Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-09-25
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 24/09/2017 gÀAzÀÄ 326 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 34,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-09-24
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 23/09/2017 gÀAzÀÄ 210 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 30,450/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 241/2017
2017-09-23
PÉñÁé¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 241/2017 ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ vÀļÀeÁ£À¸Á PÁlªÉ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð ¸Á: vÉÆgÀ« ºÀPÀÌ® ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/09/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ²æêÀÄw dAiÀIJæà PÁlªÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/09/2017 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-09-23
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 22/09/2017 gÀAzÀÄ 846 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 68,600/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
PÉñÁé¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 241/2017
2017-09-22
1] gÁeÉñÀ PÀoÁgÉ ¸Á: PÀªÀÄj¥ÉÃl ºÀħâ½î 2] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀoÁgÉ ¸Á: ºÀħâ½î F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀħâ½î PÀĸÀÄUÀ¯ï gÉÆÃqÀ ¸ÀÄAzÀgÀ¥ÀÄgÀA gɸÀqɤìAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ: 21/09/2017 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÉÖçðAiÀiÁ £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ KPÀ¢£À QæPÉl ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÃ¼É DlUÁgÀgÀÄ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀÄ ºÁPÀĪÀ ¨Á¯ï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ gÀ£ÀßUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¨ÉnÖAUï ºÀt PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉnÖAUï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ¯Áå¥ïmÁ¥ï, ªÉÆèÉʯï, n«, ¸É⧯ÉÊdgÀ, EvÁå¢ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¸ÀPÉÆAqÀ §UÉÎ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-09-22
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 21/09/2017 gÀAzÀÄ 846 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,02,300/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 254/2017
2017-09-21
1] gÀ¦üÃPÀ ¸ÀªÀtÆgÀ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ 2] gÀ¸ÀÆ®SÁ£À l¥Á®ªÁ®qÀ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/09/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ CwÛPÉƼÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉʪÀiÁ£À ©Ãr ¥ÁåPÀÖj JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆUÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 820/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-09-21
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 19/09/2017 gÀAzÀÄ 932 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,27,400/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 221/2017
2017-09-20
1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà CAUÀr ¸Á: PÀgÀrUÀÄqÀØ zsÁgÀªÁqÀ 2] gÁºÀÄ® PÀoÁgÉ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ F JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/09/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÀªÁqÀ jUÀ¯ï mÁQÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Á£À ±Á¥ï CAUÀr JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆUÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1,500/- gÀÆ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥ÉưøÀ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2017-09-20
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 19/09/2017 gÀAzÀÄ 1433 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,65,000/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last