Daily crime report
 
 
 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA 72/09 PÀ®A 32, 34 PÀ.C. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 273 L¦¹
2009-04-05
¢£ÁAPÀ : 04/04/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7/00 UÀAmÉUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î ºÉÆgÀPÉÃj NtÂAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÉÃ. £ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ¸Á §¢Ý ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ¼ÉúÀħâ½î ºÉÆgÀPÉÃj Nt FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÉÃ.£ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ£ÁzÀ ªÀiÁzÀÄ ¸Á|| ºÀ¼ÉúÀħâ½î (¥ÀgÁj) FvÀ¤AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¹àjmï£ÀÄß vÀAzÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Á¸À ªÀ ¥sÀ«ÄðlÄ E®èzÉà vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀ ªÁUÀĪÀ ¹àjmï zÁæªÀt¢AzÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÀÛ ªÀiÁ®Ä :- 1] MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀÄ 10 °Ãlgï ¹àjmï zÁæªÀt CQ: 1,500/, 2] JgÀqÀÄ UÁf£À UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ CQ: 00 3] 180 JA.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ UÁf£À ¨Ál° CzÀgÀ°è ±ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ ¹àjmï zÁæªÀt EzÀÝzÀÄÝ CQ 00 »ÃUÉ MlÄÖ 1,500/- gÀÆ. UÀ¼À ªÀiÁ®Ä DUÀ§ºÀÄzÀÄ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.73/2009 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹
2009-04-05
¢£ÁAPÀ: 04/04/2009 gÀAzÀÄ 22/15 UÀAmÉUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ®¤AiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀuÉñÀ zÉÆqÀتÀĤ, 2] ²æñÉʯÁ, 3] ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÀgÀPÉÆÃtÂ, 4] C¤Ã® ºÁUÀÆ UÀuÉñÀ zÉÆqÀتÀĤ EªÀgÀ ¸ÀtÚ vÀªÀÄä ¸Á|| J®ègÀÆ ºÀ¼ÉúÀħâ½î CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ®¤ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw VÃvÁ PÉÆÃA. ®PÀëöät zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á|| CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ®¤ EªÀgÀ UÀAqÀ ®PÀëöät FvÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄå¨ÁgÀzÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁrzÀÝ®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢UÉ DgÉÆæ C¤Ã® FvÀ£ÀÄ ¥Éʦ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁQëzÁgÀ ²ªÀPÁÌ EªÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä G¸Á§jUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA. 48/2009. PÀ®A:41(2) eÉÆvÉ 110(E)(f) ¹Dg惡
2009-04-04
¢£ÁAPÀ:03/04/2009 gÀAzÀÄ EzÀgÀ°è £À«Ã£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸ÁPÉ£ÀߪÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð ¸Á:zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄzÁgÀªÀÄrØ FvÀ£ÀÄ zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄzÁgÀªÀÄrØAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄVAiÀÄjUÉ ZÀÆqÁ¬Ä¸ÀĪÀzÀÄ C®èzÉà gÀÆrUÀvÀ£ÁV zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄzÁgÀªÀÄrØAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MUÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzÀ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î, UÀÄ£Éß £ÀA :77/2009 PÀ®A. 15(J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ
2009-04-04
¢£ÁAPÀ:03.04.2009. gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠸À:vÀ:²æÃ. JªÀiï. Dgï. ZÀ£ÀßtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) ºÀħâ½î G¥À£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:3-4-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «gÉñÀ ¯ÉÆPÉñÀ¥Àà PÉÆÃj±ÉlÖgÀ ¸Á|| ºÀħâ½î, ¯Áå«ÄAUÀÖ£ÀgÉÆÃqÀ, ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á PÁA¥ÉèPÀëzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÄVÎ ºÉÆÃl¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ºÉÆÃl®zÀ°è ºÉÆgÀV¤AzÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ VgÁQUÀ½UÉ PÉÆlÄÖ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆmÁÖUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
ºÀħâ½î zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA :35/2009 PÀ®A; 279,L¦¹.
