUÀfPÉÆAr EªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ²ÃvÀ® ¨ÁgÀ CAvÁ ºÉ¸Àj£À ¨ÁgÀ CAUÀrUÉ vÀªÀÄä vÀAqÀzÉÆA¢UÉ vÉgÀ½ C°è ªÀÄzÁå£Àß 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ¥Á?ÀuÉ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÉñÀªÀ¸Á fvÀÆj ¸Á: ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ²ÃvÀ® ¨ÁgÀ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ðUÉ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ZÉPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄ«j, F CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛÃj, ¤ÃªÀÅ PÀÆqÀ¯Éà ZÉPï ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¤ªÀÄä ¥ÀjuÁªÀÄ £ÉlÖUÉ EgÀĪÀ¢¯Áè ¤ÃªÀÅ ºÀħâ½î ©lÄÖ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, DvÀÀ¤UÉ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É §A¢gÀĪÀzÁV w½¹ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É Kj ºÉÆÃV CqÀØUÀnÖ ¦üAiÀiÁ¢ðUÉ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¹§âA¢ d£ÀjUÀÆ vÀ½î CªÀjUÀÆ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ PÀÄjvÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


07-02-2020

ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 15/2020.

¢£ÁAPÀ:- 26.01.2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ 00-45 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À 06-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ¼ÉúÀħâ½î, gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ, NjAiÉÄAl¯ï ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü VjñÀ f. CtÂÚUÉÃj EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ÄÃn ¨ÁV®Ä RįÁè ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ M¼ÀV¤AzÀ ªÉÄîÎqÉ a®PÀ ºÁPÀĪÀ ºÁUÀÆ EAlgÀ¯ÁPï ºÁPÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨ÁV°£À ºÉÆgÀUÀqÉUÉ «ÄÃn ¨ÁV®Ä RįÁè ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ qÉʤAUï ºÁ®zÀ°è UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉƼÉUÉ ºÁQzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ PÁj£À ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ PÁgÀ £ÀA-PÉJ-25/ JªÀiï.J. 3633 C:Q: 2,50,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀÄjvÀAvÉ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.