ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
24-02-2020

¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉÀ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 08/2020.

¢£ÁAPÀ; 23-02-2020 gÀAzÀÄ ºÀÄ-zsÁ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ PÀ½¸ÀĪÀÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¹» ¤ÃgÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ «ZÁgÀªÁV ªÁ®éªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼À ªÀÄzsÉå £ÀqÉzÀ ªÁUÁézÀªÀÅ dUÀ¼ÀPÉÌ wgÀÄVzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ZÁPÀÄ EjvÀªÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjzÀ WÀl£É £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAlÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄzsÁ PÁ®¤ £ÀÆå PÀ£Áå£ÀUÀgÀzÀ° £ÀqÉ¢zÉ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ dĨÉÃgÀ ¸À°ÃA AiÀiÁzÀªÁqÀ (21) FvÀ£Éà ZÁPÀÄ EjvÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ ªÀåQÛ. PÁ®¤AiÀÄ°è ¹» ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «ZÁgÀªÁV ¸ÀܽÃAiÀÄ£Éà DzÀ ªÁ®éªÀÄ£ï eÁPÀƧ ¥ÉgÀĪÀiÁ® £ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸À¤ß zÁ£ÀªÀiï ¨sÀAqÁjAiÀÄÄ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ gËrAiÉƧâ£À£ÀÄß PÀgÉvÀAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃV ¸É®ÖªÉÄAmï£ÀªÀ£ÁzÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¨Á®Ä @ ¨Á¯Áå §¼Áîj FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀªÁVAiÉÄà ªÁ®éªÀÄ£ï eÉÆvÉUÉ dUÀ¼ÀQ̽¢zÁÝgÉ. F ªÉüÉAiÀÄ°è CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀ°èAiÉÄà EzÀÝ dĨÉÃgÀ AiÀiÁzÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ ªÁ®éªÀÄ£ï ¥ÀgÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä CªÀ¤UÉ ¨Á®Ä §¼ÁîjAiÀÄÄ J¼ÉzÁr ¤ªÀÄUÉÆAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ CªÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ §®ªÁV ZÀÄaÑzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÁ®éªÀÄ£ï ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ¨ÉArUÉÃj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


24-02-2020

zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉÀ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 18/2020.

¢£ÁAPÀ 22-02-2020 gÀAzÀÄ ¸À¥ÁÛ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¤AwzÀÝ azÁ£ÀAzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀAiÀÄå gÀtUÀnÖªÀÄoÀ, (65) ¸Á-dAiÀÄ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀjUÉ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV §AzÀ ¨ÉÊPï ¤AzÀ C¥ÀWÁvÀªÁV D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÉ. ªÀÄÄAeÁ£É 7-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ azÁ£ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AwgÀ®Ä gÀ¨sÀ¸ÀªÁV §AzÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£ÉƧ⠤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉÆAqÀ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄUÀ£Éà D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀiÁ£ÀAzÀ gÀtUÀnÖªÀÄoÀ ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀ£À ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ PÉÊPÉÆArzÁÝgÉ.


24-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-23/02/2020 gÀAzÀÄ 209 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,22,950/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


23-02-2020

zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉÀ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 17/2020.

¢£ÁAPÀ 22-02-2020 gÀAzÀÄ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¸À¥Àà §ÆzÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ,¸Á-«Ä²æPÉÆÃn FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlĪÀ ¸À®ÄªÁV DAd£ÉÃAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉ®UÉÃj PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl PÁ®PÉÌ CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀgÉÃAzÀæ ¥ÁèeÁ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


23-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-22/02/2020 gÀAzÀÄ 174 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,03,100/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


22-02-2020

¸ÉʧgÀ PÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 25/2020.

¢£ÁAPÀ 20/02/2020 gÀAzÀÄ 14:00 UÀAmɬÄAzÀ 14-55 £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ¥ÀÅgÀÄ?À ªÀåQÛ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀUÉ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 8101053627 £ÉÃzÀjAzÀ PÀgɪÀiÁr »A¢ ¨sÁ?ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár, vÁ£ÀÄ ¨ÁåAQ¤AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉý zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ PÁqÀð ¨ÁèPï DVzÉ CzÀ£ÀÄß j¸ÁÖmïð ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý £ÀA©¹ CªÀgÀ qÉémï PÁqïð ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§jUÉ §AzÀ N.n.¦ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D£ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÀ J¸ï.©.L CPËAmï £ÀA§gÀ 33465468828 £ÉÃzÀÝjAzÀ MlÄÖ gÀÆ.49,000/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ PÀÄjvÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


22-02-2020

ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 25/2020.

DgÉÆævÀgÁzÀ 1) F±ÀégÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¸Á ®zÁé, ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀ?Àð, ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ eÉÊ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À£ÀUÀgÀ 1 £Éà PÁæ¸À 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¸Á SÉÆÃqÉ, ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀ?Àð, ¸Á: ºÀħâ½î ¥ÉAqÁgÀ UÀ°è ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà §£ÀߥÀà£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀ?Àð, ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î zÁ½A§gÀ¥ÉÃmÉ ZÀ£ÀߥÉÃmÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.02.2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14.30 UÀAmÉUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î Dgï J£ï ±ÉnÖ gÉÆÃqÀ PÉÃvÉñÀégÀPÁ®¤ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ-ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ ºÀt PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý UÉÊgï PÁAiÉÄÝòÃgÀ jÃw¬ÄAzÁ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄA¨ÉÊ ?ÉÃgÀÄ ¥ÉÃmÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ 2,330-00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


22-02-2020

zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 11/2020.

¢£ÁAPÀ; 21-02-2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 25 J£ï 7405 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀC° ¨ÉlUÉÃj ¸Á; zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß EAr ¥ÀA¥À PÀqɬÄAzÀ JªÀiï n «Ä¯ï PÀqÉUÉ Cwà zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JªÀiï n J¸ï PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀĪÀ ¨sÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ ¥ÀÇw𠧮PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd D£ÀªÉÃj. ¸Á; ºÉƸÀPÉÆÃmÉ C¥ÁlðªÉÄAl zÉñÀ¥ÁAqÉ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 25 EPÀÆå 0920 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹, CªÀgÀ §®UÁ°UÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À »A§¢AiÀÄ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ gÀÄzÀæAiÀÄå PÀAmÉtÚªÀgÀ.¸Á; PÀĸÀÄUÀ¯ï FvÀ¤UÉ §®UÁ®UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, F PÀÄjvÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


22-02-2020

«zÁåVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 18/2020.

EzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 18/02/2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-40UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 01-20 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zsÁgÀªÁqÀ, ¸ÀvÀÆÛgÀ, J¸ï.r.JªÀiï. D¸ÀàvÉæAiÀÄ C±ÀévÁ ºÁ¸ÉÖîݰè gÀƪÀiï £ÀA: 427 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr gÀÆ«Ä£À°èlÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¯Áå¥ÀmÁ¥ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÀÄjvÀAvÉ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ËgÀ¨sÀ ºÉƼÁî ¸Á: GqÀĦ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°èzÉ.


22-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-21/02/2020 gÀAzÀÄ 315 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,61,400/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.