ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
01-02-2020

¸Éʧgï PÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀÄ-zsÁ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 15/2020.

¢£ÁAPÀ 30-01-2020 gÀAzÀÄ 12:52 UÀAmɬÄAzÀ 14:58 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 9996896455 £ÉÃzÀÝjAzÀ PÀgɪÀiÁr vÁ£ÀÄ D«Äð ªÀåQÛ JAzÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ D£ÀAzÀ EªÀjAzÀ ¹ªÉÄAmï Rjâ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ D ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ UÀÆUÀ¯ï ¥Éà SÁvÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ zÀÆgÀÄzÁgÀjUÉ ªÁmïì D¥ï ªÀÄÆ®PÀ PÀÆå Dgï PÉÆÃqï PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÀA©zÀ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÀÆå Dgï PÉÆÃqï £ÀÄß ¸ÁÌå£ï ªÀiÁr UÀÆUÀ¯ï ¥Éà ¦£ï £ÀA§gÀ ºÁQzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ¨ÁåAPï SÁvÉUÉ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉà zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvɬÄAzÀ¯Éà MlÄÖ gÀÆ.90,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß D£ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄzÀgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ EªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


01-02-2020

«zÁåVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 10/2020.

¢£ÁAPÀ. 15/01/2020 gÀAzÀÄ 13-00 WÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ. 27/01/2020 gÀ 14-00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁV®zÀ QðAiÀÄ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛ vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÉäÃgÁªÀ£ÀÄß «ÄÃn vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ gÉøÉä ¹ÃgÉ, ¨É½îAiÀÄ ¥ÀAZÁgÀw, §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl, F ¥ÀæPÁgÀ 23,000 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


01-02-2020

«zÁåVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ : AiÀÄÄ.r. ¸ÀASÉå: 1/2020.

ªÀĺÀªÀÄÆzÀ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀE¸Áä¬Ä® ¨ÁUÀªÁ¯É, ªÀAiÀĸÀÄì: 34 ªÀ?Àð, ²PÀët: J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹, GzÉÆåÃUÀ: ¸ÁÌçöå¥À CqÉØAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: ºÀħâ½î ¥ÀqÀzÀAiÀÄå£ÀºÀPÀÌ® ºÀħâ½î FvÀ¤UÉ mÉÊ¥Á¬Äqï dégÀ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 30/01/2020 gÀAzÀÄ ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÁqÀð £ÀA§gÀ 303 gÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ C°è G¥ÀZÁgÀzÀ°è EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 31/01/2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÁqÀð¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£ÀVgÀĪÀ dégÀ¢AzÀ ¤±ÀåPÀÛ£ÁV PÀlÖqÀzÀ ªÉÄðAzÀ mÁæªÀiÁ ªÁqÀð »AzÉ bÉÃA§gï ºÀwÛgÀ ©zÀÄÝ ¥ÉmÁÖV CzÀPÉÌ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ ZÉPï ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, FvÀ£À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÀÄjvÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


01-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-31/01/2020 gÀAzÀÄ 244 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,00,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


28-01-2020

C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î: C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 04/2020.

¢£ÁAPÀ:26-01-2020 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-15 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26-01-2020 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25-30 ªÀ?Àð ªÀAiÀĹì£ÀªÀÅ PÀ¥ÀÅà nà ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ fãÀì ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀªÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À Væïï UÉÃn£À QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ »A¢£À ¨ÁV°£À ªÀÄÆ®PÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀÆA UÀ¼À°èAiÀÄ ¥ÁèªÀÅqï PÀ¨ÉÆÃqÀÝð°èzÀÝ 58.000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À 2900 UÁæA vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 13.500/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 3 ªÁZï UÀ¼ÀÄ F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ CAzÁdÄ 71.500/- gÀÆ UÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¨É½îAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁZï UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


28-01-2020

ºÀħâ½î ¨ÉArUÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ: C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå- 02/2020

