ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
20-02-2020

G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î :- C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:-11/2020

¢£ÁAPÀ 18.01.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀB 20.01.2020 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è zÀÆgÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æà dAiÀÄAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î ¸ÁB «±ÉéñÀégÀ £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î gÀªÀgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ ºÀħâ½î ¤°d£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ aPÀÌ«ÃgÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ®vÉñÀ JAlgÀ¥ÉÊæ¸À¸ï ºÉ¸Àj£À ºÁqÀðªÉÃgÀ CAUÀrAiÀÄ ¸Élæ¸ï QðAiÀÄ PÉÆArUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀmï ªÀiÁr M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ CAzÁdÄ 2,97,871/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÁqÀðªÉÃgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀzÀ §UÉÎ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


21-01-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:-21/01/2020 gÀAzÀÄ 80 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 1,08,400/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


20-01-2020

zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î :- C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:-03/2020

¢£ÁAPÀ 20/01/2020 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉæÃ£ï £ÀA§gÀ PÉJ 25, gÀhÄqïØ 1351 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀiÁzÀªï ¸Á: ©ºÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉæãÀzÀ°è PÀ©ât ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÉÄAl¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ 40 ¥ÀÇl GzÀÝzÀ ªÁlgï ¥ÉÊ¥À£ÀÄß ¦ © gÀ¸ÉÛ UÀ§ÆâgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨É®èzÀ ±ÉÆÃgÀƪÀiï ºÀwÛgÀ¢AzÀ JwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¸ÀzÀj ¥ÉÊ¥ï £ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉæÃ£ï ªÀÄÄAzÉ gÀªÉÄñÀ SÁ£Á¥ÀÇgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ UÀ§ÆâgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è PÉæãï ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀiÁzÀªï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉæãÀ£ÀÄß Cwà zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀë£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà SÁ£Á¥ÀÇgÀ ¸Á: C®UÀÆgÀ ©eÁ¥ÀÇgÀ ªÀAiÀiÁ: 18 ªÀ?Àð FvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹, CªÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©½¹, CªÀ£À PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉæä£À ªÀÄÄA¢£À §®Q£À UÁ°UÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛ¹, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, CªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, PÉæãÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀzÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉAiÀÄ°èzÉ.


20-01-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:- 20/01/2020 gÀAzÀÄ 62 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 51,650/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


17-01-2020

J¦JªÀiï¹-£ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î :- C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:-05/2020

¢£ÁAPÀ: 14.01.2020 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀÆgÀÄzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ «gÉñÀ ¨É¸ÀÛgÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄw zÁ¸À¥Àà£ÀªÀgÀ EªÀgÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ «gÉñÀ ¨É¸ÀÛgÀ FvÀ£À ¸ÉÆàÃlð CAUÀrAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ¹zÀÞ°AUÀ¥Àà CAUÀr FvÀ£ÀÄ gÀ« ¥Ánî C£ÀÄߪÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥sÉÇä£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ «gÉñÀ ¨É¸ÀÛgÀ FvÀ£À §UÉÎ PÉlÖzÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝgÀ «?ÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ «gÉñÀ ¨É¸ÀÛgÀ ºÁUÀÆ E¥sÁð£À ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÞ°AUÀ¥Àà CAUÀr EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå vÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ 3] «dAiÀÄ @ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ 4] ¸ÀÆgÀd UËqÀ 5] PÀÈ?ÁÚ PÀrèUÀÄA¢ 6] E¥Áð£À ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á: J®ègÀÆ £ÀªÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¥Áð£À ºÀªÁ¯ÁÝgÀ FvÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀÄw zÁ¸À¥Àà£ÀªÀgÀ EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ §AzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


17-01-2020

¥ÀƪÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î :- C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:-06/2020

¢£ÁAPÀ: 16.01.2020 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA§gÀ: PÉJ-42-J¥sï-469 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¥Áà¸ÁºÉç vÀAzÉ £Á£ÁUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀ?Àð ¸Á: ºÉ§â½î vÁ:¤ÃqÀUÀÄA¢ FvÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀzÀ°ègÀĪÀ MAn ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸Àì£ÀÄß MªÀÄä¯Éà JqÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®PÉÌ ºÉÆgÀ¼Ár¸ÀÄvÁÛ §¸Àì£ÀÄß ¤Awæ¹PÉƼÀî¯ÁUÀzÉ §¸Àì£ÀÄß gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ PɼÀPÉÌ E½¹ §¹ì£À UÁ°AiÀÄ£ÀÄß §¸ÀÖ DVªÀAvÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÆ PÁ°UÉ M¼À UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà §¹ì£À°è CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¹n£À°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÁfÃzÀ vÀAzÉ EPÁâ® CQÌ ¸Á: ªÀÄļÀUÀÄAzÀ EªÀgÀ PÁ°UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ PÀÄjvÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