2009-04-04
¢£ÁAPÀ: 03-04-2009 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EAr¥ÀA¥À ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ. ªÀĺÉÃAzÀæ fÃ¥À £ÀA/PÉJ26/3773 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀÄAdÄ vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà D®zÀPÀnÖ ¸Á: UÀzÀUÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß JA.n.«Ä¯ï PÀqɬÄAzÀ EAr¥ÀA¥À ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢:ªÀĺÁAvÉñÀ ZÉ£ÀߥÀà ºÀÆUÁgÀ, ¸Á:ºÉ§¸ÀÆgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ PÁgÀ £ÀA/ PÉJ25/¦/1075 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQ̪ÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ dPÀA ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.65/2009. PÀ®A.379, L¦¹
2009-04-04
¢£ÁAPÀ : 03.04.2009. gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢vÀ ²æÃ. ºÉêÀÄ¥Àà.vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð. ¸Á; ºÁ£Á¥ÀÆgÀ J¸ï.¦ ºÁ° zsÁgÀªÁqÀ, ¸ÁzsÀ£ÀPÉÃj 3£Éà PÁæ¸ï ©.©. PÀÄ®PÀtÂð AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£É. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ 30.03.2009 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä UÀȺÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ºÉZï.¦ UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄAzÉ ElÄÖ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA.66/2009. PÀ®A.3(1),4(1) 8(a) PIT Act
2009-04-04
¢£ÁAPÀ:04/04/2009 EzÀgÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ ¥ÀgÀ ¦AiÀiÁð¢vÀ ²æÃ. n.J¸ï.¸ÀÄ°à. ¦L G¥À£ÀUÀgÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À°è 1 jAzÀ 4 £Éà D¥Á¢vÀgÁzÀ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À. vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà. ºÀÄA© ªÀAiÀiÁ; 42 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ £ÀUÀgÀ, ªÀĺÁAvÀ £ÀUÀgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï 2) ²æêÀÄw. ¥ÉæêÀiÁ PÉÆÃA. ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ºÀÄA© ªÀAiÀiÁ; 28 ªÀµÀð ¸Á:¸ÀzÀgÀ 3) ZÀ£ÀߪÀÄä. PÉÆÃA. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ. UÀdPÉÆñÀ. ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr, £ÁUÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ºÁ°: ¸ÀÄvÀUÀnÖ,§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ. 4) ªÀÄAdļÁ. PÉÆÃA. ¸Á¬Ä£ÁxÀ. ªÉÆgÀ§ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÆgÀ§, ºÁ°: zsÁgÀªÁqÀ J£ï.n.n.J¥sï. ZÀªÁít PÀA¥ËAqÀ. EzÀÄÝ, EzÀgÀ°è 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà D¥Á¢vÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄ£ÀAiÀÄ£ÀÄß ªÉñÁéªÁnPÉAiÀÄ UÀȺÀªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £Éà D¥Á¢vÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ°è §gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ VgÁQUÀ½AzÀ ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀ PÀÄzÀÄj¹PÉÆAqÀÄ ¸Àé®à¨sÁUÀ ºÀtªÀ£ÀÄß 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £Éà D¥Á¢vÀjUÉ PÉÆlÄÖ, ªÉñÁÛªÁnPÉUÉ C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆlÄÖ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £Éà D¥Á¢vÀjgÀÄ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÉñÁåªÁnPÉUÁV §AzÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ VgÁQUÀ½UÉ CªÁí¤¸ÀÄvÀÛ CªÀjAzÀ §AzÀ ºÀtzÀ°è ¸Àé®à ¨sÁUÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ ªÉñÁåªÁnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ : UÀÄ£Áß £ÀA 70/09 PÀ®A 107 eÉÆ 151 ¹Dg惡
2009-04-04
¢£ÁAPÀ: 03/04/2009 gÀAzÀÄ 11/00 UÀAmÉUÉ ºÁUÀÆ CzÀQÌAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è JzÀÄgÀÄUÁgÀgÁzÀ ¥Ánð £ÀA. 1 gÀ°è §¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀÄ®ªÀĤ ¸Á|| ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ 4 £Éà PÁæ¸ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð £ÀA. 2 gÀ°è ²æêÀÄw FgÀªÀé PÉÆÃA. ²ªÁ£ÀAzÀ ºÀÄ®ªÀĤ ¸Á|| ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ 4 £Éà PÁæ¸ï, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ 4 £Éà PÁæ¸ï ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, aÃgÁqÀÄvÁÛ PÉÃPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ¨sÀAUÀ ¥Àr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ K£ÀÄ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉÆà ºÉüÀ°PÉÌ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ¥ÁætPÁÌUÀ° CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¥ÁætPÁÌUÀ°, D¹Û¥Á¹ÛUÁUÀ° ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÊPÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA: 25/2009 PÀ®A: 41(1)(r) ¸ÀºÀ PÀ®A. 102 ¹Dg惡 ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹.
