ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
19-02-2020

G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 21/2020.

¢£ÁAPÀ: 28-11-2019 jAzÀ 19-2-2020 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½î, ¦.©. gÉÆÃqÀ, vÁqÀ¥ÀwæUÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀħâ½î zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà vÀªÀÄä PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV eÁ»ÃgÁvÀÄ ¥sÀ®PÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À UÁ¼ÉªÀÄä£ÀªÀgÀ JZïrJªÀiï¹ C¢üPÁj gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


19-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-18/02/2020 gÀAzÀÄ 387 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,46,150/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


19-02-2020

WÀAnPÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 06/2020.

¢£ÁAPÀB 23/01/2020 gÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀħâ½î PÀAZÀUÁgÀUÀ°è PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄÆwæUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ DgÉÆævÀ£À ªÀiÁ°Ì PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀiÁºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV “AiÀÄĤªÀ¸Éð¯ï ¸ÉÆÃA¥sÉÆÃd£ÀgÀ¯ï E£ÀìgÉ£ïì PÀA.°. ¸ÀÄgÀPÀëvÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ” CAvÁ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ eÁ»gÁvÀ£ÀÄß C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV C¼ÀªÀr¹zÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À UÁ¼ÉªÀÄä£ÀªÀgÀ JZïrJªÀiï¹ C¢üPÁj gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


19-02-2020

G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 21/2020.

¢£ÁAPÀ: 28-11-2019 jAzÀ 19-2-2020 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½î, ¦.©. gÉÆÃqÀ, vÁqÀ¥ÀwæUÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀħâ½î zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà vÀªÀÄä PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV eÁ»ÃgÁvÀÄ ¥sÀ®PÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À UÁ¼ÉªÀÄä£ÀªÀgÀ JZïrJªÀiï¹ C¢üPÁj gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


19-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-18/02/2020 gÀAzÀÄ 387 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,46,150/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


18-02-2020

¨ÉArUÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 06/2020.

¢£ÁAPÀ; 17/02/2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmÉUÉ ¸ÉlèªÉÄÃAl ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ®Æ¤AiÀÄ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ ºÀħâ½î ¸ÉlèªÉÄAl ±ÁAw¤PÉÃvÀ PÁ®Æ¤ zÀÄUÀðªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ©¢ ¢Ã¥ÀzÀ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1460/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


18-02-2020

zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 14/2020.

¢£ÁAPÀ: 10.02.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®WÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁ¸ÀÆgÀ PÁA¥ÉèÃPïì ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ ±ÁAvÀ¥Àà ºÉÆ£ÀßtÚªÀgÀ ¸Á: vÉÃd¹é£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/JZï.¹-8211 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉÃd¹é£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ mÉÆÃ¯ï £ÁPÁ PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄĤgÀAUÀ¥Àà ±ÀAPÀgÀ £Á² ¸Á: ¸ÀgÀ¸ÀévÀ¥ÀÇgÀ zsÁgÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ©Ã½¹ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀzÉà ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éǰøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


18-02-2020

zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 14/2020.

zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ fêÀ£À vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ PÀ¯Á® ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀ?Àð ¸Á: CgÀ«AzÀ £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î ºÁ°: zsÁgÀªÁqÀ gÀ¸ÀÆ®¥ÀÅgÀ Nt PÉ.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15.02.2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½îUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


18-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-17/02/2020 gÀAzÀÄ 384 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 3,42,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


08-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 12/2020.

¢£ÁAPÀ: 07.02.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.© gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAfë¤ ¥ÁPÀð ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ zÉêÀQÌ ¸Á: CªÀÄgÀUÉÆüÀ ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-25/J©-2853 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÀ zsÁgÀªÁqÀ PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/EPÀÆå-7356 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ©Ã½¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÀĺÀäzÀC¤Ã¸ï C§ÄÝ¯ï ªÀÄÄ£Á¥sÀ ¸ÀgÀRªÁ¸À ¸Á: ºÀħâ½î UÀ« Nt ºÁ°: ¸ÀvÀÆÛgÀ ªÀ£À¹j£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÁ£ÀÄ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà C§ÄÝ®UÀ¥sÁgÀ ºÀħâ½î ¸ÁB PÉj NtÂ, ¸ÀvÀÆÛgÀ, zsÁgÀªÁqÀ £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.