Daily crime report
 
 
 
C) G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î, UÀÄ£Éß £ÀA : 36/2009 PÀ®A 96(©) PÉ.¦.DåPïÖ
2009-02-19
¢£ÁAPÀ 18-02-2009 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ WÀl£É ¢£ÁAPÀ : ¢£ÁAPÀ 18-02-2009 gÀAzÀÄ 20-15 UÀÀAmÉUÉ ºÀħâ½î ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è zsÁgÀªÁqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ vÁjÃR ªÉÃ¼É ªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀA¢ zÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁ¸ÀtÚªÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄ£Áå¼À zÀÄUÀðªÀÄä£À Nt vÁ: UÉÆÃPÁPÀ f: ¨É¼ÀUÁ« FvÀ£ÀÄ PÀ«£ÉgÀ½£À°è PÁVßeÉç¯ï UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀĪÀ EgÁ¢¬ÄAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¹PÀÄÌ C°èzÀÝ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ.

 
6) PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î UÀÄ£Áß £ÀA : 08/2009 PÀ®A. 160 L¦ü¹.
2009-02-19
DgÉÆævÀgÀÄ-¥Ánð £ÀA:- 1] §¹Ãgï vÀA¢ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¸ÀzÀgÀ¸ÉÆÃ¥sÁ PÀĨÁð£À±ÁªÀ° zÀUÁð ºÀwÛg ¥Ánð £ÀA:- 2] C§ÄݯïgÀ»ªÀiÁ£À vÀA¢ ºÀdgÉøÁ§ §£ÀÆßgÀ ¸Á: ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¸ÀzÀgÀ¸ÉÆÃ¥sÁ §Ä¯ÉÆØÃdgÀ £ÀUÀgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ G¨sÀAiÀÄ ¥ÁnðzÁgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ F M¼ÀUÁV §rzÁlzÀ PÉøÀÄ, PÉÆ¯É AiÀÄvÀßzÀ PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ F PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃnð£À°è »AvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ:- 18.02.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-00 UÀAmÉUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î £ÀÆå EAVèÃµï ¸ÀÆÌ¯ï »A¨sÁUÀ ªÀÄzÀÄgÁ ºÉÆmÉïïzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥Ánð £ÀA:- 1] ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð £ÀA:- 2] M§âjUÉƧâgÀÄ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ PÉÊ PÉÊ ¬ÄAzÀ §rzÁl ªÀiÁr PÀÆUÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ PÀ®ºÀ ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
7) GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î 44/2009 PÀ®A:279, 337 L.¦.¹ & 187 JªÀiï.«í. DåPÀÖ
2009-02-19
¢£ÁAPÀ: 18-02-2009 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î PÁl£À ªÀiÁPÉðl gÉÊvÀgÀ ¸ÀAvÉ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÁl£À ªÀiÁPÉðl ®Qëöäà ªÉà ©æd PÀqɬÄAzÀ ²æãÀxÀ PÁA¥ÉèPÀì PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ §¸ÀªÀgÁd. ±ÀAPÀgÀ¥Àà. ±ÉlÖgÀ ¸Á: £ÀªÀ®UÀÄAzÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹ PÉqÀ« UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV §UÉÎ ²æà §¸ÀªÀgÁd.¥ÀÄlÖ¥Àà.UÉÆêÀ¥Àà£ÀªÀgÀ. ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¥Á¤UÀnÖ vÁ: ²UÁÎAªÀ ºÁ°: ºÀħâ½î §¸ÀªÀªÀ£À «.Dgï.J¯ï D¦üøÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà J. J¸ï. PÀgÀr. ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉPÀÖgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-02-2009 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ. ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
1] zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 27/2009 PÀ®A: 107¹.Dgï.¦.¹.
2009-02-19
EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ vÁ. ªÉüÉ. ªÀ. ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀgÀ°è G¨sÀAiÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ vÀAmÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ £ÀA 25/09. ºÁUÀÆ D¥ÀgÁzsÀ £ÀA 26/09.. £ÉÃzÀÄÝ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ DzÀgÀÆ ¸ÀºÁ EzÀgÀ°è G¨sÀAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ AiÀiÁåjUÀÆ §UÀÎzÀªÀgÀÄ AiÀiÁåªÀ ºÉù PÉÊvÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä »AdjAiÀÄzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ dUÀ¼Á ªÀiÁr vÀªÀÄä vÀªÀÄä fêÀPÉÌ DUÀ° CxÀªÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ §AUÀ ¥Àr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CA§ÄªÀzÀÄ ºÉüÀ®Ä ¨ÁgÀzÀÝjAzÁ ¸ÀzÀj G¨sÀAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀjUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ PÀæªÀĪÁV PÉÊPÉÆAqÀ PÀæªÀÄ .

