ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
18-02-2020

zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 14/2020.

¢£ÁAPÀ: 10.02.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®WÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁ¸ÀÆgÀ PÁA¥ÉèÃPïì ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ ±ÁAvÀ¥Àà ºÉÆ£ÀßtÚªÀgÀ ¸Á: vÉÃd¹é£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/JZï.¹-8211 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉÃd¹é£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ mÉÆÃ¯ï £ÁPÁ PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄĤgÀAUÀ¥Àà ±ÀAPÀgÀ £Á² ¸Á: ¸ÀgÀ¸ÀévÀ¥ÀÇgÀ zsÁgÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ©Ã½¹ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀzÉà ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éǰøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


18-02-2020

zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 14/2020.

zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ fêÀ£À vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ PÀ¯Á® ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀ?Àð ¸Á: CgÀ«AzÀ £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î ºÁ°: zsÁgÀªÁqÀ gÀ¸ÀÆ®¥ÀÅgÀ Nt PÉ.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15.02.2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉUÉ ºÀħâ½îUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


18-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-17/02/2020 gÀAzÀÄ 384 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 3,42,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


08-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 12/2020.

¢£ÁAPÀ: 07.02.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.© gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAfë¤ ¥ÁPÀð ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ zÉêÀQÌ ¸Á: CªÀÄgÀUÉÆüÀ ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-25/J©-2853 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÀ zsÁgÀªÁqÀ PÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/EPÀÆå-7356 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ©Ã½¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÀĺÀäzÀC¤Ã¸ï C§ÄÝ¯ï ªÀÄÄ£Á¥sÀ ¸ÀgÀRªÁ¸À ¸Á: ºÀħâ½î UÀ« Nt ºÁ°: ¸ÀvÀÆÛgÀ ªÀ£À¹j£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÁ£ÀÄ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà C§ÄÝ®UÀ¥sÁgÀ ºÀħâ½î ¸ÁB PÉj NtÂ, ¸ÀvÀÆÛgÀ, zsÁgÀªÁqÀ £ÉÃzÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


08-02-2020

J¦JªÀiï¹-£ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 10/2020.

¢£ÁAPÀ: 01.02.2020 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01.00 UÀAmɬÄAzÀ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀÄvÀUÀnÖ gÉÆÃqÀ CªÀÄgÀ£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ ªÀÄÄzÀPÀ£ÁAiÀÄÌgÀ ¸ÁB CªÀÄgÀUÉÆüÀ ¸ÀÄUÀnÖ gÉÆÃqï, ºÀħâ½î. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÁPÀð ªÀiÁr ElÖ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï KA25EP4390 CAzÁdÄ 30.000/-gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


08-02-2020

PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 08/2020.

PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 08/2020. zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà ¨Á§Ä vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¸ÀUÁªÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/02/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î PÉJZï ¥Ánïï gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV 3,00,000/-gÀÆ ºÀt qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤Ã°§tÚzÀ gÉVÓ£ï ¨ÁåUÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä gÁAiÀįï J£À¦Ã¯ïØ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA.nJ¸ï-08, J¥ïr-0308 £ÉÃzÀÝgÀ ºÁåAqÀ¯ï UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀħâ½î ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ ¸ÀPÀð¯ï UÉ §AzÀÄ ºÁ°£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÊPï ¤°è¹ ºÁ®Ä vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï MAzÀÄ ¤«Ä?ÀzÀ°è ¨ÉÊPï PÀqÉUÉ £ÉÆÃqÀĪÀ?ÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÉÊQ£À ºÁåAqÀ¯ï UÉ ºÁQzÀÝ 3,00,000/-gÀÆ ºÀt EzÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Á¸ï §ÄPï ºÁUÀÆ ZÉPï §ÄPï EzÀÝ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ºÀħâ½î ©ÃqÁß¼ÀzÀ°è J¸ÀzÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


08-02-2020

ºÀħâ½î «zÁå£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 12/2020.

zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀÆgÀCºÀäzÀ vÀAzÉ zÁzÁ«ÄAiÀiÁ ªÀÄįÁè ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA- 19 gÁºÀvÀ¨sÁUÀ 3 £Éà PÁæ¸À, N.JªÀiï.gÉÆÃqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ ºÀħâ½îUÉ §AzÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀ£Àì ºÉÆÃmÉ® gÀƪÀÄ £ÀAB 106 gÀ°è G½zÀÄPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀB 07-02-2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmɬÄAzÁ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ ªÀÄ®VzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CªÀgÀ gÀƪÀÄzÀ QqÀQAiÀÄ ¸ÉèöÊrAUÀ UÁè¸À£ÀÄß ¸Àj¹ CzÀgÀ ªÀÄÄPÁAvÀgÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV gÀƪÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÁå¤lAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èlÖAvÀºÀ MlÄÖ 180 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 2,46,000/-gÀÆ ºÁUÀÆ 37,000/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


08-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-07/02/2020 gÀAzÀÄ 142 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 93,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


07-02-2020

zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 28/2020.

EzÀgÀ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ ¹ §¼Áîj, J.J¸ï.L. zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ. 04/02/2020 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ ¥É¦ì ¥ÁåQÖæ ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À G®èAWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÁUÀ §AzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¢üÃPÀÈvÀªÁV £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¸ÀzÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAa¹, ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀļÀÄî UÀÄgÀÄw£À £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl §¼À¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀÅzÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


07-02-2020

«zÁå£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 12/2020.

EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀÆgÀCºÀäzÀ vÀAzÉ zÁzÁ«ÄAiÀiÁ ªÀÄįÁè ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA- 19 gÁºÀvÀ¨sÁUÀ 3 £Éà PÁæ¸À N.JªÀiï.gÉÆÃqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÀħâ½îUÉ §AzÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀ£Àì ºÉÆÃmÉ® gÀƪÀÄ £ÀAB 106 gÀ°è G½zÀÄPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀB 07-02-2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmɬÄAzÁ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ªÀÄ®VzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CªÀgÀ gÀƪÀÄzÀ QqÀQAiÀÄ ¸ÉèöÊrAUÀ UÁè¸À£ÀÄß ¸Àj¹ CzÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ M¼ÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÀƪÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ ªÁå¤lAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èlÖAvÀºÀ 1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ vÀÆPÀB 100 UÁæA CBQ-1,50,000/-gÀÆ 2] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉÃPÉèøÀÄ [£ÉPï ZÉÊ£ÀÄ ] vÀÆPÀB 80 UÁæA CBQ- 96,000/-gÀÆ ºÁUÀÆ 37,000/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.