ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
21-02-2020

«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 18/2020.

¢£ÁAPÀ 18/02/2020 gÀAzÀÄ zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀvÀÆÛgÀ J¸ï.r.JªÀiï.D¸ÀàvÉæAiÀÄ C±ÀévÁ ºÁ¸ÉÖïï£À°è GqÀĦ ªÀÄÆ®zÀ ªÉÊzÀå «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ ¸ËgÀ¨sÀ CZÀÄåvÀ ºÉƼÀî ªÀÄvÀÄÛ D¢vÀå ±ÉnÖ JA©§âgÀ JgÀqÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ïUÀ¼À£ÀÄß (¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30,000/-QªÀÄäwÛ£À) PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


21-02-2020

¨ÉArUÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 07/2020.

¢£ÁAPÀ 21/02/2020 gÀAzÀÄ ºÀħâ½î ©qÁß¼À 10 £Éà £ÀA§gï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ DgÉÆævÀj§âgÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ JA§ N.¹. dÆeÁl£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ,CªÀjAzÀ gÀÆ.1,620/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


21-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-20/02/2020 gÀAzÀÄ 404 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 3,11,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


19-02-2020

WÀAnPÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 06/2020.

¢£ÁAPÀB 23/01/2020 gÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀħâ½î PÀAZÀUÁgÀUÀ°è PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄÆwæUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ DgÉÆævÀ£À ªÀiÁ°Ì PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀiÁºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV “AiÀÄĤªÀ¸Éð¯ï ¸ÉÆÃA¥sÉÆÃd£ÀgÀ¯ï E£ÀìgÉ£ïì PÀA.°. ¸ÀÄgÀPÀëvÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ” CAvÁ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ eÁ»gÁvÀ£ÀÄß C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV C¼ÀªÀr¹zÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À UÁ¼ÉªÀÄä£ÀªÀgÀ JZïrJªÀiï¹ C¢üPÁj gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


19-02-2020

G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 21/2020.

¢£ÁAPÀ: 28-11-2019 jAzÀ 19-2-2020 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½î, ¦.©. gÉÆÃqÀ, vÁqÀ¥ÀwæUÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀħâ½î zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà vÀªÀÄä PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV eÁ»ÃgÁvÀÄ ¥sÀ®PÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À UÁ¼ÉªÀÄä£ÀªÀgÀ JZïrJªÀiï¹ C¢üPÁj gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


19-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-18/02/2020 gÀAzÀÄ 387 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,46,150/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


19-02-2020

WÀAnPÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 06/2020.

¢£ÁAPÀB 23/01/2020 gÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀħâ½î PÀAZÀUÁgÀUÀ°è PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄÆwæUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ DgÉÆævÀ£À ªÀiÁ°Ì PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀiÁºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV “AiÀÄĤªÀ¸Éð¯ï ¸ÉÆÃA¥sÉÆÃd£ÀgÀ¯ï E£ÀìgÉ£ïì PÀA.°. ¸ÀÄgÀPÀëvÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £ÀªÀÄä eÉÆÃvÉ” CAvÁ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ eÁ»gÁvÀ£ÀÄß C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV C¼ÀªÀr¹zÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À UÁ¼ÉªÀÄä£ÀªÀgÀ JZïrJªÀiï¹ C¢üPÁj gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


19-02-2020

G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 21/2020.

¢£ÁAPÀ: 28-11-2019 jAzÀ 19-2-2020 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½î, ¦.©. gÉÆÃqÀ, vÁqÀ¥ÀwæUÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀħâ½î zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà vÀªÀÄä PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV eÁ»ÃgÁvÀÄ ¥sÀ®PÀªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À UÁ¼ÉªÀÄä£ÀªÀgÀ JZïrJªÀiï¹ C¢üPÁj gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


19-02-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-18/02/2020 gÀAzÀÄ 387 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,46,150/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


18-02-2020

¨ÉArUÉÃj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î : C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 06/2020.

¢£ÁAPÀ; 17/02/2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmÉUÉ ¸ÉlèªÉÄÃAl ±ÁAw¤PÉÃvÀ£À PÁ®Æ¤AiÀÄ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ ºÀħâ½î ¸ÉlèªÉÄAl ±ÁAw¤PÉÃvÀ PÁ®Æ¤ zÀÄUÀðªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ©¢ ¢Ã¥ÀzÀ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1460/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.