Daily crime report
 
 
 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-04-14
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 13/04/2018 gÀAzÀÄ 2,101 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,27,250/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 72/2018
2018-04-13
ºÀ¼Éà ºÀħâ½î ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 72/2018 UÀuÉñÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄÄUÀfPÉÆAqÀ ¸Á: qÁ®¸Àð PÁ¯ÉÆä, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ:12/04/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Dgï.J£ï. ±ÉnÖ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ. UÉ 90/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAQ-¸ÀASÉå EgÀĪÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ N.¹ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉưøïgÀ zÁ½ PÁ®PÉÌ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 780/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 47/2018
2018-04-13
«zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 47/2018 ¢£ÁAPÀ:11/04/2018 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 12/04/2018 gÀ ¨É¼ÀV£À 11.30 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀħâ½î QªÀÄì PÁåA¥À¸ÀzÀ°ègÀĪÀ PÁå£ÀìgÀ ªÁqÀð ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ ºÉvÀÄÛ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ PÀƸÀ£ÀÄß ¹gÉ §mÉÖAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛ AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀAvÉ §aÑlÄÖ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà PÀ®è¥Àà ¹zÀÝ¥Àà PÀĸÀÄUÀ¯ï ¸Á: gÁAiÀiÁ¥ÀÆgÀ, ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É :
2018-04-13
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 12/04/2018 gÀAzÀÄ 1,129 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 1,41,350/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ

 
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 53/2018
2018-04-12
±ÀºÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 53/2018 ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄgÁªï °A¨ÉÆÃfgÁªï PÀzÀªÀÄ ¸Á: ¯ÉÆÃPÀ¥Àà£À ºÀPÀÌ® «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03/04/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ïzÀ°ègÀĪÀ ºÉqï ¥ÉÆøïÖ D¦üøïUÉ §AzÀÄ C°è 25,000/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ a®ègÉ ºÀtzÀ §zÀ¯ÁV UÀnÖ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀnÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄgÁªï °A¨ÉÆÃfgÁªï PÀzÀªÀÄ ¸Á: ¯ÉÆÃPÀ¥Àà£À ºÀPÀÌ® «zÁå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/04/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 57/2018
2018-04-12
«zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 57/2018 zsÁgÀªÁqÀ vÉgÉzÀ vÀAUÀÄzÁt PÉÃAzÀæzÀ°ègÀĪÀ PÀĪÀiÁgÀ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÉƼÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 11 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/03/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ FvÀ£ÀÄ vÀAUÀÄzÁtzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ²æà £ÁUÀgÁd ²ªÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: ²ªÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/04/2018 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 26/2018
2018-04-12
UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 26/2018 ²æà ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÉÆÃlAiÀÄå ¸Á°ªÀÄoÀ ¸Á: UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 11/04/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉʯï¢AzÀ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå EªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¨ÁåAPÀ C¢üPÁj CAvÁ ºÉý qÉ©mï PÁqÀð £ÀA§gÀ ºÁUÀÆ ªÉƨÉʯïUÉ §AzÀ Nn¦ ªÉÄøÉeï ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ, CªÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉAiÀÄ°èzÀÝ 48,997/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß C£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ²æà ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÉÆÃlAiÀÄå ¸Á°ªÀÄoÀ ¸Á: UÉÆÃPÀÄ®gÉÆÃqÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-04-12
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 11/04/2018 gÀAzÀÄ 1761 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,60,000/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
ÉñÁé¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 28/2018
2018-04-11
PÉñÁé¥ÀÄgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÀħâ½î C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 28/2018 ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UÀ¢UÉ¥Àà zsÁgÀªÁqÀ ¸Á: PÉñÁé¥ÀÄgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 08/04/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 09/04/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ «ÄÃn vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 2,73,260/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ 35,500/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UÀ¢UÉ¥Àà zsÁgÀªÁqÀ ¸Á: PÉñÁé¥ÀÄgÀ ºÀħâ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É
2018-04-11
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É : ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 10/04/2018 gÀAzÀÄ 1489 PÉøÀUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, MlÄÖ 2,34,200/- gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

 
First <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >> Last