ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ : ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ - 100, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು - 1090, ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098, ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 103
06-10-2019

zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 73/2019

¢£ÁAPÀ 05/10/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ 10.15 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛ, PÁgÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÁèeÁ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ ªÀåQÛ ªÀAiÀiÁ: 55 jAzÀ 60 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ UÀ§ÆâgÀ PÀqɬÄAzÀ¯ÉÆà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ¸ÀzÀj C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ¥Àr¹, CªÀ£À vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀzÀ UÁ°AiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛ¹, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀqÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉà ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà gÀÄzÀæ¥Àà UÀ¢UÉ¥Àà CUÀr ¸Á: bÀ©â vÁ: ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


06-10-2019

C±ÉÆPÀ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 30/2019

«£ÁAiÀÄPÀ C±ÉÆÃPÀ PÀ®§ÄVð ¸Á: ªÀqÀØgÀ NtÂ, ZÀAzÀæ£ÁxÀ£ÀUÀgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀZÀuÉ ¸À®ÄªÁV ¨sÀgÀvï EAzÀgÀV ¸Á: ¸ÉlèªÉÄAmï, ºÀħâ½î FvÀ£À ºÀwÛgÀ wAUÀ½UÉ 10% §rØ zÀgÀzÀ°è PÉÊUÀqÀ ¸Á® CAvÁ gÀÆ. 15,000/- UÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 3 wAUÀ¼À §rØ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 2 wAUÀ¼À §rØ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝPÉÌ D ºÀtPÀÆÌ ¸ÀºÀ §rØ ºÁQ PÉÆqÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 03/10/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 WÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 11.30 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è «£ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ªÀå¸Áà PÀA¥À¤ C.Q. 1 ®PÀë gÀÆ ªÀiË®åzÀ ¸ÀÆÌn UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §®ªÀAvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ PÀ®§ÄVð ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


06-10-2019

ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 90/2019

«£ÁAiÀÄPÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¸Á ªÉĺÀgÀªÁqÉ ¸Á: D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ, ºÀ¼Éà ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 05/10/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ¯Á¸ÀÖ §¸ï ¸ÁÖ¥ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ MAzÀÄ ºÀ¼Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥À«Äðmï E®èzÉà 75 ªÀÄzÀåzÀ mÉÃmÁæ ¥ÁPÉÃlÄUÀ¼À£ÀÄß, ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600/- UÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ UÁæºÀPÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ MlÄÖ gÀÆ. 3,322/- UÀ¼À ªÀiË®åzÀ ªÀÄzÀå ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


06-10-2019

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 05/10/2019 gÀAzÀÄ 241 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,30,150/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


05-10-2019

G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 117/2019

¢£ÁAPÀ: 04/01/2019 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.10 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ºÁ®¥Àà ¨ÁPÉÃðgÀ FvÀ£ÀÄ ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¥ÁQðAUï ¥À«Äðmï CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀÄ ¸À»vÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £Á£Éà mÉAqÀgï »r¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ºÀħâ½î d£ÀvÁ §eÁgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÁQðAUï ¥À«Äðmï ºÀt CAvÁ MlÄÖ gÀÆ.3,520/- UÀ¼À ºÀtªÀ£ÀÄß CgÀÄt ªÀÄgÀ¼À¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ «±Á® PÁågÀPÀnÖ EªÀjAzÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ §UÉÎ ²æà ¥ÀæPÁ±À zÀÄUÀð¥Àà UÁ¼ÉªÀÄä£ÀªÀgÀ, JZï.r.JA.¹, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


05-10-2019

ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 89/2019

1) ªÉĺÀ§Æ§ ±ÉÃR ±ÁªÀ° §¼Áîj ¸Á: D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ, ¸ÀAUÀªÀÄ PÁ¯ÉÆä, ºÀ¼Éà ºÀħâ½î 2)±ËPÀvÀ vÀA§Æ° ¸Á: §ÄqÉÆÃðdgÀ£ÀUÀgÀ, ºÀ¼Éà ºÀħâ½î F E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:04/10/2019 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqÀ, C©ü£ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 90/- gÀÆ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ¸ÉÃgÀÄ ¥ÉÃmÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹. aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹. JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà CgÀÄt ¸Á¼ÀÄAPÉ, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï ºÁUÀÆ ¹¹© ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ ¹QzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 7,050/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


05-10-2019

±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 82/2019

1) §UÀqÀ ªÀÄAeÁå 2) ±Á¨sÁd vÀqÀPÉÆÃqÀ, 3) ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ vÀqÀPÉÆÃqÀ, 4)¸Á¢üPÀ ªÀÄįÁè , 5)C¸ÀèA dªÀiÁzÁgÀ, 6)ZÉÃvÀ£À ªÉÄÃn ¸Á: J®ègÀÆ zsÁgÀªÁqÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/09/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01.15 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ gË£ÀvÀÛ¥ÀÆgÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1) v˹¥sÀ ±ÉÃR 2) ªÀÄ°èÃPÀ ±ÉÃR 3)£Á¹ÃgÀ ºÀÄAqÉÃPÁgÀ 4)eÁ¥sÀgÀ ºÉ§â½î gÀªÀjUÉ ºÀtPÁ¹£À «ZÁgÀªÁV vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzsÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ vÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁQ ¹ÖPï¢AzÀ ºÉÆqÉÀAiÀÄ®Ä §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¸À±ÁÛç¸ÀÛç PÁAiÉÄÛAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀ §UÉÎ ²æà ²ªÀAiÉÆÃV UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ¨Á«PÀnÖ ¸Á: ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ£ÀUÀgÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/10/2019 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


05-10-2019

±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 83/2019

1) v˹¥sÀ ±ÉÃR 2) ªÀÄ°èÃPÀ ±ÉÃR 3)£Á¹ÃgÀ ºÀÄAqÉÃPÁgÀ 4)eÁ¥sÀgÀ ºÉ§â½î 5) ²ªÀAiÉÆÃV ¨Á«PÀnÖ ¸Á: J®ègÀÆ zsÁgÀªÁqÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/09/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01.15 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ gË£ÀvÀÛ¥ÀÆgÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà PÀmÉÖÃUÀtÚªÀgÀ ¸Á: PÀ½î NtÂ, ºÉƸÀAiÀįÁè¥ÀÆgÀ, zsÁgÀªÁqÀ ºÁUÀÆ ±Á¨sÁd vÀqÀPÉÆÃqÀ, ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ vÀqÀPÉÆÃqÀ, ¸Á¢üPÀ ªÀÄįÁè , C¸ÀèA dªÀiÁzÁgÀ, ZÉÃvÀ£À ªÉÄÃn EªÀjUÉ ºÀtPÁ¹£À «ZÁgÀªÁV vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzsÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ vÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉÀAiÀÄ®Ä §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¸À±ÁÛç¸ÀÛç PÁAiÉÄÛAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀmÉÖÃUÀtÚªÀgÀ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/10/2019 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


05-10-2019

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 04/10/2019 gÀAzÀÄ 325 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,68,000/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


05-10-2019

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 04/10/2019 gÀAzÀÄ 325 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ MlÄÖ 2,68,000/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.