Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-11-16
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 15/11/2017 gÀAzÀÄ 206 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 26,100/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2017-11-15
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 14/11/2017 gÀAzÀÄ 213 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 58,000/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 279/2017
2017-11-14
ºÀ¼ÉúÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 279/2017 ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzÀ vÀAzÉ ªÀĸÀȢݣÀ gÀ¦üÃAiÀiÁ ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁåºÀ½î ¥Áèl D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÛjzÀÄÝ DUÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÆß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ: 10/08/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzÀ £À¸ÀÄgÀĢݣÀ gÀ¦üÃAiÀiÁ ¸Á: ¨ÁåºÀ½î ¥Áèl D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ºÀ¼ÉúÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/11/2017 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ®è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-11-14
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 13/11/2017 gÀAzÀÄ 195 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 26,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-11-12
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 11/11/2017 gÀAzÀÄ 201 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 25,500/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
GvÀÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 94/2017
2017-11-11
FgÀtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀizÀj ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: VgÀtÂZÁ¼À PÁgÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/10/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J¦JA¹ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¦JA¹ UÉÃl ªÀÄÄAzÉ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVvÀÄÛ C°è aQvÉì¬ÄAzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ: 10/11/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà UÀuÉñÀ ªÀÄzÀj ¸Á:VgÀtÂZÁ¼À PÁgÀªÁgÀ gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-11-11
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 10/11/2017 gÀAzÀÄ 205 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 23,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿಲಾಗಿದೆ.
2017-11-09
ದಿನಾಂಕ: 10/11/2017 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 10/11/2017ರ ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ 12-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯ ಆಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿಲಾಗಿದೆ.

 
G¥À£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :331/2017
2017-11-08
¢£ÁAPÀ:07/11/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 WAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ J.¦.JA.¹ ¤jãÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.2,020/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :249/2017
2017-11-08
1) AiÀÄ®è¥Àà §¸À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ¸ÀvÀÆÛgÀ 2)EªÀiÁªÀĸÁ§ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ®vÉÛêÀÄä£ÀªÀgÀ ¸Á: ¸ÀvÀÆÛgÀ zsÁgÀªÁqÀ F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:07/11/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀħgÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ-¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹. JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Éưøï zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ.920/- ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last