Daily crime report
 
 
 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 51/2018
2018-04-09
ªÀi˯Á¸Á§ UÀt¸Á§ ¨ÉlUÉÃj ¸Á: ªÀi˯Á° ¨ÁèPï ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/04/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÀÆqÀ±Éqï gÉÆÃqÀ gÉïÉé UËæAqÀ ºÀwÛgÀ ¥Á¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥À«Äðmï E®èzÉà vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ 36 mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß §½ ElÄÖPÉÆAqÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹PÀÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 918/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¥ÁPÉmïUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 250/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-04-09
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 08/04/2018 gÀAzÀÄ 1431 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,80,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 24/2018
2018-04-08
fêÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ®ªÀiÁt ¸Á: §AeÁgÀ PÁ¯ÉÆä UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/04/2018 ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î UÉÆÃPÀÄ® gÉÆÃqÀ ©rPÉ ¥ÁåPÀÖgï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥Á¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥À«Äðmï E®èzÉà ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ 58 mÉmÁæ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß §½ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹PÀÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1568/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¥ÁPÉmïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
PÀ¸À¨Á¥ÉÃl ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 37/2018
2018-04-08
ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà gÀÄzÀæ¥Àà ¸ÀvÀÆÛgÀ ¸Á: ºÉƸÀ UÀ§ÆâgÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07/04/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼Éà UÀ§ÆâgÀ mÉÆÃ¯ï ¥Áèeï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀ ¥À«Äðmï E®èzÉà ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ 41 mÉÃmÁæ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨Á ElÄÖPÉÆAqÁUÀ, ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 954/-gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¥ÁPÉl ºÁUÀÆ 252 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 49/2018
2018-04-08
²æà «±Àé¸ÁxÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ gÉÃtÄPÉ ¸Á: £ÉÃPÁgÀ £ÀUÀgÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/04/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀħâ½î G¼ÁîUÀrØ ªÀÄoÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀAdÄ ¨ÁgÀÄ JzÀÄjUÉ vÀªÀÄä UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹, qÉæöÊ¥ÀÄæmïì vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 82,600/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà «±Àé¸ÁxÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ gÉÃtÄPÉ ¸Á: £ÉÃPÁgÀ £ÀUÀgÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/04/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-04-08
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 07/04/2018 gÀAzÀÄ 1812 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,46,400/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 63/2018
2018-04-06
¢£ÁAPÀ:04/04/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ zÀÄUÀð¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ, EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀé PÉÆÃA ±ÁåªÀÄ PÁ¼ÀÆ£À ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ F±ÀégÀ ±ÁåªÀÄ PÁ¼ÀÆ£À E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î D¸ÁgÀºÉÆAqÀzÀ°è EgÀĪÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ zÀÄUÀð¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ ¸Á: ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ºÀ¼Éà ºÀħâ½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 62/2018
2018-04-06
§¸ÀªÀgÁd gÁªÀÄÄ ¨sÁUÀ®PÉÆÃn ¸Á: £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ ²ªÀ±ÀQÛ PÁ¯ÉÆä, ºÀ¼Éà ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:05/04/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ wªÀÄä¸ÁUÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Á¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥À«Äðmï E®èzÉà MAzÀÄ aîzÀ°è 1,550/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå vÀÄA©zÀ ªÀiÁ®Ö «¹Ì ºÉ¸Àj£À 32 mÉÃmÁæ ¥ËZÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥Éưøï zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄzÀåzÀ mÉÃmÁæ ¥ËZÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 54/2018
2018-04-06
PÀĪÀiÁj AiÀiÁ¹ä£À CAqÀgÀUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµï ¸Á: ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ PÁ¯ÉÆä, ºÀħâ½î EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:02/04/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ UÉÆæ ZÀ®ªÁ¢ ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ¸ÀvÀÆÛgÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀPÁÌV EªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ »zÁAiÀÄvï© ªÀĺÀäzÀ E¸ÀÆ¥sï CAqÀgÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-04-06
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 05/04/2018 gÀAzÀÄ 1,794 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,89,900/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last