 
2] zsÁgÀªÁqÀ ±ÀºÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA. 28/2009 PÀ®A: 279.338 L.¦.¹.
2009-02-19
EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ vÁ. ªÉüÉ. ªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀgÀ°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀªÀÄ®ªÀé E§âgÀÆ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ¹©n ¬ÄAzÁ ºÀ¼Éà §¸Àì ¸ÁÖöåArPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAvÀ §gÀĪÁUÀ EzÉà ªÉüÉUÉ M§â ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¸ÀPÀð®zÀ PÀqɬÄAzÁ ¹©nUÉ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ.ªÀ. ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢UÉ JzÀÄj ¤AzÁ rQÌ ¥Àr¹ PÉqÀ« §®UÉÊAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ §®ªÁzÀ zÀÄ:SÁ¥Àvï ¥Àr¹ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ºÁUÉà vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Mr¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î: UÀÄ£Áß £ÀA. 33/2009 PÀ®A 41(1) ¸ÀºÀ PÀ®A 109 ¹Dg惡
2009-02-18
¢£ÁAPÀ 17-02-2009 gÀAzÀÄ 19-30 UÀÀAmÉUÉ ºÀħâ½î zÉñÀ¥ÁAqÉ£ÀUÀgÀ ²æà PÀȵÀÚ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA¢ w¥ÀàtÚ UÀqÁzÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À CUÀ¸ÀgÀ Nt vÁ: AiÀÄ®ÄâUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ PÀ«£ÉgÀ½£À°è PÁVßeÉç¯ï UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀĪÀ EgÁ¢¬ÄAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¹PÀÄÌ C°èzÀÝ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î: UÀÄ£Áß £ÀA. 34/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹
2009-02-18
¢£ÁAPÀ 17-02-2009 gÀAzÀÄ 19-45 UÀÀAmÉUÉ ºÀħâ½î ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è PÁgÀªÁgÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ §¸ï£À°è. ºÀ¼Éà §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ CAiÉÆÃzÁå ºÉÆmÉî £ÀqÀÄªÉ ZÀ°¸ÀĪÀ §¹ì£À°è ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢ü PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀzÀUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ï ºÀwÛPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä «.L.¦ ¸ÀÆlPÉøÀ£ÀÄß ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ PÁåjAiÀÄgï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀdæzÀ ¨ÉAqÀªÁ°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CQ: 3,38,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀ «.L.¦ ¸ÀÆlPÉøÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î – UÀÄ£Áß £ÀA. 43/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹
2009-02-18
¢£ÁAPÀ: 17-02-2009 gÀAzÀÄ 09-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î PÀè¨ï gÉÆÃqÀ, J¸ï. ©. L. JnJªÀiï. ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA: PÉJ-25 J¥sï-1729 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÉÆÃlð ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà vÀ£Àß §¹ìUÉ ¨ÉæÃPï ºÁQ §¹ì£ÉƼÀVzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ªÀĺÀäzÀE¥sÁð£À. ªÀĺÀäzÀE¨Á滪Àiï. ¨ÁUÉêÁr. ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ PÉqÀ« vÀ£Àß §¹ì£À »A¢£À JqÀUÁ°AiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ªÀÄgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CºÀäzÀ. C§ÄÝ®SÁzÀgÀ. ¨ÁUÉêÁr. ªÀAiÀiÁ-44 ªÀµÀð GzsÉÆåÃUÀ-ªÀåªÀºÁgÀ ¸Á-PÉñÁé¥ÀÆgÀ PÁqÀ¹zÉÝñÀégÀ PÁ¯ÉƤ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ©. J¸ï. CAUÀr. ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉPÀÖgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-02-2009 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
ºÀ¼ÉúÀħ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ - UÀÄ£Áß £ÀA 28/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 427, 504, 506 eÉÆ 149 L¦¹.
2009-02-18
¢£ÁAPÀ : 17-02-2009 gÀAzÀÄ 13/00 UÀAmÉUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁPÉðlzÀ°ègÀĪÀ gÀ«ÃAzÀæ ªÉÊ£À±Á¥ï JA§ £ÁªÉÄÃAiÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ E«ÄÛAiÀiÁd ¸Á|| ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¸ÀÄ¥ÀgÀªÀiÁPÉðmï ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ 7-8 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÊ£À±Á¥À ¥ÁægÀA©ü¹gÀĪÀ §UÉÎ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ CAUÀr ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¦gÁå¢ gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr CAUÀrAiÀÄ UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß, SÁ° ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ¥Àr¸ÀzÀÄÝ C®èzÉà ¦gÁå¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

 
zsÁgÀªÁqÀ G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Áß £ÀA. 40/2009 PÀ®A 40(2) ¸ÀºÀ PÀ®A 51 ªÀ£Àå fë
2009-02-18
EzÀgÀ°è ¸À:vÀ: ¦AiÀiÁð¢vÀ ²æÃ. n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¦.L. G¥À£ÀUÀgÀ oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ D¥Á¢vÀ ±À² @ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ±Á vÀAzÉ C§ÄÝ®UÀt¸Á§ §¼Áîj. ªÀAiÀiÁ; 45 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ zÁ£ÀÄ£ÀUÀgÀ ¯ÁµÀÖ PÁæ¸ï 2) zÉêÀgÁd.@ ªÀĺÁAvÉñÀ. EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢zÀÝ vÁjÃPÀÄ ªÉÃ¼É ªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀgÀ°è ªÀiÁrzÀ 1£Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥Á¸ï ªÀ ¥À«Äðl E®èzÀ CgÀtåzÀ°èAiÀÄ ªÀ£Àå¥ÁætÂAiÀiÁzÀ ºÀÄ° ZÀªÀÄðªÀ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹 vÀ£Àß ®¨sÀPÁÌV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 2£Éà DgÉÆævÀ¤UÉ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁUÀÆ 2£Éà D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¨ÉÃPÁAiÉÄÝòÃgÀ jÃwAiÀiÁV ZÀªÀÄðªÀ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä §AzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉÃ, PÁVßeÉç¯ï UÀÄ£Áß ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ EzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ

 
First <<  751 752 753 754 755 756 757 758 759 760   >> Last