ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
07-02-2020

ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 13/2020.

¢£ÁAPÀ: 06/02/2020 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½î UÀuÉñÀ¥ÉÃl PÀÄA¨ÁgÀ Nt CtÚ¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd PÀ®§ÄVð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÉÄÝUÉÆÃss¸ÀÌgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ¥ÉÃmÉAiÀÄ zsÁgÀtÂAiÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉUÉ §gÀĪÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV d£ÀjUÉ ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃn §gÀPÉÆlÄÖ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ, DvÀ£À vÁ¨ÁzÀ°èAzÀ 450-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


07-02-2020

ºÀħâ½î G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 18/2020.

¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÀ½î, ªÀAiÀiÁ 27 ªÀ?Àð, ¸Á|| CtÂÚUÉÃj, vÁ|| £ÀªÀ®UÀÄAzÀ, ºÁ° ªÁ¸À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÁeÁfà £ÀUÀgÀ EªÀgÀ MAzÀÄ ¹®égï §tÚzÀ Dell Company Laptop, Model No. E6540 Sl No.HBF4N62, CQ 17,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ««zsÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À JnJªÀiï PÁqÀðUÀ½zÀÝ CQ 00-00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀªÀÅUÀ½zÀÝ MAzÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥ï ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 06/02/2020 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½UÉÎ 6-45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½î ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ CtÂÚUÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¹ì£À°è ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ®UÉÃeï PÁåjAiÀÄzÀð°è EnÖzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


07-02-2020

ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 14/2020.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄ°èPÉÃj JA§ÄªÀ ¨É¼ÀUÁAªÀ zÀQët ªÀ®AiÀÄzÀ C§PÁj C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁvÀäPÀ C§PÁj ¸À£ÀßzÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¢£ÁAPÀ: 06.02.2020 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÁ« «¨sÁUÀ¢AzÀ ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀPÉÌ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀiÁ°PÀvÀézÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î PÁgÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÄ: UÉÆÃ®Ø£ï ªÉÊ£Àì ¹.J¯ï-2 ¸À£ÀßzÀÄ ªÀĽUÉUÉ vÉgÀ½ C°è vÀ¥Á?ÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î PÁgÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ ¹zÁÝgÀÆqÀªÀÄoÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ «dAiÀÄ®Qëäà ªÀÄUÀfPÉÆAr EªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ²ÃvÀ® ¨ÁgÀ CAvÁ ºÉ¸Àj£À ¨ÁgÀ CAUÀrUÉ vÀªÀÄä vÀAqÀzÉÆA¢UÉ vÉgÀ½ C°è ªÀÄzÁå£Àß 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ¥Á?ÀuÉ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÉñÀªÀ¸Á fvÀÆj ¸Á: ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ²ÃvÀ® ¨ÁgÀ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ðUÉ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ZÉPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄ«j, F CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛÃj, ¤ÃªÀÅ PÀÆqÀ¯Éà ZÉPï ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ©lÄÖ CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¤ªÀÄä ¥ÀjuÁªÀÄ £ÉlÖUÉ EgÀĪÀ¢¯Áè ¤ÃªÀÅ ºÀħâ½î ©lÄÖ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, DvÀÀ¤UÉ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É §A¢gÀĪÀzÁV w½¹ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É Kj ºÉÆÃV CqÀØUÀnÖ ¦üAiÀiÁ¢ðUÉ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¹§âA¢ d£ÀjUÀÆ vÀ½î CªÀjUÀÆ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ PÀÄjvÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


07-02-2020

ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 15/2020.

¢£ÁAPÀ:- 26.01.2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ 00-45 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À 06-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ¼ÉúÀħâ½î, gÁeÉÃAzÀæ£ÀUÀgÀ, NjAiÉÄAl¯ï ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü VjñÀ f. CtÂÚUÉÃj EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ÄÃn ¨ÁV®Ä RįÁè ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ M¼ÀV¤AzÀ ªÉÄîÎqÉ a®PÀ ºÁPÀĪÀ ºÁUÀÆ EAlgÀ¯ÁPï ºÁPÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨ÁV°£À ºÉÆgÀUÀqÉUÉ «ÄÃn ¨ÁV®Ä RįÁè ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ qÉʤAUï ºÁ®zÀ°è UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉƼÉUÉ ºÁQzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ PÁj£À ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ PÁgÀ £ÀA-PÉJ-25/ JªÀiï.J. 3633 C:Q: 2,50,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀÄjvÀAvÉ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


07-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-06/02/2020 gÀAzÀÄ 165 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,32,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


07-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-06/02/2020 gÀAzÀÄ 165 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,32,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


07-02-2020

zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 28/2020.

EzÀgÀ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ ¹ §¼Áîj, J.J¸ï.L. zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ. 04/02/2020 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ ¥É¦ì ¥ÁåQÖæ ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À G®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÁUÀ §AzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¢üÃPÀÈvÀªÁV £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¸ÀzÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAa¹, ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀļÀÄî UÀÄgÀÄw£À £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl §¼À¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀÅzÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


03-02-2020

G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î :- C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:-11/2020

¢£ÁAPÀ 18.01.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀB 20.01.2020 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà dAiÀÄAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î ¸ÁB «±ÉéñÀégÀ £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î gÀªÀgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ ºÀħâ½î ¤°d£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ aPÀÌ«ÃgÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ®vÉñÀ JAlgÀ¥ÉÊæ¸À¸ï ºÉ¸Àj£À ºÁqÀðªÉÃgÀ CAUÀrAiÀÄ ¸Élæ¸ï QðAiÀÄ PÉÆArUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀmï ªÀiÁr M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 2,97,871/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÁqÀðªÉÃgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀzÀ §UÉÎ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


03-02-2020

¨ÉArUÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 03/2020.

¢£ÁAPÀ 02-02-2020 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀd¯ï ¥ÀÆuɪÁ¯É, ªÉÆù£À vÁ¸ÀªÁ¯É, ¸ÉƺÉÃ¯ï ¥ÀÆuɪÁ¯É, ªÀĺÀªÀÄäzÀC° PÀÄAzÀUÉÆüÀ, gÀ¸ÀÆ® £ÀzÁ¥sÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀªÀĺÀªÀÄäzÀ CzÀ£Á£À EªÀ£ÀÄ DQÖªï UÁrAiÀÄ ¥ÀAPÀÓgï w¢Ý PÉÆnÖ®è CA§ÄªÀ PÁgÀtPÉÌ CªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖV vÀAmÉ vÀUÉzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ vÀAzÉ C§ÄݯïªÀÄfÃzÀ Rwç EªÀjUÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ vÁ¬Ä, vÀªÀÄä EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÁ PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


03-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-03/02/2020 gÀAzÀÄ 78 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 46,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.