ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
23-10-2020

«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ:

¢£ÁAPÀ: 05.10.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-00 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ zsÁgÀªÁqÀ ªÁAiÀiï.J¸ï.PÁ®¤, ±ÀAPÀgÀ¥ÀÅgÀ, ªÀÄ£É £ÀA 36, PÀA¥ËAqÀzÀ°è ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ MAzÀÄ PÀ¥ÀÅà §tÚzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàèAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¨ÉÊPï £ÀA§gÀ. KA 25 EM 3637 CAzÁdÄ 40,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 06.10.2020 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 07-15 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.


23-10-2020

«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î :

¢£ÁAPÀB 21-09-2020 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-00 UÀAmɬÄAzÁ 17-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ ºÀħâ½î ¥Áån¸Á® NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä PÁgÀ ±ÉqÀzÀ°è vÀªÀÄä ¨Á§vÀÛ HERO HONDA SPLENDER PRO ªÉÆÃlgÀ¸ÉÊPÀ® £ÀB KA-25,EG-4748 CAzÁdÄ 25,000/-gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


23-10-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 21/10/2020 gÀAzÀÄ 465 PÉøïUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,50,000/- gÀÆ. zÀAqÀ ºÁPÀ¯ÁVzÉ.


21-10-2020

«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 05.10.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-30 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ vÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ zsÁgÀªÁqÀ ®PÀ̪ÀÄ£ÀºÀ½î 02 £Éà PÁæ¸À, CgÀ«AzÀ£ÀUÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀA¥ËAqÀzÀ°è ºÁåAqÀ® ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàèAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¨ÉÊPï KA 31/R 0921 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 06.10.2020 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


21-10-2020

«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ :

¢£ÁAPÀ: 05.10.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-30 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ vÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ zsÁgÀªÁqÀ ®PÀ̪ÀÄ£ÀºÀ½î 02 £Éà PÁæ¸À, CgÀ«AzÀ£ÀUÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀA¥ËAqÀzÀ°è ºÁåAqÀ® ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàèAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¨ÉÊPï KA 31/R 0921 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 06.10.2020 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


21-10-2020

«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ :

zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ QgÀt UÁªÀÄ£ÀUÀnÖ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀ?Àð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.10.2020 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03.00 UÀAmÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀÄVzÀÄÝ, ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


21-10-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 20/10/2020 gÀAzÀÄ 403 PÉøïUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,02,850/- gÀÆ. zÀAqÀ ºÁPÀ¯ÁVzÉ.


20-10-2020

¸Éʧgï PÉæöÊA ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ :

¢£ÁAPÀ: 19-20-2020 gÀAzÀÄ 21-04 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 20-10-2020 gÀ 19-59 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ D¸Áß vÀAzÉ ¢üÃgÀeï ªÀÄzsÀ£À, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀ?Àð, ¸Á: ºÀħâ½î EªÀgÀÄ N.J¯ï.JPïì £À°è ªÀiÁgÁlPÉÌ ºÁQzÀ ¸ÉÆÃ¥ÁªÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀgɪÀiÁr ºÉý £ÀA©¹zÀÄÝ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ zÀÆgÀÄzÁgÀjUÉ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É ªÀiÁvÀ£Ár ºÉý zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ ªÁlì¥ï £ÀA§jUÉ PÀÆåDgï PÉÆÃqï UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÌå£ï ªÀiÁr AiÀÄÄ.¦.L ¦£ï ºÁQ ¸À¨ï «Ämï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ªÀiÁrzÁUÀ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ SÁvÉUÉ ºÀt dªÀiÁ DUÀzÉ zÀÆgÀÄzÁgÀgÀ J¸ï.©.L SÁvɬÄAzÀ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV MlÄÖ gÀÆ.90,002/- UÀ¼À£ÀÄß D£ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä SÁvÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


15-10-2020

ºÀ¼ÉÃ-ºÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î :

¢£ÁAPÀ: 13.10.2020 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17.30 UÀAmÉUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î J£ï.ºÉZï-4 ¨ÉÊ¥Á¸ï £Áå±À£À¯ï zÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 8 d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ-ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ ºÀt PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý UÉÊgï PÁAiÉÄÝòÃgÀ jÃw¬ÄAzÁ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄA¨ÉÊ ?ÉÃgÀÄ ¥ÉÃmÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄÄA¨ÉÊ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr 6500/- gÀÆ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ N¹ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁAUÀzÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


15-10-2020

ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :

¢£ÁAPÀB 13/10/2020 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAlÆgÀ gÉÆÃqÀ CgÀ½PÀnÖ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ d£ÀjUÉ £ÀA©¹ ¨ÁA¨É N¹ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÁ¨ÁzÀ°èAzÀ 1650/- gÀÆ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ N¹ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁAUÀzÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.