Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-11-08
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 07/11/2017 gÀAzÀÄ 376 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 76,700/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 286/2017
2017-11-07
¢£ÁAPÀ:20/10/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.00 WÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æêÀÄw gÉÃSÁ gÁd±ÉÃRgÀ ºÀgÀt²PÁj ¸Á:£ÀªÀ®ÆgÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ CªÀgÀ ¥Àw ²æà gÁd±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ CªÀgÀ ¥Àw gÁd±ÉÃRgÀ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: £ÀªÀ®ÆgÀ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/11/2017 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-11-07
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 06/11/2017 gÀAzÀÄ 403 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 45,400/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 52/2017
2017-11-06
zÀQët ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 52/2017 CgÀÄt gÁªï ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/11/2017 gÀAzÀÄ 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÀuÉñÀ mÁæªÉ¯ïì SÁ¸ÀV §¸ï£ÀÄß, ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÀ CAZÀlUÉÃj PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAZÀlUÉÃj ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ MAzÀÄ PÀÄzÀÄgÉ mÁAUÁPÉÌ rQÌ ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ ¸Á»Ã¯ï §£ÀÆßgÀ ¸Á: ºÀħâ½î EªÀjUÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÝ®èzÉÃ, CzÀgÀ°èzÀÝ E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ mÁAUÁ PÀÄzÀÄgÉUÉ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV mÁåAPÀgÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ²æà £Á£Éíà fvÀ£À ¥ÁlPÀ ¸Á: PÀȶ¥ÀÄ¯É ©ºÁgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-11-06
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 05/11/2017 gÀAzÀÄ 25 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 284/2017
2017-11-04
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 284/2017 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: £ÀgÉÃAzÀæ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ 2 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:04/11/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0040 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 16,120/- UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-11-04
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 03/11/2017 gÀAzÀÄ 544 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 83,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 203/2017
2017-11-02
²æà ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ vÀAzÉ UÀ¢UÉAiÀÄå drªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: vÁd£ÀUÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:23/10/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.30 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌ£Àwð ºÉÆ®zÀ PÀȶ ¸Á®zÀ §UÉÎ AiÀÄgÀUÀĦà PÉ.«.f ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ²æà zÁæPÁëAiÀÄt ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ drªÀÄoÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/11/2017 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
ºÀħâ½î ±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 204/2017
2017-11-02
¢£ÁAPÀ: 02/11/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 2.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀħâ½î ªÀÄÆgÀĸÁ«gÀªÀÄoÀ gÉÆÃqÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ RįÁèeÁUÉAiÀÄ°è 1) ¥ÀæPÁ±À VjñÀ PÀA¦è ¸Á: ªÀÄÆgÀĸÁ«gÀ ªÀÄoÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 5,600/- UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-11-02
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 01/11/2017 gÀAzÀÄ 443 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 49,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last