ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
01-03-2020

zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉÀ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 12/2020.

¢£ÁAPÀ:28-02-2020 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 25, EqÀ§Äè 7981 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆÃ?À PÀwæªÀÄ¯ï ¸Á: ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CgÀ«£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ CgÀ«AzÀ £ÀUÀgÀ ªÉÄãï gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¸ÀªÁj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CgÀ«AzÀ £ÀUÀgÀ 7£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¸ï zÀ°è EgÀĪÀ DmÉÆà jPÁë ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÀÝ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw UËqÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UËqÀ. ªÀAiÀiÁ; 57 ªÀ?Àð ¸Á: ªÀÄ.£ÀA;67 d£ÀvÁPÁ¯ÉÆä CgÀ«AzÀ £ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹, gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©½¹, CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ, ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ zÀÄSÁ:¥ÀvÀÛ ¥Àr¹zÀÄÝ, CªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 29/02/2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀqÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


01-03-2020

G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉÀ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 24/2020.

¢£ÁAPÀ 26/02/2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmɬÄAzÀ 2-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁ°AUÀAiÀÄå ªÀ¸ÀÛæzÀ, ªÀAiÀiÁ 48 ªÀ?Àð, ¸Á|| E¯Á¼À UÁæªÀÄ, vÁ|| E¼ÀPÀ®è, f¯Éè|| ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀgÀÄ ºÀħâ½î ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èAzÀ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¹n §¹ì£À°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ºÀħâ½î ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ºÀħâ½î §¸ÀªÀ ªÀ£ÀzÀ £ÀqÀÄªÉ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ UÀzÀÝ®zÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAn£À §®UÀqÉAiÀÄ M¼À QøÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁr M¼À QøÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀÄjvÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


01-03-2020

PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉÀ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 19/2020

¢£ÁAPÀ 27-02-2020 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ PÉÆÃA gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀiÁ: 54 ªÀ?Àð, ¸ÁB ªÀÄ£É £ÀA.110 ªÀÄzsÀÄgÁ J¸ÉÖÃl PÉñÁé¥ÀÇgÀ ºÀħ⽠EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ: 28-02-2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:29.02.2020 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ EAlgÀ ¯ÁPÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà WÀ£ÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ «ÄÃn vÉUÉzÀÄ ¨ÉqÀ gÀƪÀÄzÀ°èzÀÝ nædjAiÀÄ MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß QvÀÄÛ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ MlÄÖ 2,10,000/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


01-03-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-29/02/2020 gÀAzÀÄ 452 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,45,100/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


28-02-2020

PÀªÀÄj¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ.ºÀħâ½î :- C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 11/2018

¢£ÁAPÀB 22/09/2018 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ PÀªÀÄj¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå. £ÀA. 11/2018 PÀ®A 6 ¥ÉÆÃPÉÆìà PÁAiÉÄÝ 2012 ªÀÄvÀÄÛ 376 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ ²æà £ÀA¢üñÀégÀ. §. PÀÄA¨ÁgÀ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ gÁdªÀÄ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ nÃgÀvÀ ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ¸ÁB CUË£Á UÁæªÀiï, vÁ®ÆPÀB PÀ®ªÀj, f¯ÁèB §¹Û, gÁdå-GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ FvÀ£ÀÄ PÀªÀÄj¥ÉÃl 7 £Éà PÁæ¸À FvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀ ¥Àr¹ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ£À ªÉÄÃ¯É zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå «±ÉõÀ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ, 2 £Éà ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ zsÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀB 26/12/2019 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ 10 ªÀµÀð PÀpt ²PÉë ªÀÄvÀÄÛ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä zÀAqÀÀ «¢ü¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ zÀAqÀ vÀÄA§zÉà EzÀÝ°è ªÀÄvÉÛ 03 wAUÀ¼ÀÄ PÁgÁUÀæºÀ ²PÉë «¢ü¹ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀPÁ®vÀÛ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj C©üAiÉÆÃdPÀgÁzÀ ²æà JªÀiï. ©. ¨ÉAvÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


28-02-2020

PÀªÀÄj¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ.ºÀħâ½î :- C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 11/2018

¢£ÁAPÀ: 28-12-2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ, ¥ÁèeÁ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-25, J-7609 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ®PÀëöät WÉÆÃ¥ÀðqÉ ¸Á: UÀeÉÃAzÀæWÀqÀ ºÁ° ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁgÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ, ¥ÁèeÁ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ gÀ¦üÃPÀ¸Á§ ¸Á: ºÀħâ½î ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ rQ ¥Àr¹, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À gÀPÀÛ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÄÝ, vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


28-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-28/12/2019 gÀAzÀÄ 281 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,53, 550/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


27-02-2020

¸Éʧgï PÉæöÊA ¥Éưøï oÁuÉÀ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 28/2020.

