ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
23-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-22/02/2020 gÀAzÀÄ 174 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,03,100/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


22-02-2020

¸ÉʧgÀ PÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 25/2020.

¢£ÁAPÀ 20/02/2020 gÀAzÀÄ 14:00 UÀAmɬÄAzÀ 14-55 £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ¥ÀÅgÀÄ?À ªÀåQÛ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀUÉ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 8101053627 £ÉÃzÀjAzÀ PÀgɪÀiÁr »A¢ ¨sÁ?ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár, vÁ£ÀÄ ¨ÁåAQ¤AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉý zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ PÁqÀð ¨ÁèPï DVzÉ CzÀ£ÀÄß j¸ÁÖmïð ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý £ÀA©¹ CªÀgÀ qÉémï PÁqïð ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§jUÉ §AzÀ N.n.¦ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D£ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÀ J¸ï.©.L CPËAmï £ÀA§gÀ 33465468828 £ÉÃzÀÝjAzÀ MlÄÖ gÀÆ.49,000/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ PÀÄjvÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


22-02-2020

ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 25/2020.

DgÉÆævÀgÁzÀ 1) F±ÀégÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¸Á ®zÁé, ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀ?Àð, ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ eÉÊ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À£ÀUÀgÀ 1 £Éà PÁæ¸À 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¸Á SÉÆÃqÉ, ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀ?Àð, ¸Á: ºÀħâ½î ¥ÉAqÁgÀ UÀ°è ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà §£ÀߥÀà£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀ?Àð, ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î zÁ½A§gÀ¥ÉÃmÉ ZÀ£ÀߥÉÃmÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.02.2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14.30 UÀAmÉUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î Dgï J£ï ±ÉnÖ gÉÆÃqÀ PÉÃvÉñÀégÀPÁ®¤ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ-ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ ºÀt PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý UÉÊgï PÁAiÉÄÝòÃgÀ jÃw¬ÄAzÁ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄA¨ÉÊ ?ÉÃgÀÄ ¥ÉÃmÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ 2,330-00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


22-02-2020

zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 11/2020.

¢£ÁAPÀ; 21-02-2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 25 J£ï 7405 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀC° ¨ÉlUÉÃj ¸Á; zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß EAr ¥ÀA¥À PÀqɬÄAzÀ JªÀiï n «Ä¯ï PÀqÉUÉ Cwà zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JªÀiï n J¸ï PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀĪÀ ¨sÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ ¥ÀÇw𠧮PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd D£ÀªÉÃj. ¸Á; ºÉƸÀPÉÆÃmÉ C¥ÁlðªÉÄAl zÉñÀ¥ÁAqÉ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 25 EPÀÆå 0920 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹, CªÀgÀ §®UÁ°UÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À »A§¢AiÀÄ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ gÀÄzÀæAiÀÄå PÀAmÉtÚªÀgÀ.¸Á; PÀĸÀÄUÀ¯ï FvÀ¤UÉ §®UÁ®UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, F PÀÄjvÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


22-02-2020

«zÁåVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 18/2020.

EzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 18/02/2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-40UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 01-20 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zsÁgÀªÁqÀ, ¸ÀvÀÆÛgÀ, J¸ï.r.JªÀiï. D¸ÀàvÉæAiÀÄ C±ÀévÁ ºÁ¸ÉÖîݰè gÀƪÀiï £ÀA: 427 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr gÀÆ«Ä£À°èlÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¯Áå¥ÀmÁ¥ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÀÄjvÀAvÉ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ËgÀ¨sÀ ºÉƼÁî ¸Á: GqÀĦ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°èzÉ.


22-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-21/02/2020 gÀAzÀÄ 315 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,61,400/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


21-02-2020

«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 18/2020.

¢£ÁAPÀ 18/02/2020 gÀAzÀÄ zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀvÀÆÛgÀ J¸ï.r.JªÀiï.D¸ÀàvÉæAiÀÄ C±ÀévÁ ºÁ¸ÉÖïï£À°è GqÀĦ ªÀÄÆ®zÀ ªÉÊzÀå «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ ¸ËgÀ¨sÀ CZÀÄåvÀ ºÉƼÀî ªÀÄvÀÄÛ D¢vÀå ±ÉnÖ JA©§âgÀ JgÀqÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ïUÀ¼À£ÀÄß (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30,000/-QªÀÄäwÛ£À) PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


21-02-2020

¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 07/2020.

¢£ÁAPÀ 21/02/2020 gÀAzÀÄ ºÀħâ½î ©qÁß¼À 10 £Éà £ÀA§gï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ DgÉÆævÀj§âgÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ JA§ N.¹. dÆeÁl£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ,CªÀjAzÀ gÀÆ.1,620/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


21-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-20/02/2020 gÀAzÀÄ 404 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 3,11,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


19-02-2020

WÀAnPÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 06/2020.

¢£ÁAPÀB 23/01/2020 gÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀħâ½î PÀAZÀUÁgÀUÀ°è PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄÆwæUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ DgÉÆævÀ£À ªÀiÁ°Ì PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀiÁºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV “AiÀÄĤªÀ¸Éð¯ï ¸ÉÆÃA¥sÉÆÃd£ÀgÀ¯ï E£ÀìgÉ£ïì PÀA.°. ¸ÀÄgÀPÀëvÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ” CAvÁ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ eÁ»gÁvÀ£ÀÄß C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV C¼ÀªÀr¹zÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À UÁ¼ÉªÀÄä£ÀªÀgÀ JZïrJªÀiï¹ C¢üPÁj gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.