Daily crime report
 
 
 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 67/2009 PÀ®A B 454 380 L¦¹.
2009-05-10
¦gÁå¢ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ºÀgÀPÀZÀAzÀ ¨sÁ¥ÀuÁ ¸Á: ºÀħâ½î eÉêÀiïì ¯ÁåAqÀ ±ÀUÀÄt C¥ÁlðªÉÄAl EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 09/05/2009 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨É¼ÀUÉÎ 09-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 13-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÉqÀgÀƪÀÄzÀ°èAiÀÄ PÀ¥Ál RįÁè ªÀiÁr CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁ覰èªÀiÁr §AUÁgÀ ªÀ ¨É½îAiÀÄ MlÄÖ 60,600=00 gÀÆUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA.121/2009 PÀ®A: 279, 337, L.¦.¹.
2009-05-10
¢£ÁAPÀ: 09-05-2009 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î vÁjºÁ¼À UÁªÀÄ£ÀUÀnÖ gÉÆÃqÀ, ²ªÀuÁÚ. ªÉÄt¸ÀAr. EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ n¥ÀàgÀ ¯Áj £ÀA: PÉJ-34 -3028 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÁjºÁ¼À ¨ÁAiÀÄ¥Á¸À gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ UÁªÀÄ£ÀUÀnÖ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÁ¯ÉÃeï §¸Àì £ÀA: PÉJ-25 ¹-2270 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ §¹ì£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁzsÀ«, ¸À«vÁ, ¤Ã¯ÁªÀw, EªÀjUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ dPÀA ¥Àr¹zÀ §UÉÎ «ÃuÁ. ZÀAzÀæPÁAvÀ. CAUÀr. ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ-G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á-zsÁgÀªÁqÀ ¥Áèl £ÀA: 72«ÄZÀUÀqÀ PÀA¥ËAqÀ ¹Ln© EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î UÀÄ£Áß £ÀA.122/2009 PÀ®A:279, 337, L.¦.¹. & 187 JªÀiï.«. DPÀÖ
2009-05-10
¢£ÁAPÀ: 07-05-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ, CPÀëAiÀÄ ¥ÁPÀð, ¦Pï J£ï ¥Éà ªÀÄÄAzÉ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-25 EJ-8531 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹ PÉqÀ« UÁAiÀÄ ªÀ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ CªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ zsÁR® ªÀiÁr ºÁUÉà ºÉÆÃzÀ §UÉÎ gÀ«. PÀ¯ÉäñÀégÀ. ¥ÀÄgÉÆûvÀ. ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ-¹«í¯ï EAd¤ÃAiÀÄgÀ. ¸Á-ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ, UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁåVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ : UÀÄ£Áß £ÀA.95/2009 PÀ®A:109 ¹Dg惡
2009-05-10
¢£ÁAPÀ:09.05.2009 gÀAzÀÄ 9-30 UÀAmÉUÉ zsÁgÀªÁqÀ PÉñÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ PÀȵÀÚªÀÄÆwð PÀÄ®PÀtÂð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ gÀdvÀVj FvÀ£ÀÄ ªÀÄgɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV §gÀºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ & ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ »A¨Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤qÀzÉà PÁUÉßÃeÉç¯ï C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ EgÁzsÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¹QÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA;66/2009 PÀ®A:279, 338 L¦¹ 134 (©)eÉÆvÉUÉ 187 JA«DPÀÖ.