¢£ÁAPÀ 24-02-2020 gÀAzÀÄ 11:37 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26-02-2020 gÀ 12:19 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà eÉÊgÁeï ºÉUÀqÉ, ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀÆUÀ¯ï ¥Éà ¬ÄAzÀ D£ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀ ºÀt ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁUÀzÉà ºÀt qÉémï DzÁUÀ UÀÆUÀ¯ï ¥Éà £À°è PÀA¥ÉèÃmï ªÀiÁrzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 8927759687 £ÉÃzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ PÁ¯ï ªÀiÁr UÀÆUÀ¯ï ¥Éà PÀA¥À¤AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÀt j¥ÀAqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, CªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀUÉ ªÉĸÉÃeï ªÀiÁr, ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 8927759687 £ÉÃzÀÝjAzÀ zÀÆgÀÄzÁgÀjUÉ °APï UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ CzÀgÀ°è CzÀgÀ ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.¦.L «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ºÁQ¹PÉÆArzÀÄÝ, ºÀt j¥ÀAqï DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉý, ¢£ÁAPÀ 26-02-2020 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ «dAiÀiÁ ¨ÁåAPÀ SÁvɬÄAzÀ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV MlÄÖ gÀÆ.26,450/- UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JQìÃ¸ï ¨ÁåAPÀ SÁvɬÄAzÀ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV MlÄÖ gÀÆ.15,414 UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ.41,864 UÀ¼À£ÀÄß ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV zÀÆgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÆZÀ£É B¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ «ªÀgÀ, AiÀÄÄ.n.¦. «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃrj. EAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀAzÉúÀ §AzÀ°è PÀÆqÀ¯Éà ¸Éʧgï PÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.


27-02-2020

PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉÀ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 17/2020.

zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀÄgÁd vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¥ÀÇeÁj ¸ÁB £Á¬Ä£ÉÃV° vÁBf ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ºÁ° UÉÆÃ¥À£ÀPÉÆ¥Àà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢:18/01/2020 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 jAzÀ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è CªÀgÀ §eÁeï ¥À®ìgÀ 150 ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-25, EJ£ï-1708 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉPÉAqÀ JAnæ UÉÃl £ÀA 2 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÁQðAUï ºÉÆgÀUÀqÉ eÁUÉAiÀÄ°è ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPÀ ªÀiÁr EnÖzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EzÉ.


27-02-2020

«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉÀ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 21/2020

ºÀħâ½î PÉñÁé¥ÀÇgÀ AiÀÄÄgÉÃPÁ PÁ®¤ 2 £Éà PÁæ¸À ¥Áèl £ÀA 13 gÀ D¹ÛAiÀÄÄ PÀÈ?ÁÚ ²æäªÁ¸À zÉñÀ¥ÁAqÉ ºÁUÀÆ ²æêÀÄw VÃvÁ PÉÆÃA gÁWÀªÉAzÀæ UÀuÁZÁj EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 03-02-2020 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 1] ²ªÁ£ÀAzÀ ©qÁß¼À ¸Á; PÀqÀ¥ÀnÖ vÁ|| PÀÄAzÀUÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà PÀÈ?ÁÚ zÉñÀ¥ÁAqÉ ºÁUÀÆ VÃvÁ UÀuÁZÁj EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è £ÀPÀ° DzsÁgÀ PÁqÀð£ÀÄß ºÀħâ½î gÀf¸ÀÖgÀ D¦üøÀ (GvÀÛgÀ) PÀbÉÃj C¢PÁjUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀ¥Àr¹, vÁªÀÅ D¹ÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÀiÁ°PÀgÀÄ CAvÁ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹. F D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ 5] ªÀĺÀäªÀÄzÀgÀ¦üPÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ PÀªÀįÁ¥ÀÇgÀ ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î, ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ ZÀPÀÌ ªÀÄÆ®PÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, F ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ¸À¨ï-gÀf¸ÀÖgÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ 3] jAiÀiÁeïCºÀäzÀ ²gÀºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ 4] dUÀ¢Ã±À ºÉ¸ÀgÉrØ gÀªÀgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ CAvÁ ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 12-02-2020 gÀAzÀÄ DgÉÆæ 5] ªÀĺÀäªÀÄzÀgÀ¦üPÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ PÀªÀįÁ¥ÀÇgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è EzÀÝ ¹n ¸ÀªÉð £ÀA 439/1©13 gÀ°è D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀħâ½îAiÀÄ GvÀÛgÀ gÀf¸ÀÖgÀ D¦üøÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è M§â ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÁ²Ã£ÁxÀ¸Á ¥Ánî EªÀjUÉ RjâAiÀÄ ¸ÀAZÀUÁgÀ ¥ÀvÀæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 10,00,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ZÀPÀÌ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà PÀÈ?ÁÚ zÉñÀ¥ÁAqÉ ºÁUÀÆ ²æêÀÄw VÃvÁ UÀuÁZÁj EªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÁÝV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.