Daily crime report
 
 
 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 62/2018
2018-04-06
§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ¨ÁUÀ®PÉÆl ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼É ºÀħâ½î £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqÀ ²ªÀ±ÀQÛ PÁ®¤. FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-04-2018 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ wªÀÄä¸ÁUÀgÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àjäl E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV 180ml 32 ¥ÁåPÉÃl, MlÄÖ 5 °Ãlgï 760 JAJ¯ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁ®Ö «¹Ì mÉmÁæ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Éưøï zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ F §UÉÎ ²æà JA L ¥ÀoÁt JJ¸ïL ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 51/2018
2018-04-02
²æà zÁzÁ¦üÃgÀ vÀAzÉ ªÉÆû¢ÝãÀ§PÀë vÁ¸ÀUÁAªÀ ¸Á:¸ÁzÀvÀÛ PÁ¯ÉÆä, ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:10/03/2018 gÀAzÀÄ ¨É½V£À 8.30 WÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 7.00 WÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ¼Éà ºÀħâ½î UÀÄrºÁ¼À gÉÆÃqÀ ¸ÁzÀvÀÛ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä PÀj¸Áä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-27/E©-7794 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÁUÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà PÀ¯Á® ¸Á: £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà zÁzÁ¦üÃgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/04/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-04-02
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 01/04/2018 gÀAzÀÄ 1,583 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,52,100/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :26/2018
2018-04-02
ºÀħâ½î-UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ ZÉPï¥ÉÆøÀÖzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 01/04/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 08.00 UÀÀAmÉAiÀÄ PÉJ-51,¹-9279 PÉ.Dgï.J¯ï.SÁ¸ÀV §¸ïìzÀ°è §¹ÃgÀ CºÀäzÀ ºÀÄ®ÆègÀÄ ¸Á.gÉÆÃt FvÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ¤AzÀ gÉÆÃt ¥ÀlÖtPÉÌ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæzÀ°è ²æà f.J¸ï.¥Ánïï PÁAUÉæ¸ï ±Á¸ÀPÀgÀÄ gÉÆÃt EªÀjUÉ ªÀÄvÀ ¤Ãr CAvÀºÀ ªÀUÉÊgÉà £ÀªÀÄÆzÀ EgÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À 20 §AqÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 aPÀÌ ¹ÖÃPÀgï §AqÀ®UÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁrzÀ°è CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¦æAl ªÀiÁrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ E®èzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É CrAiÀÄ°è ²æÃ.UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ.£ÁUÀ¥Àà ¸ÀAUÀªÀÄ£ÀªÀgÀ ªÁtÂdå vÉjUÉ C¢üPÁj 73 ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæzÀ J¸ï.J¸ï.n C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 45/2018
2018-03-30
¥ÉæêÀÄzÁ¸À vÀAzÉ zÀvÀÄÛ¸Á ¹¢èAUï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/03/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î ±ÀgÁªÀw£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è, gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥À«Äðmï E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß §½ 90 JAJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ÷ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1325/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 47/2018
2018-03-30
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FgÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: wªÀÄä¸ÁUÀgÀ ¥Áèl ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/03/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÉúÀħâ½î £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ wªÀÄä¸ÁUÀgÀ ¥Áèmï ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥À«Äðmï E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï «¹Ì ºÉ¸Àj£À ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ÷ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 4000/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 41/2018
2018-03-30
CgÀÄt ¥ÀæPÁ±À «Ä¹Ì£ï ¸Á: ºÉUÉÎÃj ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/03/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqÀ ºÀµÁð PÁA¥ÉèPïì ºÀwÛgÀ ªÀĺÁ®Qëöäà CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 8010/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 31/2018
2018-03-30
PÀĪÀiÁj: D¦æÃ£ï ¸ÀĨsÁ£À¸Á§ §rAiÀiÁ ¸Á: F±ÀégÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/03/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà ±ËPÀvï ¸ÀĨsÁ£À¸Á§ §rAiÀiÁ ¸Á: F±ÀégÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
WÀAnPÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 18/2018
2018-03-30
²æà «£ÉÆÃzÀ ¥ÀÄPÀgÁd ®ÄPÀÌqÀ ¸Á:¥ÀUÀrUÀ°è ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/03/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmɬÄAzÀ 2-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ QðºÁQPÉÆAqÀÄ eÉÊ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ F ªÉüÉAiÀÄ°è EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 145 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ 15000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 3,78,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà «£ÉÆÃzÀ ¥ÀÄPÀgÁd ®ÄPÀÌqÀ ¸Á:¥ÀUÀrUÀ°è ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-03-30
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 29/03/2017 gÀAzÀÄ 1730 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,10,750/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last