2009-05-09
¢£ÁAPÀ:07-05-2009 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ © gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ JA J¥ï JzÀÄjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ©üêÀÄ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á;-ºÁ¼ÀPÀĸÀÄUÀ®è vÁ;- £ÀªÀ®UÀÄAzÀ. f:- zsÁgÀªÁqÀ. DgÉÆæAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ;- ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA, PÉJ-25-JPÀì-2790 gÀ ZÁ®PÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA, PÉJ-25, JPÀì-2790 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀħâ½î PÀqÉUÉ Cwà eÉÆgÁV ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ©½¹ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:UÀÄ£Áß £ÀA.99/2009. PÀ®A. 379 L¦¹
2009-05-09
¢£ÁAPÀ.08.05.2009 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ. vÀAzÉ ªÀÄ®à¥Àà. ¸Á°. ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ JA.©. £ÀUÀgÀ, PÉÆ¥ÀàzÀPÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ°è ¢: 27.04.2009. gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ dAiÀÄAw ¢ªÀ¸À Rjâ ªÀiÁrzÀ vÀªÀÄä ¨Á§vÀÛ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀA¥ËAqÀzÀ°è ¤°è¹zÁUÀ ¢: 03.05.2009. gÀAzÀÄ 2.00 jAzÀ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÉ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄ ªÀiÁåPÀ«Ã¯ï ºÁUÀÆ ¨ÉæÃPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©aÑ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA: 40/2009, PÀ®A: 392 L¦¹
2009-05-07
¢£ÁAPÀ 06/05/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-45PÉÌ UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¸ÉAlæ¯ï JPÉìöÊeï PÁ®¤ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj C¦ðvÁ vÀAzÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁUÀ£ÀÆgÀ ¸Á: gÉÃtÄPÁ£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É £ÀA. 134-© UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ºÀħâ½îgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ lÆåµÀ£ï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉAlæ¯ïJPÉìöÊeïPÁ®¤AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CªÀgÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 10 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï C:Q: 14,000-00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA:94/2009 PÀ®A: : 96 (©) PÉ.¦.DåPïÖ
2009-05-07
¢£ÁAPÀ:06.05.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ zsÁgÀªÁqÀ ªÉÊ.J¸ï. PÁ®¤ PÀjAiÀĪÀÄä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ gÀ¦üÃPÀ ªÉĺÀ§Æ§¸Á £ÀzÁ¥sÀ ¸Á: ¹AUÀ£ÀºÀ½î vÁ:zsÁgÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄgɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆgÉUÉ ªÀÄĸÀÄPÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ PÉýzÀ ¥Àæ±ÉßUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤qÀzÉà PÁUÉßÃeÉç¯ï C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ EgÁzsÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¹QÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
1) ºÀħâ½î G¥À£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA : 115/2009 PÀ®A 170, 419, 420, 511, eÉÆ. 34 L.¦.¹
2009-05-06
¢£ÁAPÀ: 05-05-2009 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmɬÄAzÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÉêÉÄÃAzÀæ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ ¸ÉÃoÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, ¸Á|| ºÀħâ½î zÉñÀ¥ÁAqÉ£ÀUÀgÀ, PÀȵÀÚ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ±ÁAvÁgÁªÀÄ ¥ÀlPÉ, GzÉÆåÃUÀ: JfÎPÀÆånªï EAf¤ÃAiÀÄgï JZï.r.JªÀiï.¹., ¸Á|| ºÀħâ½î PÀĸÀÄUÀ¯ï gÉÆÃqÀ ªÀÄzsÀÄgÀ ZÉÃvÀ£Á PÁ®¤ ªÀÄ£É £ÀA. 57 EªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr CªÀgÀ D¦üù£À PÉ®ªÀÅ «¨sÁUÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀªÀjzÀÄÝ, vÁªÀÅ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ E¯ÁSÉAiÀÄ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÁV ºÉý, ¦ügÁå¢vÀjUÉ 10,000/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹ ¸ÀzÀgÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉà vÁªÀÅ ¸ÀPÁðj C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CAvÁ vÉÆÃ¥Àðr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA 102/09 PÀ®A 143 147 323 341 504 506 eÉÆ 149 L¦¹
2009-05-06
EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. C¦à @ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ zÀÄUÉñÀ ºÉƸÀªÀĤ 2. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁ¼É ¸Á|| CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ®¤ CAiÉÆÃzÁå£ÀUÀgÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î ºÁUÀÆ E£ÀÆß 14 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV vÀªÀÄä GzÉÝñÀ ¸Á¢ü¸ÀĪÀUÉÆøÀÌgÀ ¦ügÁå¢ zÀÄUÀð¥Àà @ zÁåªÀÄtÚ ºÉƸÀªÀĤ ¸Á|| CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ®¤ ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀ¤UÉ PÀ¼ÉzÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ©.eÉ.¦ ¥ÀgÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ CªÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
First <<  751 752 753 754 755 756 757 758 759 760   >> Last