17-01-2020

¥ÀƪÀð ¸ÀAZÁgÀÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î :- C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:-07/2020

¢£ÁAPÀ: 16.01.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ-19-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ: PÉJ-PÀJ-25/EDgï-9482 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¥ÁæAPÀ°Ã£ï vÀAzÉ ¨Á¸ÀÌgÀgÁªÀ zÁgÀįÁ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀ?Àð ¸Á: £À«Ã£À¥ÁPÀð PÀĸÀUÀ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÀħâ½îAiÀÄ PÀĸÀUÀ® gÉÆÃqÀ ªÀÄzsÀÄgÁ PÁ¯ÉƤ PÀqɬÄAzÀ £À«Ã£À ¥ÁPÀð PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±É§j£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï gÁAiÀįï J£ï ¦ü®Ø ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ±ÉÆà gÀƪÀiï ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ M§â C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÉÊQÛ ªÀAiÀiÁ: ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ªÀ?Àð, EªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹ CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ gÀPÀÛ §gÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÀÄÆtPÁ°UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ PÀÄjvÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


17-01-2020

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:- 16/01/2020 gÀAzÀÄ 317 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,79,800/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


16-01-2020

J¦JªÀiï¹-£ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ºÀħâ½î :- C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:-04/2020

¢£ÁAPÀ: 14.01.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà CAUÀr FvÀ£ÀÄ gÀ« ¥Ánî FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÉÇãÀ£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ «ÃgÀÄ ¨É¸ÀÛgÀ ¸Á: £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ gÀ« ¥Ánî FvÀ£ÀÄ ¥ÉÇãÀ£À°è PÉlÖzÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà CAUÀr FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀÄSÁ¸ÀĪÀÄä£É ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, C®èzÉà ªÀÄvÉÛ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÁAiÀÄtÚªÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà CAUÀr EªÀjUÉ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅ¢zÉ CAvÁ «ÃgÀÄ ¨É¸ÀÛgÀ FvÀ£À ²ªÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÉÆàÃlð CAUÀrUÉ PÀgɬĹ, F §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÁQëzÁgÀ E¥Áð£À ºÀªÁ¯ÁÝgÀ FvÀ¤UÉ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÁAiÀÄtÚªÀgÀ FvÀ£ÀÄ K£ÁvÀ¯Éà E?ÀÄÖ d£ÀgÀÄ §A¢j, CAvÁ ºÉý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, C®èzÉà dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ DgÉÆæ ¥ÀAqÀj ¸Á: ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ JqÀUÉÊUÉ ºÁUÀÆ £ÀqÀPÉÌ, PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÀÆgÀdUËqÀ FvÀ¤UÉ DgÉÆæ «ÃgÀÄ ¨É¸ÀÛgÀ FvÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀ¤AzÀ JqÀUÀtÂÚUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉ E¥Áð£À ºÀªÁ¯ÁÝgÀ, ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà CAUÀr, ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ?ÁÚ PÀrèUÀÄA¢ EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀÅzÁV §AzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.


16-01-2020

zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA:-10/2020

¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¸ÀAUÉƽî vÁ; D¼ÀAzÀ f: PÀ®§ÄVð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á§vÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MAzÀÄ PÉA¥ÀÅ §tÚzÀ PULSAR-150 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. KA-32/EU-9684 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 28.12.2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 3 £Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà gÀªÉÄñÀ £ÀqÀÄUÀrØ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À ªÀĺÀrAiÀÄ gÀƪÀÄ£À°è ªÁ¸À«zÀÝ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¸Àa£ï ªÁWÉ FvÀ£À PÉÊAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, ¸ÀzÀj ¸Àa£ï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.01.2020 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.01.2020 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ªÁ¸À«gÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ PÁ®PÉÌ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV zÀÆgÀÄzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀgÀ¢AiÀiÁV vÀ¤SÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ.