Daily crime report
 
 
 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 118/2018
2018-08-27
¢£ÁAPÀ: 25-08-2018 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-15 WÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ªÀÄAzÁQ¤ PÉÆA ªÀÄÄPÀÄAzÀ PÀnÖ ¸Á|| ²gÀÆgÀ ¥ÁPÀð, ºÀħâ½î. EªÀgÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ §£À±ÀAPÀj §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ §£À±ÀAPÀj zÉêÀ¸ÁÛ£ÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 06-30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è M§â£ÀÄ ºÉ¯Éäl zsÀj¹, E£ÉÆߧ⠪ÀÄÄRPÉÌ PÀað¥ï PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉʺÁQ PÉÆgÀ¼À°zÀÝ 45 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 26-08-2018 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄAzÁQ¤ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-08-27
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®AèWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 26-08-2018 gÀAzÀÄ 968 PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,11,650/- gÀÆ zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 137/2018
2018-08-26
²æêÀÄw CgÀÄuÁ PÉÆÃA C±ÉÆÃPÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ, zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/08/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, zsÁgÀªÁqÀ £ÁåAiÀĢåÀ C¥ÁlðªÉÄAlzÀ°è EzÀÝ UÀȺÀ¥ÀæªÉñÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ, C°èAiÉÄà ¸À«ÄÃ¥À, PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ, AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®èzÀ°è §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà EªÀgÀ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 12 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æêÀÄw CgÀÄuÁ zÉñÀ¥ÁAqÉ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 154/2018
2018-08-26
¢£ÁAPÀ: 25/08/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-40 WÀAmÉAiÀÄ ºÀħâ½î PÉÆÃlð DªÀgÀtzÀ°è PÀ¸ÀÖr DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ §½UÁgÀ ¸Á: GqÀĦ FvÀ£ÀÄ ¥Éưøï ZÁ®ÄPÀå ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ¹§âA¢ü d£ÀjUÉ «£ÁPÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ, £ÀÆPÁr ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §AzÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÉ CªÁåZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-08-26
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 25/08/2018 gÀAzÀÄ 996 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,23,050/ gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 137/2018
2018-08-25
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 137/2018 1)UÉÆëAzÀ ¦ÃgÀÄ£ÁxÀ¸Á zÉêÀ¼É ¸Á:ºÀ¼Éà ºÀħâ½î 2) ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¸Á £ÁUÉÃAzÀæ¸Á ¥ÀªÁgÀ ¸Á: wªÀÄä¸ÁUÀgÀ gÉÆÃqÀ, ºÀ¼Éà ºÀħâ½î F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:24/08/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼Éà ºÀħâ½î £ÉÃPÁgÀ£ÀUÀgÀ ©æÃqÀÓ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄ-ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ - ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1,272/- gÀÆ UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-08-25
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ:24/08/2018 gÀAzÀÄ 999 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,69,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 151/2018
2018-08-24
²æà ªÉƺÀªÀÄäzÀ ºÁ¹ÃªÀiï ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ, ºÀ¼ÉúÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/08/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.30 WÀAmÉAiÀÄ ºÀħâ½î UÁè¸ÀºË¸ÀzÀ°è EzÁÝUÀ C°èUÉ zÁªÀÇzÀSÁ£ï ¸Á:§APÁ¥ÀÆgÀZËPÀ FvÀ£ÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß §½ EzÀÝ M§â ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ eÉÆÃgÁV ªÉƺÀªÀÄäzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÀÆrzÀ£ÀÄ, DUÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ FvÀ£ÀÄ ¹mÁÖV ªÀÄgÀ½ D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ zÁªÀÇzÀSÁ£À FvÀ£À PÀqÉUÉ zÀÆrzÀ£ÀÄ, EzÀjAzÀ ¹mÁÖzÀ zÁªÀÇzÀSÁ£À FvÀ£ÀÄ KPÁKQ ªÉƺÀªÀÄäzÀ FvÀ¤UÉ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ vÀ£Àß §½ EzÀÝ ZÁPÀÆ¢AzÀ CªÀ£À JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ²æà ªÉƺÀªÀÄäzÀ ºÁ¹ÃªÀiï ©eÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ, ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 116/2018
2018-08-24
PÀȵÁÚ ¸Á: ºÀħâ½î FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/08/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĪÀiÁj: ¸À«vÁ (ºÉ¸ÀgÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¹zÉ) EªÀ½UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ vÀ£ÀߣÀÄß ¦æÃw¸ÀÄ CAvÁ PÁr¸ÀÄvÁÛ , ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ , «ÃgÀ¨Á§f UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÀzÁr CªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CrØ¥Àr¹zÀ §UÉÎ PÀÄ:¸À«vÁ EªÀgÀ vÀAzÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-08-24
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 23/08/2018 gÀAzÀÄ 999 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,64,350/ gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last