²æà Dgï ¢°Ã¥À L.¦.J¸ï. ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ, ²æà r.J¯ï £ÁUÉñÀ L.¦.J¸ï G¥À ¥Éưøï DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (PÁ.ªÀ.¸ÀÄ) ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ²æà JA.« ªÀįÁè¥ÀÆgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉưøÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀ [zÀQët] «¨sÁUÀ ºÁUÀÆ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ « ¸Á¼ÀÄAPÉ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï ¨ÉArUÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ºÀħâ½î ¸ÉlèªÉÄAl UÀAUÁzÀgÀ £ÀUÀgÀ 07 £Éà PÁæ¸À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ : 28-01-2020 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ ªÀÄļÀUÀÄAzÀ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð ¸Á : ¸ÉlèªÉÄAl ºÀħâ½î 2] gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉlèªÉÄAl ºÀħâ½î 3] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀ½îPÉÃj ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ ZÀ£ÀߥÉÃmÉ ºÀ¼É ºÀħâ½î 4] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà §¼Áîj ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉlèªÉÄAl ºÀħâ½î 5] ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ CdÄð£À UÀqÁzÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉlèªÉÄAl ºÀħâ½î 6] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÀqÁzÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉlèªÉÄAl ºÀħâ½î 7] ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ©dªÁqÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉlèªÉÄAl ºÀħâ½î 8] gÁPÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¹AUÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉlèªÉÄAl ºÀħâ½î 9] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¹AUÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉlèªÉÄAl, ºÀħâ½î ªÀÄvÀÄÛ 10) §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀgÀt²PÁj ªÀAiÀiÁ 41 ªÀµÀð ¸Á: CgÉ PÀÄgÀºÀnÖ ®Qëöäà £ÀUÀgÀ vÁ;£ÀªÀ®UÀÄAzÀ gÀªÀgÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, §A¢ü¹ CªÀgÀÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 5400=00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


28-01-2020

zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 09/2020.

¢£ÁAPÀ; 28.01.2020 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw CgÀ©AiÀiÁ dªÀiÁzÁgÀ, ¸Á; zsÁgÀªÁqÀ ¥ÉAqÁgÀUÀ°è ªÀĹâ ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ-27.12.2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ dºÁAVÃgÀ¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwzÉ. ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ dºÁAVÃgÀ¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ; UËArUÉ®¸À, ¸Á; zsÁgÀªÁqÀ ¥ÉAqÁgÀUÀ°è ªÀĹâ ºÀwÛgÀ. ªÉÄʬÄAzÀ ¸ÀzÀÈqÀªÁVzÀÄÝ, PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, UÉÆâUÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, JvÀÛgÀ 5 ¥ÀÆl, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä KgÀÄ CUÀ® ºÀuÉ ºÉÆA¢zÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §ÆzÀÄ PÀ®j£À ¥Àįï vÉÆý£À CAV ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà PÀ®j£À f£ïì ¥ÁåAl zsÀj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ »A¢, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ£É. F ¥ÀæPÁgÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî ªÀåQÛAiÀÄÄ ¹PÀÌ°è ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀÆA; 0836-2233555, ±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ 0836-2233512 CxÀªÁ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï, ±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ- 9480802032 ¥ÉÆãÀ £ÀA§gÀUÉ ªÀiÁ»w w½¸À®Ä «£ÀAw CzÉ.


28-01-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-27/01/2020 gÀAzÀÄ 343 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,12,750/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


27-01-2020

±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î :-C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:-07/2020

¢£ÁAPÀ: 24-01-2020 gÀAzÀÄ 23-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ : 25-01-2020 gÀ ¨É¼ÀV£À 09-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ CAzÁdÄ 30,000/- gÀÆUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ºÉÆAqÁ DQÖªÁ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå – KA25 EY9041 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÁQAðUÀzÀ°è ¥ÁPÀð ªÀiÁr ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄUÉ CPÀæªÀÄ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä zÀÆgÀÄzÁgÀjUÉ CPÀæªÀÄ £À?ÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr C¥ÀæªÀiÁtÂPÀªÁV CªÀgÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


27-01-2020

«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ :-C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:-08/2020

¢£ÁAPÀ. 27-01-2020 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀévÀ¥ÀÅgÀ ªÀĸÁ®UÁgÀ NtÂAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ N¹ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w DzÀj¹ ¸ÀܼÀPÉÌ 12-50 WÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¢Ã¥ÀPÀ ®PÀëät ¸ÉÆüÀAPÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄmÁÌ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀjAzÀ 530-00 gÀÆ. ºÀt ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÉ. F PÀÄjvÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°èzÉ.