2009-04-04
¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ :03.04.2009 WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ¢£ÁAPÀ : 03.04.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-00 UÀAmÉUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î £ÀÆå EAVèõÀ ¸ÀÆ̯ï JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ¹n §¸ï¸ÁÖ¥ÀzÀ°è DgÉÆæ ¥sÁgÀÆPÀCºÀäzÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀĸÁ§ vÁ¹ªÁ¯Éà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î C¯ÁÛ¥sÀ£ÀUÀgÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ. 1] MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ J£ï-82 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉƨÉʯï EzÀgÀ IMEI NO:-358984013051035 ZÁ®Æ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝzÀÄÝ C: Q: 8000=00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 2] MAzÀÄ ¸ÉÆä JjPÀì£ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA: W810i EzÀgÀ IMEI NO:-35462301595632007 ZÁ®Æ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝzÀÄÝ C:Q: 4000=00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 3] MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ 2626 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀgÀ IMEI NO:-358387017243515 ZÁ®Æ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝzÀÄÝ C:Q: 600=00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. 4] MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆèÉʯï 6300 EzÀgÀ IMEI NO:-356261012266985 ZÁ®Æ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝzÀÄÝ C:Q: 3000=00 gÀÆ 5] £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆèÉʯï EzÀgÀ ªÀiÁqÀ¯ï 1200 EzÀgÀ IMEI NO:-356829023185913 ZÁ®Æ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝzÀÄÝ C:Q: 500=00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. DgÉÆævÀ£ÀÄ J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁUÀ° E®èªÉà PÀ¥ÀlvÀ£À¢AzÁUÀ° ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ MlÄÖ 5 ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqÀ ¸Émï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ EªÉ®èªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C:Q: 16,100=00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ : 03.04.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¼ÉúÀħâ½î £ÀÆå EAVèõÀ ¸ÀÆ̯ï JzÀÄj£À §¸ï ¸ÁÖ¥ïzÀ°è §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î : UÀÄ£Áß £ÀA.88/2009 PÀ®A: 279, L.¦.¹.
2009-04-03
¢£ÁAPÀ: 02-04-2009 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î «±ÉéñÀégÀ £ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà JA¥ÁèªÉÄAmï D¦üøï JzÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÁgÀ £ÀA: PÉJ-25 gÀhÄqï-3468 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î ªÀiÁPÉðmï PÀqɬÄAzÀ «±ÉéñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨ï eÉʯï eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß JzÀÄgÀÄ UÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÉJ-25, J£ï-8050 ªÀiÁgÀÄw 800 ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ¥Àr¹ JgÀqÀÆ PÁgÀÄUÀ½UÉ dPÀA ¥Àr¹zÀ §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd. ZÀ£Àߧ¸À¥Àà. ºÀħâ½î ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ-PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-QgÉøÀÆgÀ vÁ-ºÀħâ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ.

 
First <<  751 752 753 754 755 756 757 758 759 760   >> Last